Her er trekløverets sikkerhedspolitik

Veteranindsats, terrorbekæmpelse, beredskabet, antiradikalisering og logning indgår i trekløverregeringens sikkerhedspolitik.

Følgende er direkte hentet fra regeringsgrundlaget, som du han hente i sin fulde længde her
 
NATIONAL SIKKERHED 
Vi står overfor et trusselsbillede, som er markant anderledes i forhold til for få år siden.
 
Fra terrorisme og skrøbelige stater samt et Rusland, der skaber ny usikkerhed i Europa. Samtidig står Danmark overfor markante udfordringer på cyberområdet og i Arktis. Regeringen vil på den baggrund sikre et substantielt løft ved at tilføre flere midler til Forsvaret i den kommende aftale på forsvarsområdet, der dækker perioden efter 2017. Det skal føre til en styrkelse af Forsvaret, herunder Forsvarets robusthed og udholdenhed. Der er behov for fortsat at udvikle militære kapaciteter, der er fleksible og anvendelige på hele opgavespektret.

Tema med artikler om regeringer

Vil du vide mere om den nye regering? Få overblikket lige her - og kig også tilbage på tidligere nye regeringer. 

Et stærkt dansk forsvar skal garantere Danmarks og de øvrige dele af Rigsfælleskabets suverænitet. Regeringen vil følge op på anbefalingerne i analysen om Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis for at styrke og udvikle indsatsen på blandt andet overvågning, havmiljø samt eftersøgnings- og redningsberedskab, samt arbejde for at etablere et frivilligt beredskab i Grønland.

Danmark skal yde et væsentligt bidrag til, at NATO fortsat er verdens stærkeste forsvarsalliance. Danmark skal opretholde sin status som kerneland i NATO og styrke sin evne til at operere i alliance-sammenhæng. 
 
Danmark skal fortsætte med at bidrage aktivt i internationale militære operationer og stabiliseringsopgaver for at medvirke til øget sikkerhed og for at udnytte dansk Forsvars effektivitet og evne til at arbejde sammen med vore allierede. Blandt andet vil regeringen have en markant dansk deltagelse i NATO’s fremskudte forsvar i Baltikum, og regeringen vil sikre, at Danmark også i de kommende år vil være blandt de nationer, der yder de relativt set største bidrag til den amerikansk ledede koalitions militære kampagne mod ISIL i Irak og Syrien.
 
Beredskabet
Et stærkt og robust beredskab er vigtigt for Danmarks sikkerhed og tryghed. Derfor vil regeringen sikre, at Beredskabsstyrelsen fortsat har centre i alle dele af landet i overensstemmelse med aftalen fra 2016 om redningsberedskabet. Et stærkt kommunalt redningsberedskab suppleret af et stærkt statsligt overbygningsberedskab bidrager samlet til et mere robust dansk redningsberedskab.

Cyber- og informationssikkerhed

Der er i stigende grad trusler om cyberangreb mod danske myndigheder og private virksomheder. Vi skal styrke vores værn mod den trussel. Derfor vil regeringen igangsætte arbejdet med en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed, som skal gøre danske myndigheder og private aktører indenfor centrale sektorer parate til at beskytte den danske digitale infrastruktur.
 
Veteraner
Vi skylder vores danske veteraner en stor tak for deres kæmpe indsats ude i verden for at forsvare danske interesser og være et værn mod usikkerhed hjemme i Danmark. Regeringen vil som aftalt med finansloven 2017 støtte de veteraner, som har brug for en hjælpende hånd, med behandling, jobtilskud og bedre rådgivning. Det vil ske med tæt inddragelse af veteranernes organisationer samt i samarbejde med kommunerne. Regeringen vil arbejde for at involvere veteranerne mere i arbejdet. Den særlige forstå- else, veteraner med problemer møder, når de får professionel hjælp af en anden tidligere udsendt, er en fordel for alle parter. Regeringen vil arbejde for, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring nedbringer sagsbehandlingstiden på veteranområdet mest muligt.
 
Terrorbekæmpelse
ISIL og en række andre kyniske terrorgrupper er årsag til, at den internationale terrortrussel fortsat er meget aktuel. Terrorgruppernes omfattende propaganda bidrager til radikalisering af unge muslimer i både Mellemøsten, det nordlige Afrika og Europa. Europa har det seneste år oplevet voldsomme terrorangreb.
 
Vi ved, at der er personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb i Danmark. Vi vil ikke tolerere, at folk bosat i Danmark deltager i ISIL’s kamp mod vores grundlæggende værdier, i målrettede overgreb mod civile og i ekstremistisk propaganda. Vi skal sikre vores samfunds modstandskraft mod terror. Og det er afgørende for regeringen, at vi i den forbindelse har og fastholder den rigtige balance mellem hensynet til en effektiv terrorbekæmpelse og hensynet til borgernes retssikkerhed.
 
Logning
Politiet skal have effektive og moderne efterforskningsredskaber, så de kan bekæmpe kriminalitet og beskytte os alle. Regeringen vil derfor i begyndelsen af 2017 fremlægge nye regler om logning, der målrettet skal styrke politiets muligheder for at opklare kriminalitet, og som ikke vil pålægge telebranchen for mange byrder.
 
Politi og efterretningstjenester
Regeringen vil sikre, at politi og efterretningstjenester har de rette redskaber til at imødegå og bekæmpe terror. Vi skal fortsat med fast hånd sætte ind over for religiøs radikalisering og ekstremisme. Vi skal sikre, at alle relevante danske ressourcer bliver udnyttet bedst muligt i kampen mod terror.
 
Evaluering af PET-loven
Regeringen ønsker, at der er klare og tidssvarende regler for PET’s virksomhed, og at der er en ordentlig og balanceret kontrol med tjenesten. Det er med til fortsat at understøtte danskernes tillid til PET’s arbejde.
 
Regeringen vil med inddragelse af uafhængige efterretningseksperter, Tilsynet med Efterretningstjenesterne og PET udarbejde en rapport om erfaringerne med PET-loven. Rapporten skal blandt andet indeholde en evaluering af lovens betydning for kvaliteten og effektiviteten af PET’s opgavevaretagelse, samt om tilsynet har den fornødne styrke og kompetence. Evalueringen skal være færdig den 1. januar 2018.
 
Antiradikalisering
Negative kræfter fra ekstremistiske miljøer – både i og uden for Danmark – udfordrer sikkerheden og sammenhængskraften i vores samfund. Regeringen vil målrettet bekæmpe de mørke kræfter, der ønsker vold, had og undertrykkelse. Vi skal insistere på at leve et frit liv. Det er noget, vi skal kæmpe for og beskytte. Derfor er der brug for en ekstra indsats, så vi kan forebygge og bekæmpe den radikalisering, som er en af de største trusler mod vores fællesskab. Med finanslovsaftalen for 2017 er der taget et væsentligt skridt. Der er afsat midler i de kommende år til en styrkelse af indsatsen vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering.
 
Emneord: Ny regering, Regeringsgrundlag, Forsvarspolitik, Sikkerhedspolitik
DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også