Effektiviserings-stafetten

Effektiviserings-stafetten

Effektivisering er det store mantra i den offentlige sektor efter flere år med fokus på sikker drift. Effektivisering-stafetten skrives på skift af rådgivere udenfor og ledere i den offentlige sektor. For effektiviseringen kan både ses indefra nervesystemet, eller med den eksterne rådgivers fokuserede blik.

Blogstafetterne på DenOffentlige.dk er et redaktionelt projekt, der blev indledt i januar 2011. Med stafetterne bringes forskellige meninger, visioner og forslag i spil om konkrete områder i den offentlige sektor. Der er stafetter i gang om flere emner og temaer.

Blogs

 • Borgerdeltagelse: Slip kontrollen, øg effektiviteten
  13.08.13 Velfærd

  Deltagelse handler i høj grad om at give borgerne plads til og mulighed for at være med, frem for at fortælle dem, hvilke hylder de kan vælge fra. At anerkende at de har noget at bidrage med, og at lade dem mærke, at deres deltagelse har indflydelse på den velfærd, der skabes. At slippe lidt af kontrollen for til gengæld at vinde en masse tillid og dermed indflydelse.

 • Effektivisering skaber råderum
  18.06.13 Politik

  Vi effektiviserer for at udvikle og udvikler for at effektivisere. Det er ingen hemmelighed for nogen, at det har krævet benhårdt arbejde og stram økonomistyring at rette op på økonomien i Furesø Kommune. Det er kun lykkes fordi Byrådet har stået sammen i forhandlingerne med regeringen ved genforhandling af Furesøaftalen. Internt har jeg som borgmester sammen med udvalgsformændene slået fast med syvtommersøm, at tillægsbevillinger og budgetoverskridelser ikke er en mulighed.

 • Skræddersyet patientuddannelse
  30.05.13 Velfærd

  I Esbjerg Kommune arbejder vi med en individuel patientuddannelse, som tager udgangspunkt i hele borgerens livssituation.

 • Sådan skaber vi sammenhæng i sundhedsvæsenet
  15.04.13 Velfærd

  Region Syddanmark samarbejder med Odense Kommune og almen praktiserende læger i Odense om at udvikle en model, der vil sikre mere sammenhængende patientforløb for ældre medicinske patienter og borgere, som lider af f.eks. stress eller depression.

 • Bedre og billigere borgerforløb
  18.03.13 Velfærd

  I Ældre – og Handicapforvaltningen har vi skabt forløb med udgangspunkt i borgerens mål og ressourcer, hvor vi samtidig arbejder tværfagligt. Det er nu i støbeskeen til at danne lignende strukturer indenfor sundhedsområdet i Odense. 

 • Sæt lederne fri – men kræv kvalitet og effekt
  18.02.13 Velfærd

  Hvordan konstruerer vi de bedste rammer for de decentrale offentlige institutioner? Jeg mener, modsat Jens Terp, at områdeledelse repræsenterer en god løsning. Områdeledelse kan være en forudsætning for nye styrings- og ledelsesformer, der kan sikre øget kvalitet og effektivitet i den offentlige indsats. Større decentrale frihedsgrader kombineret med øgede krav til kvalitet og effekt.

 • Interesserne kolliderer i praksis
  04.02.13 Velfærd

  I en tid med knappe ressourcer er udvikling og inddragelse af alle gode kræfter altafgørende. Derfor er der brug for grundlæggende ændringer af praksisser i den offentlige sektor. Som aktør på 0-10 års området iagttager vi desværre tit at forskellige interesser kolliderer i praksis. Så selv de bedste ideer ender med at drukne i uforudsete tilstødende effekter - især i det kommunale led.

 • Organisational change - a comment...
  03.01.13 Velfærd

  Thank you to Lärke Johns, who has passed the baton on to me. I did not receive a question to answer, just an allusion to the fact that I was involved in changing the Swedish Tax Agency and that this work led to increased trust among the general public and to the agency acting and thinking differently (that is, if agencies can think).

 • Ethics as a means of setting minds free
  02.05.12 Velfærd

  Offentlige medarbejdere skal blive bedre i stand til at tænke og handle af egen kraft, men det forudsætter frigørelse og opgør med mikroledelse, skriver direktør Lärke Johns I Effektiviserings-stafetten, og peger på, at løsningen er, at udstyre offentligt ansatte med friheden til at bruge egne kompetencer og kompasset til at finde den rigtige vej.

 • Ledere er brobyggere
  15.02.12 Velfærd

  Der er brug for en talløs række af innovationsprocesser, der inddrager en dialog om hvordan styring, ledelse, forvaltning, professionsudøvelse og borgerinddragelse bliver hinandens forudsætninger for innovation – og ikke hinandens modsætninger eller barrierer, skriver Tue Sanderhage i Effektiviserings-stafetten, og opfordrer til, at vi interesserer os meget mere for hinandens perspektiver.

 • Dialog med virkning; at skabe lokale løsninger
  05.01.12 Velfærd

  Bare alle mennesker taler sammen, så opstår smukke og relevante ting og alle er med. De senere år har vi kunnet konstatere, at disse velmenende samtaler ikke nødvendigvis er velegnede til planlægning, styring og kontrol, lyder det denne gang i Effektiviserings-stafetten, som svar på Klaus Majgaards indlæg om nye styringsprincipper.

