Planlægning af kommunal habiliteringsforløb

04/11/2011 09:37

Administrator

Praksishistorien handler om, hvorledes kommunen planlægger et habiliteringsforløb for en knap 2 år gammel pige, hvis udvikling formodentlig vil stagnere, da hun lider af et sjældent epileptisk syndrom. Introduktion

Børn, der underrettes til kommunen med forsinket udvikling mhp. støtte iht. Serviceloven §4142, behandles i et fast system. Underretningen går til Socialforvaltningens centrale sekretariat, der sender sagen til familierådgiveren mhp. sagsbehandling og evt. indstilling til den
tværfaglige visitations-koordinationskonference. Inden sagen konferencesættes, kan den afvises og returneres til familierådgiveren, hvis konferencelægen umiddelbart skønner, at barnet ikke tilhører målgruppen for konferencen (dvs. barn med handicap) eller hvis der
skønnes at være behov for supplerende oplysninger.
Ved behov for en hurtig, midlertidig afklaring kan familierådgiver anmode om et lægeskøn. Det er som oftest sager med behov for hurtig tildeling af støtte i familien eller daginstitutionen.
I konferencen deltager forældrene og konferencens tre faste personer, kommunallægen, den pædagogiske fagkonsulent og specialkonsulenten på det sociale område. Den pædagogiske fagkonsulent er rådgivende overfor specialpædagogerne og daginstitutioner, mens den sociale
fagkonsulent er rådgivende overfor de sagsbehandlere, der har specialområdet. De personer, der har været med i udredningen af barnets problem, og de som forventes at overtage det videre ansvar for barnet og familien, er deltagere ved konferencen. Hvis barnets sag
konferencebehandles inden start i daginstitution, planlægges af og til en ny konference forud for overgangen til skole.
Den aktuelle sag handler om en knap 2 år gammel pige med sjælden epilepsiform, der vanligvis medfører tab af kognitive og motoriske færdigheder.

Beskrivelse af aktivitet og forløb m.v.
Kommunen modtager underretning fra børneafdelingen på en knap 2 år gammel pige, der siden hun var 10 måneder har haft mange forskellige former for epileptiske anfald. Det har været meget svært at finde en effektiv behandling af hendes anfald, men på underretningstidspunktet er anfaldende under kontrol. Baggrunden for henvisningen er at en
kromosomanalyse tyder på en sjælden epilepsiform, der vanligvis medfører tab af kognitive og motoriske færdigheder et par år efter de første epileptiske anfald.
Pigen er forældrenes eneste barn. Begge forældre er i arbejde, men pga. barnets mange anfald og hyppige kontroller på hospitalet, er moderen bevilget delvis kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Pigen passes i almindelig daginstitution uden speciel støtte. Den tilknyttede
pædagog deltager i konferencen, og hun vurderer, at pigen er noget tilbage i sproglig udvikling, men at sproget udvikler sig. Forældrene er af samme opfattelse, hvorfor konferencen ikke finder grundlag for at klassificere pigen som henhørende til gruppen af børn med betydelig og varig nedsat funktionsevne, en klassificering som ville have udløst halv
pædagogisk friplads i daginstitutionen + ekstra pædagogisk støtte i et omfang afpasset til graden af behovet for støtte.  

På den anden side vurderede konferencen på baggrund af den generelle beskrivelse af det epileptiske syndrom, at det var væsentligt at følge udviklingen tæt for at kunne træde ind med relevante støtteforanstaltninger hen ad vejen. Man valgte derfor at klassificere hende som en pige med indgribende kronisk lidelse, og der blev afsat timer til, at man i daginstitutionen kunne lave en udviklingsprofil af pigen med opfølgende vurdering efter et ¾ og 1½ år og desuden skærpet overvågning af anfald, specielt når hun skulle sove. Ved sikre tegn på tab af færdigheder skulle pigen genhenvises til konferencen, og familierådgiveren skulle henvise pigen til regionens Børn- og Ungecenter mhp. at få foretaget en sansemotoriske vurdering.

Betydning

Konferences formål er at visitere barnet til relevant støtte og fastlægge hvilke instanser, som evt. skal involveres og i hvilken rækkefølge eller på hvilket tidspunkt dette skal ske. Ud over at man forsøger at sikre, at barnet får relevant støtte, er det også vigtigt at formidle forståelse
for at indsatsen er koordineret, og at indsatsen kommer på et relevant tidspunkt. Dette er ikke mindst relevant for forældrene, der jo meget ofte er bekymrede, ift. om indsatsen til deres barn er tilstrækkelig, men det er også relevant for de involverede fagpersoner, der herved kan
have en større tillid til, at den enkelte kender sin rolle i den aktuelle sag.
Herved sikres vigtige elementer i habilitering som kvalitet, kontinuitet, koordination og kommunikation.

Fremmende/hæmmende faktorer
Tilfredshed med konferencesystemet blandt forældre og involverede fagpersoner har været medvirkende til, at kommunen har fastholdt systemet, som har fungeret i 30 år. For kommunens planlægning er systemet også en gevinst, da samtlige børn, der bliver klassificeret til en eller anden form for støtte, bliver registreret iht. en funktionsdiagnose og deraf afledede behov for støtte. Dette åbner mulighed for at forudsige et kommende behov på specialinstitions-og specialundervisningsområdet, hvilket styrker det kommunale
habiliteringsberedskab.
Hæmmende er, at konferencen er ressourcekrævende. En konference tager ca. 1 time, og med gennemsnitlig 6 til 7 offentlig ansatte tilstede, er systemet ret omkosteligt, og der kan opstå ret lange ventelister. Man er derfor inde i overvejelser om omorganisering og forenkling af
systemet, men hvor en del sager formodentlig fortsat vil blive behandlet ved den beskrevne konference.
 

Temaer

Habilitering, med de centrale begreber kvalitet, kontinuitet, koordination og kommunikation.
Tidlig indsats
Udviklingsvurdering
Betydelig og varig nedsat funktionsevne

Praksishistorie nr. 24

Institution/Organisation: Solbakkens Rådgivningscenter for Bevægelseshandicap og Århus
Kommune

Kontaktperson: Børnelæge Harald R. Lie og Lægekonsulent Peter Eie Christensen

Kilde: Praksishistorie 24 i "Rehabilitering i Danmark 2010
- beskrevet gennem praksishistorier",Rehabiliteringsforum Danmark
November 2010

Mest Læste

Annonce