Rehabilitering efter brystkræft med fokus på problemskabende faktorer, specielt oplevelsen af at blive presset af jobcenter.

25/04/2012 14:52

Administrator

Introduktion

Historien handler om en nu 47- årig kvinde, som i 2007 fik konstateret brystkræft. I rehabiliteringssammenhæng kan der peges på flere problemstillinger.
1. Koordination af rehabiliteringsforløbet så behandling, efterbehandling, genoptræning og den erhvervsmæssige afklaring hænger sammen
2. Lovgivning om sygedagpenge og varighedsbegrænsning og administrationen af lovgivningen lægger pres på den sygemeldte i en grad, som komplicerer forløbet
3. Kan den erhversmæssige indsats i højere grad baseres på samarbejde med borgeren
4. Hvordan påvirker forholdet mellem borger og sagsbehandler forløbet.

Beskrivelse af aktivitet og forløb m.v.
Hvem: kvinde født 1963. Samlevende. 2 børn født 1998 og 2002


Behandlingsforløb:
September 2007. Kvinden får konstateret brystkræft i højre bryst og får efterfølgende begge bryster fjernet.
okt. 2007 - feb. 2008 behandles med kemoterapi.
feb. -april 2008 strålebehandling
april 2008 - marts 2009 behandling med herceptin.
Tamoxifenbehandling, som endnu ikke er afsluttet


Rekonstruktion
september 2007 I forbindelse med fjernelse af begge bryster indsættes expandere med henblik på rekonstruktion.
marts 2008 til maj 2009 rekonstruktionsbehandlingen må stilles i bero fra på grund af komplikationer efter strålebehandling
oktober 2009 fjernes expandere, som erstattes med blivende proteser


Genoptræning
okt. 2007 - dec. 2007 Kvinden modtager genoptræning på sygehus i perioden.
jan. 2009 Hun genhenvises til genoptræning på grund af følger efter strålebehandling. Hun ses i forløbet af lymfødemteraput for måltagning til kompressionsstrømpe


Sygedagpenge
sept. 2007 sygedagpengeudbetaling starter sept. 2008 sygedagpengeudbetaling forlænges jf. dagpengelovens § 27 stk. 1 nr. 3 (op til 2 x 52 uger. igangværende behandling og forventning om fuld raskmelding efter behandling)
okt. 2009 grundlaget for forlængelse af sygedagpenge ændres til § 27 stk. 1 nr. 2 (op til 26 uger. behov for afklarende foranstaltninger)
okt. 2009 afgørelse om ændring af forlængelsesgrundlag ankes.
marts 2010 afgørelsen stadfæstes
marts 2010 sygedagpenge ophører. Pgl. overgår til kontanthjælp

Arbejdsafklaring
sept. - dec. 2009 Kvinden henvises til deltagelse i rehabiliteringsforløb på rehabiliteringscenter med henblik på arbejdsafklaring i perioden . Hun er på henvisningstidspunktet stærkt psykisk påvirket af det langvarige forløb, smerter og angst for at det ikke forsvinder. Hertil kommer usikkerhed om familiens fremtidige økonomiske situation. Hun er fokuseret på den kommunale sagsbehandling, som hun finder ydmygende. Hendes oplevelse er, at man (kommunal sagsbehandler) ikke tror på hende og presser hende urimeligt.
Hun gennemfører første del af forløbet, men bruger stor energi på kampen mod kommunen. 2. del af forløbet, som skulle have bestået af erhvervsrettede aktiviteter kunne hun ikke deltage i, da hun blev indlagt til operation, hvor expanderproteser blev udskiftet med blivende proteser. Da 2. del ikke kunne gennemføres anbefales ved afslutning af det samlede forløb igangsætning af erhversrettet afklaring pr. 1.2.2010.
april 2010 der etableres arbejdsafklaringsforløb ved arbejde i forretning 3 x 2 timer pr uge maj 2010 afklaringsforløbet afsluttes da pgl. efter anbefaling fra egen læge og psykolog ved jobcentret skal fritages for ethvert arbejdskrav. aug. 2010 indstilles til tilkendelse af førtidspension

Jobcentrets rolle
Fra september/oktober 2009, hvor forlængelsesgrundlaget for sygedagpengeudbetaling ændres føler kvinden sig stærkt presset at sagsbehandler på jobcentret. Under forløbet på rehabiliteringscentret
kommer det til udtryk ved udsagn som: "Hun knækkede mig totalt" og "Når nu kræftsygdommen ikke kunne tage mit liv, så kunne hun"
Oplevelsen af et voldsomt pres kommer i denne fase til at fylde så meget hos kvinden, at hendes fokus flyttes fra rehabiliterende aktiviteter til "kampen" med sagsbehandleren. En kamp, som for kvindens vedkommende kommer til at handle om at få fred og ro. Hun har her stort fokus på at påpege fejl og misforståelser i sagsbehandlingen.

Betydning
I forhold til rehabiliteringsdefinitionen ses et forløb, som på flere områder er problematisk. Hvordan hænger det beskrevne sammen med følgende formuleringer hentet fra definitionen: Samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk, baseres på borgerens hele livssituation, koordineret sammenhængende og vidensbaseret indsats, tidsbestemt. Der er brug for at kigge nærmere på hvordan rehabiliteringstilbud udføres i praksis. Er der også brug for at kigge
på definitionen?

Hvordan etableres et tillidsfuldt samarbejde mellem borger og sagsbehandler indenfor lovgivningens rammer? Har de involverede professionelle tænkt rehabilitering eller?

Fremmende/hæmmende faktorer

1. Rehabilitering i arbejdsmarkedperspektiv medfører pres, som vanskeliggør samarbejdet
mellem borger og professionel.
2. Det personlige forhold mellem borger og professionel har betydning. Kan borgeren selv vælge sin kontaktperson/sagsbehandler.
3. Skift af ansvarlig under forløbet - koordinering af indsatsen
4. manglende lovgivning om rehabilitering

Temaer

Af sygedagpengelovens § 1 stk. 2 fremgår det at formålet med loven blandt andet er: "at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt"
Af casen fremgår det at sagsbehandlingen og det pres, som lægges på kvinden medfører at hun oveni de fysiske og psykiske følger af sygdommen belastes af selve sagsbehandlingen. Denne belastning overskygger i en lang periode de egentlige følger af sygdommen. Måske er den yderligere belastning udslagsgivende for at der indstilles til tilkendelse af førtidspension. Det vil i denne forbindelse være relevant at se på om der er brug for ændringer i lovgivningen om sagsbehandlerne har de nødvendige kvalifikationer

Praksishistorie nr. 4

Institution / Organisation:

Rehabiliteringscenter Dallund/Kræftens Bekæmpelse

Kontaktperson:

Jan Tofte

Kilde: Praksishistorie 4 i "Rehabilitering i Danmark 2010
- beskrevet gennem praksishistorier",Rehabiliteringsforum Danmark
November 2010

Mest Læste

Annonce