Fingerplan skal udvikles: Hovedstadskommuner får nye muligheder

59 konkrete forslag til modernisering af hovedstadsområdets fingerplan er sendt i høring. Se de 59 forslag her.

Det er første del af revisionen af Fingerplanen, der skal give hovedstadskommunerne nye udviklingsmuligheder.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:


”Hovedstadsområdet har udviklet sig hastigt i de sidste 20 år, og der er behov for, at vi nu giver de 34 kommuner bedre rammer til at udvikle den fysiske planlægning, så hovedstadsområdet er attraktivt og kan udvikle sig balanceret i forhold til beboelse, transport, grønne områder og erhvervsliv. Derfor gennemfører vi i tæt dialog med de 34 kommuner i hovedstadsområdet en modernisering af den såkaldte Fingerplan.”

Med forslaget imødekommer erhvervsminister Brian Mikkelsen 59 af ud af i alt 152 forslag, som de 34 hovedstadskommuner har indsendt til ændring af den såkaldte fingerplan, der bestemmer den fysiske planlægning i hovedstadsområdet. Kommunerne får fx mulighed for at udlægge nye arealer til boliger og erhverv, gøre sommerhusområder til byområder, benytte mindre afgrænsede dele af de grønne kiler og de såkaldte transportkorridorer, til andre formål, samtidig med at der opretholdes natur- og miljøområder.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen igangsætter samtidig en større revision af planlægningen i hovedstaden, der bl.a. skal håndtere, at området frem mod 2030 ventes at vokse med 200.000 indbyggere.

I 2030 er hovedstadsområdet vokset med lige så mange indbyggere som der bor i Odense kommune i dag. Det er vigtigt for mig, at hovedstadskommunernes planlægning tager højde for det, og ikke indskrænkes af utidssvarende rammer eller manglende fleksibilitet. Vi skal udvikle hovedstadsområdets store erhvervspotentiale, som motor for vækst og udvikling ikke bare i København, men også for resten af landet, samtidig med, at her fortsat skal være attraktivt at bo” siger Brian Mikkelsen.

I denne revisionens spor 2 vil der blive gennemført et servicetjek af nogle af de mere grundlæggende principper i Fingerplanen, herunder detailhandelsplanlægningen i hovedstaden, i lyset af bl.a. erhvervsudviklingen og den store befolkningstilvækst i de kommende år.

 

Oversigt over forslag der imødekommes i forbindelse med finger-planrevisionens spor 1
 
I nedenstående oversigt oplistes de 59 forslag fra kommuner i hovedstadsområdet, der i rammerne af fingerplanrevisionens spor 1 imødekommes.
 
Nogle af forslagene imødekommes fuldt ud, mens andre forslag imødekommes på forskellige betingelser – det kan fx være betingelser vedrørende anvendelsen af et givent areal, eller forslag som forudsætter tilladelser eller ny lovgivning. Ved disse forslag er der på nedenstående liste anført betinget.
 
Oversigt
Albertslund
1) Muliggøre boligudlæg på areal i Albertslund (”Radiostation”) (betinget)
 
Allerød
2) Muliggøre forbliven af virksomheden Norrecco A/S på areal i Vassingerød (betinget)
3) Muliggøre boligudlæg på Bjergvej syd for Lillerød (betinget)
4) Muliggøre boligudlæg ved Enghaven nordvest for Lillerød (betinget)
 
Brøndby
5) Område omkring Brøndby Stadion (”Sportsbyen”) gives særlige byggemuligheder til idrætsrelaterede funktioner og erhverv (betinget)
6) Fastholde arealreservation til S-togstation ved Priorparken og Vibeholm i Brøndby (betinget)
7) Fastholde byggemulighed for klubhus i grøn kile i Brøndby
8) Muliggøre parkering i grøn kile ifm. større arrangementer i Sportsbyen i Brøndby (betinget)
 
Egedal
9) To ejendomme ved Risbyvej 28 ved Smørum tages ud af grøn kile (betinget)
10) Mindre rammebelagt boligområde ved Skebjergvej ved Smørum tages ud af grøn kile (betinget)
11) Mindre landzoneareal ved Tværvej ved Ledøje tages ud af grøn kile (betinget)
 
Fredensborg
12) Muliggøre mindre byafrunding af Karlebo landsby udenfor landsbyafgrænsningen (betinget)
13) Muliggøre mindre byafrunding ved Fredensborg by ved inddragelse af en landbrugsejendom,
hvor der kan etableres boliger (betinget)
14) Muliggøre mindre boligudlæg syd for Karlebo Landsby (betinget)
 
Frederikssund
15) Afgrænsning af erhvervsområde Nord i Vinge
16) Vinge Station optages på listen over S-togsstationer i Fingerplanen
17) Muliggøre etablering af hotel- og konferencecenter på Kalvøen ved Frederikssund (betinget og med forbehold vedr. igangværende modernisering af naturbeskyttelseslov) 
2/3
 
Furesø
18) Lempelse af sommerhusregler så kommuner kan give individuelle tilladelser til helårsbeboelse (betinget og med forbehold vedr. igangværende modernisering af planlov)
 
