Overskrift Vellykket rehabiliteringsforløb via behandling/koordineret social indsats og arbejdsmarkedstilknytning efter særlig tilrettelagt jobskabelsesmodel (MBjobskabelsesmodellen)

03/11/2011 09:37

Administrator

Perspektiv: Organisation og brugerinddragelse   Introduktion

Case: Lena rammes af svær depression, panikangst, OCD (Obsesssive-compulsive disorder) og selvmordstanker i forbindelse med at hun færdiggør uddannelsen til lærer. Sygemeldes over længere tid samtidig med at hun opstarter psykiatrisk behandling (jegstøttende/styrkende/indsigtsorienteret samtale og medicin). Lena visisteres til fleksjob og
gennemgår to jobtræningsforløb. Afslutningsvis rehabiliteres Lena via MBjobskabelsesmodellen ind i jobfunktion på prøve. Efter prøvetiden fastansættes Lena på praktikarbejdspladsen, en kommunal udviklingsafdeling. Her er Lena ansat i dag, på fjerde år.
 

Beskrivelse af aktivitet og forløb m.v.

Servicelovens §141 handleplan udarbejdes af sagsbehandler og borger og angiver mål og tid for indsats. Først forsøges revalidering via omskoling, siden planlægges to arbejdsprøvninger med flere statusbesøg og statusopgørelser. Afslutningsvis planlægges og udarbejdes ressourceprofil som konkluderer, at borgeren kan høre under fleksjobordningen. Herefter arbejdsrehabiliteres den jobsøgende borger ind på ordinære arbejdsmarked via MBarbejdsrehabiliteringsmodellen.
I samme periode udarbejder privatpraktiserende psykiater en
behandlingsplan, som spiller sammen med Servicelovens §141 handleplan i regelmæssige statusopgørelser. Særlig jobkonsulent (Projekt Medarbejder med brugererfaring) klæder arbejdspladserne
på til bedre at kunne virke inkluderende og understøttende (undervisning, mentorordning og hyppig opfølgning).
 

Samarbejde borger/pårørende/fagfolk:
Aktivt samarbejde hvor borgeren inddrager daværende samlever i behandlingen. Borgeren formår at være gennemgående bindeled for den professionelle indsats som den udspænder sig mellem egen læge, psykiater, sagsbehandler, jobkonsulent, særlig jobkonsulent/MB-projektet, ledere i arbejdsprøvningerne, mentorer i arbejdsprøvningerne, leder på fleksjobbet. Herudover bindes indsatsen sammen af Servicelovens §141 handleplan støttet af behandlingsplanen og den særlige jobkonsulent

Formålet er, at borgeren bliver i stand til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv: Borgerens ønske og formålet med indsatsen er, at borgeren i videst muligt omfang bliver selvhjulpen, selvforsørgende og symptomfri. Borgerens egen indsats støttet af en målrettet professionel indsats betyder, at borgeren generobrer en plads på arbejdsmarkedet.
 

Indsatsen er baseret på borgerens hele livssituation og beslutninger:
Genstandsfeltet for indsatsen er borgerens hele liv.
 

Indsatsen består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats:
Borgeren formår at være gennemgående bindeled for den professionelle indsats. Indsatsen bliver sammenhængende i dialogen mellem borger, pårørende, sagsbehandler, psykiater, jobkonsulent, den særlige jobkonsulent/MB-projektet, arbejdsgivere og mentorer. Indsatsen er
vidensbaseret, psykiater forstår medicinering, jeg-støttende/styrkende/indsigstorienteret samtalebehandling og psykoedukation. Sagsbehandler/jobkonsulent og særlig jobkonsulent forestår
en evidensbaseret indsats ud fra metoden Individual Placement and support (IPS) og Place-then-train metoden.
 

Betydning

Borgerens egen indsats støttet af en målrettet professionel indsats betyder, at borgeren generobrer en plads på arbejdsmarkedet. Borgeren er i dag på lav dosis antidepressiva, ekstensiv samtalebehandling og mestrer et liv og en arbejdssituation, som reducerer risikoen for skadelig stressbelastning til et håndterbart niveau. Borgeren tør i dag håbe på engang at kunne videreuddanne sig til psykolog ved hjælp af særlig mentor og revalideringsydelse. Borgeren tør i dag håbe på at kunne finde en kæreste via netdating og eventuelt få et barn.
 

Fremmende/hæmmende faktorer

De vigtigste professionelle ressourcer:
Lena udtrykker tilfredshed med følgende elementer i hendes rehabiliteringsproces: (Målt på 010 skalaen. 0 = slet ikke fremmende i rehabiliteringsprocessen. 10 = særdeles fremmende i rehabiliteringsprocessen).
Lederen i fleksjobbet: Dengang 9, i dag ude af borgerens liv. ”Hun valgte mig blandt flere ansøgere og vi fungerede godt sammen, hun respekterede den jeg var og de kvaliteter jeg havde”
Særlig jobkonsulent (Projekt medarbejder med brugererfaring): Dengang 8, i dag ude af borgerens liv. "Han var god til at vise mig tillid og god til at fremhæve mine kvaliteter overfor mig”
Privatpraktiserende psykiater: Dengang 6, i dag 8. ”Jeg har haft hende længe og føler mig tryg ved hende, hun er god til at samle op for mig og gøre ting konkrete. Hun tegner modeller, forklarer og viser mulige mønstre og røde tråde, eksempelvis hvis et menneske betyder noget for
mig, kan det være svært for mig at give slip på vedkommende selvom det konkret viser sig, det ikke er godt for mig at kende vedkommende. Jeg har også svært ved at sætte grænser i forhold til mine forventninger til mig selv og i mine forventninger til andre”.
 

