Efter et års kulegravning: Bureaukratiet fungerer

Regler og dokumentationskrav er stort set gode nok, som de er, lyder det efter et års kulegravning af ældreområdet.

Følgende er en pressemeddelelse fra Ældreministeriet:

Er reglerne og dokumentationskravene tidssvarende? Bruger medarbejderne i ældreplejen deres tid rigtigt, så de ældre får den bedst tænkelige kvalitet i pleje og omsorg?

Sådan lød nogle af de spørgsmål, der i december 2016 førte til at ældreminister Thyra Frank og formand for KL’s Social og Sundhedsudvalg Thomas Adelskov nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle identificere uhensigtsmæssige regler og dokumentationskrav i ældreplejen.

Pleje- og omsorg under forandring.

Læs historien om en ny ledelse, der på rekordtid slog Thyra Frank's Lottekultur ihjel. 
 
 

Afbureaukratiseringsarbejdet er nu færdiggjort og arbejdsgruppen er klar med en række anbefalinger på området.

”Vi skal sørge for, at medarbejderne bruger tiden på det vigtigste, nemlig på plejen og omsorgen for de ældre. Nogen dokumentation er nødvendig, men vi skal sørge for, at det sker så nemt som muligt. Og så skal vi sørge for, at medarbejderne får plads til at bruge deres faglighed”, siger ældreminister Thyra Frank.

LÆS OGSÅ: BUREAUKRATER KAN IKKE AFBUREAUKRATISERE

Det ligger i anbefalingerne, at der både i Sundheds- og Ældreministeriet og kommunerne skal ses på de krav, der stilles til dokumentation ved puljepenge til ældreområdet. Det anbefales fx, at der bliver en tydeligere kommunikation af henholdsvis statslige og kommunale krav til dokumentation, så der ikke af forsigtighed dokumenteres mere end nødvendigt.

Det skal være nemmere for medarbejderne at indberette utilsigtede hændelser i ældreplejen. Man har gode erfaringer fra ti kommuner, som foreslås udrullet til hele landet.

På den samme måde bør der etableres et ”fasttrack”, så fx plejehjem, der har fået bemærkninger eller påbud i forbindelse med tilsyn hurtig kan få afklaring hos Styrelsen for Patientsikkerhed på de faktiske krav til dokumentation. Erfaringer siger nemlig, at tvivl om dokumentationskrav kan føre til overdokumentation.

"Det har været meget vigtigt for os at få set på, hvordan vi undgår, at udmøntning af puljer skaber unødig dokumentation i kommunerne. Som det er nu, så bliver der brugt for meget tid på at administrere og håndtere puljeopslag. Jeg håber derfor, at anbefalingerne om at få lavet en bedre proces for udmøntning af puljerne kan være med til at lette det arbejde", siger formand for KL’s Social og Sundhedsudvalg Thomas Adelskov.

LÆS OGSÅ ARTIKLER OM GUIDE FOR PÅRØRENDE

Anbefalingerne er både forslag til konkrete ændringer i vejledninger og lovgivning, men går også på kommunernes arbejdstilrettelæggelse. Fx forslås det, at man i hjemmeplejen letter dokumentationen ved at benytte kørelisterne som dokumentation for plejeindsatser under serviceloven. En tidsbesparende praksis som flere kommuner allerede benytter.

Ældreministeren og KL’s formand for Social og Sundhedsudvalget mødes inden længe og drøfter, hvilke konkrete initiativer, der skal sættes i gang.

Fakta om anbefalinger til afbureaukratisering af ældreområdet:

Arbejdsgruppen anbefaler bl.a. følgende initiativer:

 • Smartere tilrettelæggelse af opgaver og dokumentation 
  Kommunerne skal løbende have fokus på og drøfte, hvordan organisering og tilrettelæggelse af indsatsen i ældreplejen påvirker behovet for dokumentation. Det anbefales også, at kommunerne bruger kørelisterne i hjemmeplejen som dokumentation for levering af indsatser under serviceloven for at undgå unødig dokumentation. Kommunerne skal også løbende have fokus på, hvordan IT kan lette overleveringer af oplysninger mellem medarbejdere.
 • Forenklet registrering af utilsigtede hændelser 
  Dokumentationen af utilsigtede hændelser skal gøres nemmere. Frem for enkeltvis indmeldelse digitalt, foreslås det, at hændelserne indmeldes samlet. Et pilotprojekt har vist, hvordan dette kan gøres nemmere og med et mere synligt fokus. Anbefalingen er, at metoden implementeres landsdækkende.
 • Overflødige tilsynspolitikker skal fjernes 
  Det anbefales at fjerne kravet om, at kommunerne skal udforme tilsynspolitikker for personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem. Ophævelse af forpligtelsen til at udarbejde og følge op på tilsynspolitikker forudsætter en ændring af serviceloven.
 • Hurtig afklaring ved tvivlsspørgsmål skal komme overdokumentation til livs 
  Det anbefales, at der laves et ”fast track”, så behandlingssteder i den kommunale ældrepleje kan tage fat i Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis der hersker tvivl om styrelsens bemærkninger i forbindelse med tilsyn. Det skal ske for at undgå overdokumentation som følge af tvivl om dokumentationskrav.
 • Mere gennemskuelig puljeadministration 
  Det anbefales, at der sikres tydeligere kommunikation af henholdsvis statslige og de kommunale revisorers krav til dokumentation i forbindelse med puljer. Det anbefales, at Sundheds- og Ældreministeriet sætter fokus på at kommunikere kommende puljeopslag og proces herfor tydeligere. Fx ved i god tid at annoncere tidpunkter for kommende opslag. Der igangsættes en proces med gennemgang af ministeriets rammer for tilskud med henblik på at gøre den mere tilgængelig og brugervenlig.