Gribskov
19) Opdatering af arealreservationer til overordnet cykelstinet
20) Arealudlæg til byudvikling i Gilleleje og udlæg af areal til perspektivområde (betinget)
21) Arealudlæg til byudvikling i den nordlige del af Helsinge (betinget)
22) Ændring af arealreservation til vejføring af Helsinge-Gillelejevejen (betinget)
23) Mulighed for overførsel af tre sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone – et område øst og to vest for Gilleleje (betinget) 
 
Halsnæs
24) Udvidelse af Industriområde Nord i Frederiksværk (betinget)
25) Indretning af boliger i den tidligere Kregme skole (betinget)
26) Mulighed for overførsel af to sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone – Hanehoved og Asserbo Syd (betinget)
27) Fremme bymæssige vækst- og udviklings-potentialer i Hundested (Trekanten) Mellemrummet ved Hundested Havn og ved Lynæs Havn (betinget og med forbehold vedr. igangværende modernisering af naturbeskyttelseslov)
28) Muliggøre udvidelse (med økologisk bydel) af landsbyen Torup (betinget)
 
Helsingør
29) Ophævelse af transportkorridorreservation vest for Helsingør (betinget)
 
Hillerød
30) Muliggøre byudvikling (erhvervsområde) på areal mellem Favrholm, Solrødgaard og Lyngevej (betinget)
31) Muliggøre byudvikling (erhvervsområde) på to arealer i Favrholm i tilknytning til virksomheden Novo A/S (betinget)
32) Muliggøre udvidelse af virksomheden J. Jensen A/S på Højlundevej ved Uvelse (betinget)
33) Mulighed for overførsel af et sommerhusområde i Nødebo til byzone (betinget)
 
Hvidovre
34) Mindre ændring af afgrænsningen af grøn kile i den vestlige del af Avedøre Landsby, så to enfamilieshuse og tre gårde tages ud
 
Høje-Taastrup
35) Justering af transportkorridoren ved Hedehusene Øst 
 
Ishøj
36) Indeklemt areal (ml. jernbane og erhvervsområde) udtages af grøn kile og udlægges til byområde (betinget)
37) Indeklemt areal (ml. motorvej og erhvervsområde) udtages af grøn kile og udlægges til byområde (betinget)
38) Justere transportkorridor nord for Ishøj Landsby
39) Ændret afgrænsning af grøn kile i Ishøj Landsby
40) Ensretning af plangrundlag for Ishøj Landsby (overførsel af rammelagte landzonearealer indenfor den eksisterende landsbyafgræsning til byzone mv.) (betinget)
 
København
41) Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Nordhavnen udtages af Fingerplanen
42) Opfyld og overførsel af tidligere havnebassin på Nordhavnen til byzone 
 
Lyngby-Taarbæk
43) Ændring af § 13 i Fingerplan 2013, så den fremover kun omfatter Scion-DTU / Forskerparken i Rudersdal Kommune
 
Rudersdal
44) Justering af afgrænsninger ved matrikelskel ved Henriksholms Allé og Carl von Rosensvej
45) Mindre ændring af afgrænsning af grøn kile ved Lollikhus, Birkerød Kongevej
46) Minde ændring af afgræsning af grøn kile ved Sjælsøhallen, Ravnsnæsvej i Birkerød
47) Mindre ændring af grøn kile ved Gefion Institutionen, Karpevænget i Birkerød
48) Muliggøre udvidelse af virksomheden Brüel & Kjær A/S i Nærum Erhvervsby (betinget)
 
Rødovre
49) Muliggøre flytning af kolonihaveområder med henblik på byudvikling (betinget)
 
Vallensbæk
50) Muliggøre udvidelse af idrætscenter (ny svømmehal og ny idrætshal) ved mindre ændringer af afgrænsninger af hhv. grøn kile og transportkorridor (betinget)
 
Greve
51) Tilpasning af afgrænsningen af den indre kile i Ll. Vejleådal
 
Køge
52) Udlæg af areal til boliger syd for Ll. Skensved, vest
 
Lejre
53) Mulighed for overførsel af sommerhusområde i kystnærhedszonen ved Bramsnæs til byzone (betinget)
 
Roskilde
54) Ændret afgræsning af byfinger ved Frederiksborgvej
55) Reservation til principiel linjeføring af vej øst om Trekroner føres uden om bebyggelse (betinget)
 
Solrød
56) Mulighed for at planlægge for Jersie Privatskole (betinget)
57) Mulighed for etablering af erhvervsareal til transport- og logistikerhverv på to indeklemte arealer mellem motorvej og jernbane (betinget)
58) Omdannelse af gård i Solrød Landsby til boliger (betinget)
 
Stevns
59) Muliggøre overførsel af sommerhusområde i kystnærhedszonen ved Strøby Egede til byzone (betinget)
 
Foruden ovenstående vil der i rammerne af fingerplanrevisionens spor 1 og i medfør af den gældende Fingerplans § 16, stk. 3 udlægges et større nyt kileareal i den ydre Frederikssundfinger omkring Vinge.
Endvidere ophæves en reservation til et overhalingsspor på S-banen mellem Ny Ellebjerg og Hundige.
Endelig ophæves en række reservationer til infrastruktur- eller energiforsyningsanlæg.
 
Emneord: Fingerplan, Hovedstadsavisen, Erhvervsministeriet, Brian Mikkelsen
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også