Rehabilitering er samarbejde

01/11/2011 09:37

Administrator

Introduktion Ideelt set er rehabilitering et samarbejde mellem en borger på den ene side og institution/personale på den anden. Realiteten er imidlertid, at borgeren ikke nødvendigvis altid oplever det sådan. Af og til overskygges samarbejdet af, at institutionen/personalet har bestemte forståelser for, hvad en rehabilitering skal indeholde og for hvordan borgeren skal nå sine mål.

Problemstillingen
Patienten er oplært til først og fremmest at tænke og agere som patient, dvs. nogen gør noget for én, hvilket man kan reagere enten positivt eller negativt på.
Personalet er oplært til at tænke i en forholdsvis endimensionel patientrolle. Patienterne bliver ikke nødvendigvis anskuet som ligeværdige eksperter i en tilrettelæggelse af rehabiliteringen, og personalet kan til tider føle deres ekspertise truet ved at skulle træde et skridt tilbage

Beskrivelse af aktivitet og forløb m.v.

Denne praksishistorie foregår på en psykiatrisk afdeling. Der skal udarbejdes en rehabiliteringsplan, som baserer sig på patientens hele livsituation. Udgangspunktet herfor er patientens mål og ønsker.
 

Case
X er indlagt på en psykiatrisk afdeling, lider af skizofreni og har et alvorligt misbrug, som virker negativt ind på mulighederne for at iværksætte en rehabilitering. Ved udarbejdelse af rehabiliteringsplanen er patientens primære mål at genoptage sit tidligere arbejde eller finde et nyt.
 

I udarbejdelsen af rehabiliteringsplanen ser personalet gerne, at der iværksættes en nedtrapning i forhold til patientens misbrug. Patienten derimod vil gerne arbejde med at få det bedre i forhold til sine psykiske symptomer, men er ikke interesseret i at arbejde med misbruget, som for patienten er en mestringsstrategi og ikke anskues som noget større problem.
 

Det betyder:
Personalet har svært ved at se, hvordan der reelt kan arbejdes med patientens mål og ønsker og finder ikke, at patienten er realistisk omkring det, der skal til for at arbejde i retning mod at nå sit overordnede mål (arbejde). Deres ekspertise siger dem, at patienten bør arbejde med sit misbrug. Patienten til gengæld opfatter i stigende grad mere personalet som modstandere end som samarbejdspartnere og kan ikke se meningen med personalets tanker om en indsats, der også retter sig mod misbruget.
 

Det betyder:
Rehabiliteringsindsatsen er stagneret eller omdrejningspunktet for den er ikke længere borgeren/patienten, men nogle forestillinger om, hvad en rehabiliteringsindsats enten skál eller ikke skal indeholde.
 

En løsning søges gennem:
a) At patienten tildeles en meget aktiv rolle i udarbejdelsen af rehabiliteringsplanen
b) En tværsektoriel indsats, hvor misbruget sættes i relation til en konkret jobplan
 

Ad a) Der anvendes skemaer, der indebærer, at X får en meget aktiv rolle i indkredsningen af sine mål og ønsker for fremtiden. Det drejer sig om skemaer, der bidrager til at patienten kan indkredse, hvad han forstår ved recovery og af hvad der skal til i hans personlige recoveryproces og af de hindringer eller barrierer, han mener eller oplever, at der kan være for at han kan nå sine mål.
Samtidig anvendes skemaer, der bidrager til at patienten kan indkredse og analysere sit alkoholforbrug, herunder evaluere den betydning alkoholen har for ham samt de fordele og ulemper, der er knyttet til forbruget.
 

Ad b) I udviklingen af den konkrete rehabiliteringsplan inddrages en jobkonsulent fra kommunen, som X formulerer sine ønsker til, så de sammen kan udvikle nogle strategier til, hvordan ønskerne kan imødekommes.
 

Betydning

De angivne løsningsmetoder imødegår en ellers stagneret situation og indebærer, at patienten i højere grad oplever, at rehabiliteringsindsatsens er hans og drejer sig om hans konkrete ønsker
og mål, ligesom de bidrager til patientens følelse af at blive taget alvorligt. Rehabilitering sker da som et reelt samarbejde med udgangspunkt i patientens egne mål og ønsker.

Fremmende/hæmmende faktorer

Fremmende elementer:
Reel patientindflydelse
Understøttelse af patientens autonomi og ret til selv at træffe valg
Respekt og ligeværdighed
Hæmmende elementer:
Ingen egentlige hæmmende elementer, hvis metoderne til at fremme samarbejdet følges og ikke på noget tidspunkt undervejs overskygges af ekspertforståelse/bedreviden og/eller bestemte forståelser af, hvad en rehabiliteringsindsats skal indeholde
 

Temaer

Søgeord
Samarbejde
Borgerens mål og ønsker
Selvbestemmelse

Praksishistorie nr. 57

Institution/Organisation: Projektenheden for psykiatrisk rehabilitering, Psykiatrisk Center
Ballerup

Kontaktperson: Lisa Korsbek

Kilde: Praksishistorie 57 i "Rehabilitering i Danmark 2010
- beskrevet gennem praksishistorier",Rehabiliteringsforum Danmark
November 2010

Mest Læste

Annonce