Baggrunden for anbefalingerne 
I december 2016 igangsatte ældreminister Thyra Frank og formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg Thomas Adelskov arbejdet om forenkling af regler og dokumentationskrav i ældreplejen. Afrapporteringen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed samt KL. Der har i arbejdet været inddraget en lang række interessenter herunder FOA, DSR, Sundhedskartellet, DSAM, Ældre Sagen, Danske Ældreråd, Danske Seniorer, Dansk Erhverv (herunder Selveje Danmark), Dansk Industri og KA-Pleje.

Emneord: Afbureaukratisering, Offentlig modernisering, Thyra Frank, Ældreministeriet, Kulegravning, 120118, Kommunernes Landsforening, Thomas Adelskov
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 13.01.18 M.S. Carstens
  Dokumentation i favør til?

  Mon der nogen sinde kommer fokus på, hvad og hvem dokumentationerne skal gavne:
  Borgeren som har hjælp behov eller dem der for alt i verden vil undlade, for at beholde sin gode status for ledere?

  Hvordan er det lige, når ansvarlige sosuer i ældreplejen, IKKE kan/tør dokumentere fakta, af skræk for at blive stemplet som u-loyal over for ledere/planlæggere/visitatorer/kommunalchefer og sidst/først i rækken politikkere, der end ikke vil sikre boregrenes retssikkerhed i forhold til serviceloven?

  Jeg er selv ved at være kørt fuldstændig på randen til, at nuppe billetten til de evige jagtmarker, når sosuerne kommer her og spørger "Hvordan går det Carstens?
  og jeg må spørge:
  Øhh i forhold til hvad;
  de 6/7 dele af min personlige pleje som I med et pennestrøj har taget fra mig, eller den kroniske diagnose (nr. 3) jeg fik her først på ugen, som var akut grøn stær, med mistet syn på 3/4, eller at hjemme"plejen" konsekvent kommer på tidspunkter hvor jeg, pga. diarre eller opkast, ikke kan modtage hjælp til tandbørstning/bad/hudpleje?

  HVIS der over hovedet bliver dokumenteret her i ældre"plejen" i Thisted Kommune, udover den interne hønsegårdshiraki, hvor anarkiet gælder!, lyder det sådan:
  "Carstens ville ikke have hjælp i dag" (i øvrigt 3. dag i træk)
  Hvor jeg, HVER dag gennem både måneder og nu år, har sagt:
  Jeg KAN ikke på den tid, som I vil / Jeg kan ikke nu, for jeg kaster op, hvis jeg rejser mig nu.

  Altså dokumentationen står skrevet:
  M.S Carstens vil ikke ....
  frem for ret:
  M.S. Carstens KAN ikke !!!

  Men mon dette nogensinde når frem, til de´m som rettelig burde forholde sig til det?

  Dokumenteret bliver der, efter forskrifter ovenfra, men bestemt ikke efter hverken momentane faglige daglige observationer (fra ca 20 forskellige på den måned) eller fra de få, som virkelig kunne se og påpege borgerens nedsmeltning, for de er længst sat på andre opgaver!

  Undskyld mig, men hvor ville det dog være på sin plads, om "ældreministeren" fik klarlagt HVEM sosuerne skal dokumenterer for?

  Og ikke mindst set i lyset af, at kommuner nu også HELT afskærer handicappedes ret til selvstændig indflydelse på "liv", idet, at handicappede skovles ind under ældreplejen, hvor den i yderkommunerne/Thisted Kommune fortsat fungerer efter socialkontrol efter "den lokale ledvogtereksamen" frem for fakta og seriøse observationer om borgerens virkelige udvikling/afvikling af livet og dennes råb om hjælp, i desperathed om, selv som handicappet, at kunne være/få støtte til, at have et liv/kunne deltage i famille/omgivelser,...

  Men dokumentationen lyder som foreskrevet

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også