Foto: Shutterstock

Her er sommerpakken til kulturlivet

Folketingets partier er blevet enige om at afsætte 330 millioner kroner til at understøtte kultur-, idræts- og foreningslivet og skabe oplevelser og sommeraktiviteter for børn og unge.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan sende 330 mio. kr. ud til kulturlivet. Det er tiltrængt, da det har været hårde tider under pandemien for kunstnere, foreninger og erhvervsdrivende på kulturområdet. Hjælpepakkerne har holdt hånden under den etablerede kultur, men mange kunstnere og erhvervsdrivende har ikke haft muligheder for at øve, arbejde og tjene penge på deres profession. Nu sætter vi gang i kultur- og idrætslivet med en sommerpakke, der bl.a. giver mulighed for flere publikumsrettede aktiviteter over sommeren og støtte til vores foreninger, der har oplevet et fald i antallet af medlemmer under pandemien.” 

Fakta om aftalen på kultur- og idrætsområdet:
Regeringen og aftalepartierne er enige om, at der er behov for en indsats, der kan understøtte aktivitet i kultur-, idræts- og foreningslivet, herunder skabe gode kulturoplevelser og sommerarrangementer for bl.a. børn og unge. Regeringen vil hurtigst muligt udstede retningslinjer for sommeraktiviteterne, så aktiviteterne for bl.a. børn og unge kan gennemføres.

Pulje til kultur- og idrætsaktiviteter i regi af foreninger og aftenskoler

Der er oven på en længerevarende nedlukningsperiode et generelt behov for kultur- og idrætsaktiviteter for danskerne i løbet af sommeren. Samtidig har foreninger og aftenskoler pga. COVID-19 oplevet frafald af medlemmer, herunder børn og unge. 

Der oprettes på den baggrund en pulje på 59 mio. kr. målrettet foreninger og aftenskoler til at skabe kultur- og idrætsaktiviteter for bl.a. børn og unge i løbet af sommeren og frem til efterårsferien, herunder sommerlejre, spejderaktiviteter eller undervisning. Puljen kan søges af lokale idrætsforeninger og øvrige lokale foreninger på kulturområdet, herunder idrætsforeninger der er del af DGI eller DIF, samt af medlemsorganisationer under DUF og aftenskoler, der er medlem af ét af de landsdækkende oplysningsforbund under OF (AOF, DOF, FOF, LOF, Fora). 

Aftalepartierne noterer sig, at der medio maj er opgjort uudmøntede midler på i alt ca. 70 mio. af de aftalte 450 mio. kr., der er afsat til at afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID-19, som foreninger oplever på grund af aflyste arrangementer, manglende indtægter mv. som følge af nedlukning for aktivitet ifm. COVID-19. Aftalepartierne er enige om, at uudmøntede midler afsat til ovenstående formål i foreningspuljen, kan uddeles hen over sommeren med henblik på at afbøde økonomiske konsekvenser af COVID-19, herunder i forbindelse med aktiviteter for børn og unge.

Forøgelse af aktivitetspulje til kulturaktiviteter

Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter har kunnet søges siden efteråret 2020 og er forlænget fem gange. Puljen giver tilskud til publikumsrettede kulturaktiviteter for bl.a. børn og unge, så aktiviteter, der ellers ikke vil være økonomisk bæredygtige, kan blive gennemført med respekt for COVID-19-restriktioner og derfor med reduceret publikum, fx koncerter, teater- og biografforestillinger mv. 

Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter støtter aktiviteter og kan søges af selvejende institutioner, kommunale institutioner, virksomheder og foreninger mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter med offentlig adgang og med mindst 26 publikummer, herunder f.eks. forlystelsesparker, museer, som afholder koncerter, teaterforestillinger og lign. 

Puljen blev 19. marts 2021 forlænget i perioden 1. maj-30. juni 2021, hvor der blev afsat yderligere 200 mio. kr. til puljen. 

Der afsættes 180 mio. kr. til en forlængelse af aktivitetspuljen med de nuværende overordnede kriterier for puljen i perioden 1. juli – 31. august 2021. Kompensationslofterne i puljen vil blive fornyet fra 1. juli 2021. Eventuelt uforbrugte midler i puljen pr. 30. juni 2021 vil blive overført til ansøgningsrunden for 1. juli – 31. august. 

Aftalepartierne vil i august 2021 modtage en status over forbruget i puljen.

