Regeringens barselsudvalg

Politik

06/04/2013 09:56

Jesper Lohse

Foreningen Far deltager i Regeringens barselsudvalg. Foreningen Far oplever i den forbindelse en samfundsudvikling, hvor snart halvdelen af de danske familier lever i moderne familieformer. Der er i dag registreret 37 familieformer hos Danmarks Statistik, hvoraf kernefamilien er den ene. Vi ved alle, at der er flest fædre som er bestyrelsesmedlemmer og flest mødre der er primære omsorgsforældre, men samfundet har i årtier været i forandring på dette område.

Kvinderne er i dag i overtal på flere uddannelsesretninger på universiteterne, og vi ser flere og flere kvinder i erhvervslivet. Det er positivt og skaber lige muligheder for alle mennesker, og det medfører også en forandring i familielivet. Vi kan i dag hverken sige, hvem der er den bedste medarbejder, leder, studerende - eller forælder, blot ved at se på køn.

DEN HELE FAMILIE

Foreningen Far oplever et behov for at skabe en sund balance mellem arbejdslivet og familielivet i Danmark, også på barselsområdet. Et barn har altid en fundamental ret til kærlighed, tryghed, nærvær og beskyttelse fra sine forældre.

Foreningen Far støtter derfor hele familien og alle familier i Danmark.

• Vi oplever, at det skaber livskvalitet i familierne
• Vi oplever, at det skaber bedre samarbejde og kommunikation
• Vi oplever, at det skaber gladere forældre og trygge børn
• Vi oplever, at det skaber lavere skilsmisserater
• Vi oplever, at det skaber samfundsøkonomiske besparelser
• Vi oplever, at det skaber en arbejdsstyrke der trives, og derfor har mindre sygefravær, er mere motiveret, mere innovativ og mere produktiv.

I Foreningen Far har vi for længst gjort op med tankegangen om, at moderne familier tilhører ”særlige familier”. Det er hverdag, og vi skal have samme respekt for disse nye familieformer, som vi har for kernefamilien. Vi skal modernisere, kvalitetssikre og forebygge på familieområdet i Danmark, så tryghed, omsorg og hele mennesker – både børn og forældre - bliver normen. Dette til gavn for erhvervslivet og samfundet som helhed.

I Sverige har de første 200 kommuner indført familiegrupper ved barnets fødsel. Her danner forældrene netværk mellem far, mor og børn i forskellige familier, som møder hinanden allerede på fødegangen og herefter en gang om måneden, indtil barnet er 1½ år gammelt. Og det virker! Konservativt estimeret kan vi i Danmark alene ved dette initiativ spare op imod 6 mia. kroner om året, opnå lavere skilsmisserater, færre sygedage og gladere familier. På Island afholdes ca. 34 % af den samlede barsel af fædrene og i Sverige er det ca. 24 %. I Danmark har vi, sammen med Finland, bundrekorden på ca. 7-8 %.

FAMILIESCENARIER

Det vi må forstå er, at det er ligeså slemt for en leder eller medarbejdere, at vente på en faderskabstest eller afgørelse om samværsret med sit barn i kernefamilien i opbrud, som det er at vente på en kræftdiagnose. Alligevel ser vi kun behandlingsgarantierne på sundhedsområdet overholdt. At få lov at være forælder er for Foreningen Far et sundhedsspørgsmål, en fundamental menneskeret, og når det lykkes er det en gevinst, ikke bare for barn og forælder, følelsesmæssigt, men også for erhvervslivet og samfundet som helhed, rent økonomisk.

Det er derfor helt afgørende, at vi gør os umage, når vi skal skabe rammerne for børnene og deres familie. Vi skal sikre, at rammerne er til stede, så familierne, uanset hvordan de er sammenstykket eller splittet, har de bedst mulige rammer.

Det er derfor afgørende nødvendigt, at vi scenarieplanlægger, og at vi sørger for at få alle med. Eksempelvis bør det fremtidige grundlag for vores regulering af børnene, deres forældre og deres familier også indeholde oplysninger om følgende - ofte forekommende -familie scenarier, så vi sikrer kvaliteten.

Glade borgere kan ikke prissættes, men 6 mia., blot ved en simpel anerkendelse af, at forældreskabet tæller både far og mor, er allerede temmelig mange penge på Danmarks bundlinje. Og dette faktum er i sig selv en indikation på, at vi, når vi gennemfører lovforslag, bekendtgørelser og især når vi udsteder vejledninger eller kommer med personlige fortolkninger af, hvordan rammerne skal udmøntes, sikrer, at vi har hele familien og dermed alle familier og både far og mor i fokus og sørger for, at alle beslutninger og afgørelser er både velfunderede og så hurtige, at afgørende bånd ikke brydes.