Ny egen læge: Dengang 7, i dag 7.”Han var der for mig, han tog mine symptomer alvorligt, spurgte ind og gav mig god tid til at fortælle om symptomerne. Han undersøgte grundigt mine kramper for at udelukke eventuel epilepsi og han sendte mig til neurolog for at få afklaret, om
jeg havde dysfunktioner i hjernen. Han pressede på for at jeg kunne få den hurtigst mulige tid hos psykiateren”
 

Sagsbehandler: Dengang 6, i dag ude af borgerens liv. ”Hun var lydhør overfor det jeg kom med og gav mig medindflydelse, hun stolede på at jeg selv kunne redegøre for hvordan jeg havde det og gjorde en stor indsats for at strække den tid jeg kunne komme mig i, førend hun
som systemrepræsentant blev tvunget til at stramme op og stille krav. Hun indhentede status fra psykiateren tre gange undervejs og gav mig kopier af al korrespondance. Hun samarbejdede fint med jobkonsulenten. Sagsbehandleren besøgte mig flere gange i mine to jobprøvninger. I møderne på arbejdspladserne, med lederne, mentorerne og mig fremhævede hun mine problemer og skånehensynet, men sagde hver gang, at hun ikke troede det ville blive noget problem, idet jeg var blevet meget bedre til at sige fra”
 

Fremmende elementer: Netværk. Udskiftning af egen læge. Effekt af medicin. Medindflydelse hos sagsbehandler. Udarbejdelse af ressourceprofil. Graduerede belastninger på jobprøvninger.
Dygtig ledelse og gode mentorer på jobprøvningerne. Vinder ankesag mod kommunen. Den særlige jobkonsulent i Projekt Medarbejder med brugererfaring. Efteruddannelsen i Projekt Medarbejder med brugererfaring.
 

Ressourcer:
Personlige ressourcer i spil: Ihærdig i læringssituationer. Kreativt interesseret. Interesseret i håndarbejde. God læser. God til at planlægge og følge op. Veluddannet. Tager selvstændige initiativer. Socialt indstillet og nysgerrig i forhold til andre. Velformuleret. Ambitiøs og
realistisk. Finder sig ikke i dårlig behandling, slås for sin sag. Tager selv ansvar for at finde løsninger på de udfordringer hun møder. God til at finde mening i modgang.
 

Hæmmende elementer: Første egen læge. Bivirkning af medicin. Egen perfektionisme.
Daværende parforhold. Kommunalt fejlskøn vedrørende forsørgelsesgrundlag.
 

Temaer

Uddannelse
Job
 

A: Betydningen af en professionel rehabiliteringsindsats som vægter arbejdet med kontekst omkring den ramte borger i ligeså høj grad som den vægter arbejdet med den pågældende borger.
I pågældende case eksemplificeret ved den særlige MB-jobkonsulent som letter vejen for borgeren ind på arbejdspladsen gennem at sikre at ledelse og medarbejdere siger ja til og aktivt bakker op borgeren som skal arbejdsprøves eller ansættes på særlige vilkår. Den særlige MB-jobkonsulent som sikrer at der er udpeget mentor, at arbejdspladsen er velinformeret samt sikrer at leder og kollegers forventninger til borgeren er veldefinerede og afstemmes med borgeren selv inden jobstart. Den særlige MB-jobkonsulent sørger for hyppige
opfølgningsmøder på arbejdspladsen, er tilgængelig som tilbud om mediering ved optræk til konflikt og er tilgængelig mange af døgnets timer for borgeren selv.

B: Borgeren formår at være gennemgående bindeled for den professionelle indsats som den udspænder sig mellem egen læge, psykiater, sagsbehandler, jobkonsulent, særlig jobkonsulent/MB-projektet, ledere i arbejdsprøvningerne, mentorer i arbejdsprøvningerne, leder på fleksjobbet. Herudover bindes indsatsen sammen af Servicelovens §141 handleplan støttet af behandlingsplanen og den særlige jobkonsulent/Projekt Medarbejder med brugererfaring. Måske kan det være hensigtsmæssigt at arbejde med at udvikle støtten til den enkelte borger således, at denne bedre selv kommer til at kunne koordinere og være bindeleddet i den tværfaglige og tværsektorielle indsats. Denne støtte til borgeren kunne eksempelvis ske som tildelingen af en professionel koordinator som yder hjælp-tilselvhjælp/
empowerment og undervisning omkring rettigheder/pligter til den ramte borger. Den professionelle koordinator må kunne overvinde fristelsen til selv at tage over, overvinde fristelsen til at blive borgerens individuelle problemknuser.

Praksishistorie nr. 64

Institution/Organisation: Videnscenter for Socialpsykiatri
Kontaktperson: Faglig konsulent/ergoterapeut Finn Blickfeldt Juliussen
[email protected]

Kilde: Praksishistorie 64 i "Rehabilitering i Danmark 2010
- beskrevet gennem praksishistorier",Rehabiliteringsforum Danmark
November 2010

Mest Læste

Annonce