Pulje til publikumsfremmende initiativer for institutionstyper med faste attraktioner

Der oprettes en pulje på 20 mio. kr. målrettet aktører som museer, kunsthaller, zoologiske anlæg samt de videnspædagogiske aktivitetscentre, der typisk ikke har som hovedaktivitet at afholde kulturarrangementer. Der kan søges tilskud til gennemførelse af særlige publikumsfremmende foranstaltninger efter institutionernes eget valg såsom særlige aktiviteter, særlige omvisninger og andre publikumsfremmende tiltag. Der kan ikke ydes støtte til reduceret billetpris eller initiativer, der kan sidestilles hermed. Ansøgerkredsen afgrænses til statslige og statsanerkendte museer, zoologiske anlæg, der er godkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og som har dyrehold som hovedaktivitet, videnspædagogiske aktivitetscentre og lignende, der modtager driftsstøtte fra Børne- og Undervisningsministeriet samt kunsthaller, der i dag er medlemmer af Foreningen af kunsthaller i Danmark. 

Puljen vil blive udmøntet efter én samlet ansøgningsrunde. Der kan ikke søges om støtte til den samme aktivitet fra både den her omtalte pulje og Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter.

Pulje til kunstneriske sommeraktiviteter

Flere borgere, herunder børn, unge og ældre, skal have mulighed for at opleve levende kunst og kulturelle aktiviteter i løbet af sommeren. 

Der oprettes derfor en pulje på 40 mio. kr. til kunstneriske sommeraktiviteter, som kan søges af professionelle og nyetablerede kunstnere evt. i samarbejde med foreninger, institutioner og virksomheder, fx teatre, spillesteder, museer og folkeoplysende foreninger, der ønsker at iværksætte kunstneriske aktiviteter i sommermånederne. Det kan ligeledes være kunstneriske aktiviteter, der afholdes, hvor borgerne bor, så længe der er offentlig adgang til aktiviteten. Der ydes max. 50.000 kr. i støtte pr. ansøger, og ansøgere skal kunne dokumentere hovedvirke som kunstner og/eller uddannelse fra en videregående kunstnerisk uddannelse eller lignende.

Aktivitetspulje til lokale idræts- og spejderforeninger

Frivillige foreninger står til at miste indtjening i løbet af sommeren som følge af fx aflyste arrangementer mv. i forbindelse med COVID-19. Samtidig har mange børn og unge lidt store afsavn under nedlukning af skoler, uddannelsessteder og foreningslivet. 

Der afsættes derfor 10 mio. kr. til støtte til lokale idræts- og spejderforeninger til at afholde planlagte aktiviteter fra i sommer og året ud, som ellers ikke vil kunne finde sted pga. manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden. Puljen udmøntes af DIF, DGI, DUF og Dansk Firmaidrætsforbund.

Dækning af tilsynsafgift for forlystelsesparker og omrejsende tivolier

Forlystelsesapparater skal som hovedregel synes hvert kalenderår, umiddelbart inden de tages i brug. Der oprettes en selvstændig pulje, hvis formål bliver at udbetale støtte til tilsynsafgift for forlystelsesparker og omrejsende tivolier i 2021. 

Der afsættes 1 mio. kr. til initiativet og ordningen ophører, når rammen er brugt.

Markedsføring af storbyernes oplevelser, kultur og events

For at kickstarte turismen i storbyerne i 2021 skal markedsføringen af byerne og byernes tilbud styrkes. Der iværksættes en særlig indsats for at markedsføre København, Aarhus, Odense og Aalborg samt byernes oplevelser, kultur og events i Danmark og på nærmarkederne i takt med, at der åbnes for, at internationale gæster igen har adgang. 

Der afsættes 15 mio. kr. i 2021, som gives som tilskud til hhv. Dansk Storbyturisme (Wonderful Copenhagen, VisitAarhus, Destination Fyn og Destination Nord) og VisitDenmark og som udmøntes i samarbejde mellem ovennævnte.

Kickstart af kulturturismen i storbyerne

Med henblik på at kickstarte kulturturismen tages initiativer der sætter fokus på storbyernes kulturoplevelser og på at hjælpe kulturinstitutionerne med forretnings- og produktudvikling, samt bidrager til at øge turisters kulturforbrug i storbyerne København, Aarhus, Odense og Aalborg. Dette ved styrkelse og videreudvikling af det eksisterende Kickstart Kulturturisme-projekt.

Der afsættes 5 mio. kr. i 2021 til initiativet. Midlerne afsættes som tilskud til Wonderful Copenhagen og udmøntes i samarbejde med de øvrige destinationsselskaber i Dansk Storbyturisme.

 

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 11.06.21 Politik
  Skatteministerium lader svindelsager forælde

  Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.