Krydschecker vi familiescenarierne med gældende lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger og de personlige fortolkninger, medarbejderne i ”systemet” lægger til grund i deres afgørelser, løber man konstant hovedet mod muren. Den offentlige sektor kører desværre i det inderste spor på den mange sporede familiemotorvej som er dagens Danmark. Derfor bliver mor primær omsorgsforælder, fordi hun er mor, og ikke nødvendigvis fordi hun magter det, er bedst eller ønsker det.

TRADITIONEL DISKURS

Danmark er under forandring – og ja, det har vi været siden stenalderen, - men lige hvad angår forældrerollen er vi ualmindeligt langsomme i den offentlige sektor til at optage ny viden. Vi er nødt til at bevæge os væk fra stereotyperne, både lovgivningsmæssigt og i myndighedsudøvelsen.

I dag har vi et system, hvor alle offentlige skrivelser sendes til mor – og kun til mor - ved barnets fødsel. Barselsbekendtgørelsen § 8 gør i dag, at alle barselsdagspengene i familier, hvor far og mor ikke bor sammen, tilfalder mor, da barnet opholder sig mest hos mor. Bemærkelsesværdigt gælder dette – ifølge dansk lovgivning også - selvom far holder forældreorlov.

Faderskabssager tager myndighederne 6-12 måneder at behandle og far opnår ofte først samvær efter 6-12 måneder og måske i ganske få timer. Hvor langt er far fra sit barn efter sådan et tidsrum? Hvor hård følelsesmæssig belastning er det for gode og ordentlige forældre og mennesker?

Samværs- og bopælssager tager 6-48 måneder at behandle og det koster 50.000 til 500.000 kroner at føre en sag om forældremyndighed og bopæl. Hvor mange danskere har råd til det, uden at skulle gå fra hus og hjem? Hvor hård følelsesmæssig belastning er det for gode og ordentlige forældre og mennesker?

Det samme sker ved tildeling af barnets økonomi, dvs. de offentlige tilskud der ydes til forældre, f.eks. boligsikring, familieydelse og forhøjet SU, som alene udbetales til bopælsforælderen dvs. mor, på trods af ligeværdig forsørgelse af barnet, og der skabes i moderne familier herved kamp om bopælen og det skaber længerevarende forældresager. Det sker på grund af en lang række huller i lovgivningen, som alene tilgodeser den ene forælder, i stedet for barnet og hele familien, f.eks. den store forskel på bopæls- og samværsforældre, juridisk og sagsbehandlingsmæssigt.

Et besynderligt kuriosum eksisterer, på linje med de andre forældede regler, stadig i dansk lovgivning, og sætter de gældende regler om forældreskab fuldstændigt i perspektiv: Hvor mange danskere er klar over, at hvis et barn dør, er det kun mor der kan få orlov til sorg.

Hvorfor?

ANBEFALINGER

Foreningen Far anbefaler fokus på den hele familie og at der sikres:

•Respekt for barnet
•Respekt for forældreskab
•Respekt for mor-og-barn-relationen i amme perioden
•Respekt for barnets biologiske, følelsesmæssige og livsvarige tilknytning til far og mor
•Respekt for andre positive omsorgspersoner for barnet

Foreningen Far anbefaler eksempelvis følgende i forhold til barsel:

•At der sikres lovbestemt barsel (2 + 12 uger) for begge forældre
•At forældrene frit kan vælge placeringen af forældreorlov de første 8 år
•At der sikres mulighed for fuld fleksibilitet i barsel og forældreorlov for selvstændige
•At barsel og forældreorlov over 6 måneder kræver far afholder min. 6 ugers barsel
•At forældreorlov fra 14-20 uger udvides med en uge for hver uge far afholder barsel udover 6 uger
•At begge forældre sikres økonomisk med 80 % dækning gennem barselsfonden med %-indbetaling af far og mor via arbejdsgiver, baseret på indtægt

Foreningen Far har opstillet en række positive løsningsforslag og anbefaler på familieområdet, at der samlet set sker:

•Forebyggelse
•Modernisering
•Kvalitetssikring 

Vi skal have alle børn og forældre med i fremtidens velfærdssamfund.

Velfærd = sundt arbejdsliv + trygt, moderne familieliv
 

Foreningen Far består af forældre, bedsteforældre, bonusforældre og pårørende af begge køn og fra alle familieformer. Foreningens formål er at virke for, at børn i videst muligt omfang kan have en tæt kontakt til begge forældre, og at begge forældre kan bevare indflydelse på deres børns opvækst - også når forældrene ikke bor sammen. Endvidere at sikre børns og forældres rettigheder i samfundet ved at forældrene er ligestillet gennem lovgivning, doms- og administrations praksis, samt så vidt som muligt at støtte relevant forskning indenfor børne- og familieområdet.

Foreningen Far står til rådighed for positivt samarbejde.
Foreningen Far arbejder frivilligt.

Mest Læste

Annonce