Nye principper sætter retning for prioriteringer inden for sygehusmedicin

Velfærd

04/04/2016 09:28

Nick Allentoft

Alle partier i Folketinget er blevet enige om en række overordnede principper for prioriteringer inden for sygehusmedicin. Sundhedsministeren vil på vegne af partierne overdrage principperne til Danske Regioner.

Med afsæt i en række oplæg af repræsentanter fra blandt andre Lægemiddelindustrien, Danske Regioner, Lægeforeningen og Danske Patienter har sundhedsordførere fra Folketingets partier de seneste måneder drøftet prioriteringer i sundhedsvæsnet på en række møder i Sundheds- og Ældreministeriet.  

Møderækken er nu afsluttet, og alle partier er nået til enighed om en række overordnede principper, der fremadrettet skal fungere som en slags hegnspæle for prioriteringer inden for sygehusmedicin.

"Jeg er utrolig glad for, at samtlige partier i Folketinget har valgt at stå bag principperne, som sætter rammen for prioriteringer inden for sygehusmedicin. Alle partier har haft en konstruktiv tilgang til drøftelserne, og ved at bakke op om principperne viser vi, at vi som et samlet Folketing er parate til at påtage os et medansvar for udviklingen i sundhedsvæsnet. Det vil jeg gerne kvittere mange gange for", siger sundhedsminister Sophie Løhde.

Sundhedsministeren vil på vegne af Folketingets partier overdrage principperne til regionerne i forbindelse med Danske Regioners generalforsamling i Aarhus den 7. april 2016.

Fakta om prioriteringsprincipperne: 

I hovedtræk ser de syv prioriteringsprincipper for sygehusmedicin ud som følger:   

  1. Faglighed
  2. Uafhængighed
  3. Geografisk lighed
  4. Åbenhed
  5. Hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin 
  6. Mere sundhed for pengene
  7. Adgang til behandling
  Princippapir om prioritering for sygehuslægemidler Der er enighed blandt Folketingets partier om, at sundhedsvæsenet skal sikre fri og lige adgang til behandling af høj kvalitet. Patienterne skal have adgang til behandling med sikre, effektive lægemidler samtidig med, at vi skal sikre mest mulig sundhed for pengene.   Udgifterne til sygehusmedicin er steget de senere år, hvorfor fokus derfor er rettet mod tiltag, som kan dæmpe udgiftsvæksten og samtidig sikre patienterne behandling af høj faglig kvalitet. På sigt kan fokus også rettes mod teknologi og behandlinger generelt.   Overordnede principper for prioritering Partierne er enige om 7 overordnede principper for prioritering på området for sygehuslægemidler. De overordnede principper omhandler vurderingen af lægemidler og skal ses i lyset af den nuværende ansvars- og opgavefordeling i sundhedsvæsenet. Alle principper er væsentlige og skal ses i sammenhæng. Principperne lyder som følger:   1. Faglighed: Ved vurdering af lægemidler skal der ske en grundig og systematisk vurdering af den behandlingsmæssige gevinst for patienterne samt den dokumentation, der ligger til grund herfor. Ved vurderingen af lægemidler skal der inddrages den nødvendige og tilstrækkelige faglige ekspertise.   2. Uafhængighed: Vurdering af lægemidler skal ske ud fra objektive kriterier og på baggrund af faglige vurderinger, således at der sikres et uafhængigt udarbejdet beslutningsgrundlag og derved armslængde til det politiske niveau.   3. Geografisk lighed: Der skal ske en ensartet ibrugtagning og anvendelse af lægemidler på tværs af hele landet. Der skal desuden være entydighed i, hvordan de forskellige regioner og sygehuse håndterer de tilfælde, hvor lægemidler afvises til ibrugtagning som standardbehandling.   4. Åbenhed: Der skal være størst mulig åbenhed i vurderingen af lægemidler. Dvs. at der skal være åbenhed om både processer, metoder, kriterier og det materiale, der udarbejdes i forbindelse med vurderingen af lægemidler. Det skal således være muligt for alle at se grundlaget og begrundelserne for at til- eller fravælge nye lægemidler, jf. også Transparensdirektivets krav i forhold til objektivitet og gennemsigtighed. Åbenheden har også til formål at facilitere en offentlig debat.   5. Hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin: Patienter skal have gavn af behandlingsmæssige fremskridt. Danmark skal fortsat være et af de lande, der hurtigst ibrugtager nye lægemidler, hvor der er dokumenteret mereffekt.   6. Mere sundhed for pengene: Midlerne i sundhedsvæsenet, herunder til sygehuslægemidler, skal bruges med omtanke, da det ellers kan få konsekvenser for forebyggelse, behandling eller pleje i andre dele af sundhedsvæsenet. Nye lægemidler, som har en veldokumenteret mereffekt skal ikke afvises alene på grund af økonomi. Såfremt et nyt lægemiddel skal være standardbehandling, skal der således være et rimeligt forhold mellem prisen på det nye lægemiddel og den merværdi, som lægemidlet vurderes at kunne tilbyde sammenlignet med eksisterende standardbehandling.   7. Adgang til behandling: Der skal sikres lige adgang for både store og små patientgrupper og tages højde for patienters individuelle behov. Det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling. Det gælder eksempelvis i forhold til at kunne yde behandling af høj kvalitet til patienter med sjældne sygdomme eller i forhold til at kunne behandle for at undgå funktionsnedsættelse.  

 

Mest Læste

Annonce