Borgere skrev åbent brev til borgmester - her er svaret, fra direktøren

- Det er således ikke kun personer, der er terminalt syge, der kan tilkendes en førtidspension, men afgørelsen om førtidspension kan træffes hurtigere, hvis borgeren er terminal syg, skriver Københavns Kommune i svar til borgere, der protesterer over kommunens sagsbehandling af syge borgere.

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Direktionen
 
30-06-2017
Sagsnr. 2017-0244174
Dokumentnr. 2017-0244174-6
 
Til Jane Pihlmann (afsender på det åbne brev på vegne af 68 borgere, red)
 
Kære Jane Pihlmann
 
Tak for din henvendelse af 22. juni 2017 til beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev og til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
 
I henvendelsen stiller du spørgsmål ved kommunens forvaltning af lovgivningen vedrørende førtidspension og ressourceforløb. Derudover stiller du tre konkrete spørgsmål, som du ønsker svar på.
 
Som administrerende direktør for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen besvarer jeg dine spørgsmål.
 
Indledningsvist kan jeg oplyse, at vi ikke har mulighed for at kommentere personsager, men helt generelt er vi som kommune forpligtet til at administrere de til enhver tid gældende regler.
 
Spørgsmål 1
”Vi må spørge: Hvor i loven skulle der stå, at kommunerne er forpligtede på at se på en borgers arbejdsevne i mindst ét år, før der kan tildeles fleksjob eller førtidspension? Og hvilken konkret principafgørelse fra Ankestyrelsen, mener I, fastsætter, at borgere med veldokumenterede varige sygdomme/handicap og som følge deraf varigt nedsat arbejdsevne skal arbejdsprøves så længe?”
 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Førtidspension kan først tilkendes, når det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved deltagelse i jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger, jævnfør § 18, stk. 1, i lov om social pension. Efter førtidspensionsreformen fra 1. januar 2013 er det udgangspunktet, at medmindre det er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, skal man have deltaget i mindst ét ressourceforløb med en varighed på mindst 1 år inden tilkendelse af førtidspension. Et ressourceforløb skal have en varighed på mindst et år, jævnfør lov om aktiv beskæftigelsesindsats, § 68a, stk. 4. 
 
Ankestyrelsens praksis i forhold til hvornår kommunerne kan tilkende henholdsvis ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, fremgår bl.a. i principafgørelserne 92-16 og 25-14.
 
 
 
Spørgsmål 2
”Vi spørger: Hvor i loven står der, at borgere skal være terminalt syge for at kommunen kan tilkende førtidspension?” 
 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Det fremgår af §§ 16 og 18 i lov om social pension, at kommunen kan tilkende førtidspension, hvis det er dokumenteret eller helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Det er en betingelse for, at en sag kan overgå til behandling efter reglerne om førtidspension, at sagen har været forelagt kommunens rehabiliteringsteam, men mindre at kommunen vurderer, at det er helt åbenbart, at borgerens arbejdsevne ikke kan forbedres, og 1) sundhedskoordinatoren har udtalt sig eller 2) personen er terminalt syg. De helt åbenbare sager er afgrænset i bemærkningerne til loven om førtidspensionsreformen, hvor det fremgår, at personer, der er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen, er undtaget fra ressourceforløb. Det kan for eksempel være borgere med en betydelig nedsat funktionsevne som følge af udviklingshæmning, personer med alvorlig hjerneskade eller en person med alvorlige lidelse, hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømte eller udsigtsløse, og hvor prognosen er kort levetid, eller at sygdommen er hastigt accelererende.
 
Hvis det ikke er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen, skal borgerens sag følge de almindelige førtidspensionsregler, hvor det skal dokumenteres, om arbejdsevnen kan udvikles, og hvor sagen skal forelægges rehabiliteringsteamet.
 
Det er således ikke kun personer, der er terminalt syge, der kan tilkendes en førtidspension, men afgørelsen om førtidspension kan træffes hurtigere, hvis borgeren er terminal syg.
 
Spørgsmål 3
”Vi spørger: Hvad er grunden til, at Københavns Kommune i lighed med Middelfart Kommune nægter at følge skrivelser og vejledninger fra Beskæftigelsesministeriet, når beskæftigelsesministeren klart udtaler, at kommunerne har pligt til det? Og hvilke principafgørelser fra Ankestyrelsen henviser Anna Mee Allerslev til og finder tungere vejende end ministerens og forligskredsens vejledning?”
 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Som kommune er vi forpligtet til at administrere de til enhver tid gældende regler.
 
Skrivelse om ressourceforløb (SKR nr. 9248 af 14. marts 2017) har vejledende karakter (dvs. fortolker lovgrundlaget) og ændrer ikke ved de lovbestemmelser m.v., der udgør grundlaget for vurderingen af, om en borger er i målgruppen for et ressourceforløb eller ej. Skrivelsen er en præcisering af gældende lovgivning.
 
Københavns Kommune følger naturligvis gældende regler om førtidspension og ressourceforløb. Forvaltningen er meget opmærksom på de muligheder, der er i lovgivningen for at påbegynde sager om førtidspension, herunder i sager hvor det er åbenlyst, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Det indebærer blandt andet, at forvaltningen følger tæt med i afgørelser og praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen, der udstikker praksis for, hvordan lovgivningen skal fortolkes.
 
Med venlig hilsen
Bjarne Winge
Adm. direktør
Emneord: Socialkrisen, Socialkrise, Københavns Kommune, Anna Mee Allerslev, Beskæftigelsespolitik, Beskæftigelsesområdet, Bureaukrati, Jobcenter, Arbejdsprøvning, Afslag på førtidspension, Førtidspensionsreform, Ankestyrelsen, 170817
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også