 • Syv forslag til bedre styringsdialog
  16.11.11 Velfærd

  Styringsdialogen er mange steder kortsigtet, presset og uintelligent. Den primære årsag er, at kommuneaftalerne lægger et etårigt perspektiv ned over dialogen. Styringen bliver et hækkeløb, hvor det gælder om at ramme bestemte etårige måltal, skriver kommunaldirektør Klaus Majgaard i Effektiviserings-stafetten, og foreslår udviklet et kommunestyre i ”to hastigheder”: tillids-regimet og kontrol-regimet.

 • Sæt mål på resultaterne - ikke indsatsen
  03.11.11 Velfærd

  Der skal opstilles mål for resultaterne, ikke for indsatsen eller processerne, og vi kan nå længere ved at blive bedre til at samarbejde på tværs af kommune og stat, skriver direktør Nina Eg Hansen i Effektiviserings-stafetten.

 • Den passende logik er ambitioner og forventninger
  06.10.11 Velfærd

  En stor del af ledelsesarbejde er relationsarbejde. Tydelighed om opgaven – missionen og visionen – fokus på kerneydelsen: Hvad er opgaven? I mit eksempel har sætningen "børnene skal lære noget" haft en betydningsfuld effekt med at vende udviklingen på en skole i krise, fravalgt og med katastrofalt dårlige resultater,  skriver Birgit Lise Andersen i Effektiviseringsstafetten.

 • Fortæl os hvor vi skal hen – og giv os plads til at gå selv
  20.09.11 Velfærd

  Afstanden mellem de politiske intentioner i toppen og det, der faktisk sker i de udførende led, bliver stadig større. Den vej vi i de seneste 10-20 år er slået ind på i det offentliges styrings- og ledelsestænkning, virker ikke godt nok. Og jeg tror faktisk, at alle parter hele vejen ned gennem styringskæden er ved at blive opmærksomme på det, skriver Christian S. Nissen i Effektiviserings-stafetten, hvor han også peger på, at der i det lille, homogene Danmark er der så store variationer, at borgerne skal betjenes forskelligt for at få samme servicestandard.

 • Brug for stærke alliancer mellem praksis og uddannelse
  30.08.11 Velfærd

  Udfordringer, retning og ambitioner formuleres oppe fra, men svarene og udviklingsdynamikken skal komme nedefra. Det kræver meget forandring i samspillene mellem politik – forvaltning – faglighed. Derfor er der brug for faglig styrke, mod og accept, så modsætningsforhold i stedet gøres til en dynamo for udviklingen, skriver direktør Else Sommer i Effektiviseringsstafetten.

 • Uddannelse og praksis er hinandens forudsætninger for effektivisering
  06.06.11 Velfærd

  Den viden, der oparbejdes ved at dele gode erfaringer og andet godt ude i det offentlige, skal føres tilbage på uddannelserne, og fra uddannelserne til praksis. Det er i samspillet mellem praksis og uddannelserne, der opstår nye produkter, løsninger og arbejdsgange, skriver Stefan Hermann i Effektiviserings-stafetten.

 • Effektivisering forudsætter arbejdsglæde og innovation
  26.05.11 Velfærd

  De færreste fagprofessionelle ved, hvordan man systematisk arbejder med innovation, og lederne bruger for lidt tid på innovation. Uden en større satsning på at træne innovationskompetencerne hos medarbejderne kan vi godt glemme alt om hvordan vi udvikler og fornyer den offentlige sektor og skaber bedre samarbejde på tværs af sektorer, skriver FTF-formand Bente Sorgenfrey i effektiviserings-stafetten.

 • Innovationssamarbejder på tværs
  11.05.11 Velfærd

  Vi skal ophæve forhindringerne for innovation, for at blive mere effektive og skabe en fælles vision for en ønsket fremtid. Derfor må vi fokusere på ledelse på tværs, langsigtede mål og ikke mindst finde en vej, der opløser fagmedarbejdernes barrierer for at engagere sig i fornyelsen, skriver Annemette Digmann i sit indlæg til Effektiviserings-stafetten.

 • Effektivisering spærrer for ydelsesinnovation
  11.04.11 Velfærd

  Incitamenter til nytænkning i kommunerne køres over af fokus på effektivisering og besparelser. Der er brug for en ny radikal innovativ tilgang til velfærdsproduktionen, skriver Niels Højberg, der er stadsdirektør i Aarhus Kommune, i Effektiviserings-stafetten.

 • Værdien betinget af handling
  01.04.11 Velfærd

  Videnrådgivere bidrager med specialiseret viden når den offentlige sek-tor skal løse opgaver, der internt er ressourcekrævende og dyre. Mellem kunde og rådgiver er der et fælles ansvar om både inden opgaven påbe-gyndes og løbende at være i dialog om, hvordan værdien af rådgivningen gøres størst mulig. Værdien af rådgiverens indsats afhænger af kundens handlinger – og er derfor ikke objektiv.

 • Brug for indsigt og forståelse
  21.02.11 Velfærd

  Kommunerne er forskellige, som virksomheder er forskellige. Derfor må samarbejdet mellem offentlige aktører og deres rådgivere baseres på indsigt, respekt og resultater. Så kan man eksempelvis nedbringe sygefraværet med 20 procent, skabe mere effektivitet i borgerservice og bedre indkøb, skriver Hugo Pedersen, der er den anden skribent i stafetten.

 • Er der stadig uopdaget guld i den offentlige sektor?
  31.01.11 Velfærd

  Effektivisering er det store mantra i den offentlige sektor efter flere år med fokus på sikker drift. Effektiviseringen kan ses indefra nervesystemet, og med den eksterne rådgivers fokuserede blik. I dag starter Effektiviserings-stafetten på DenOffentlige.dk, som vil skrives på skift mellem rådgivere udenfor og ledere i den offentlige sektor.

TILMELD NYHEDSBREV