Aarhus styrker tilsyn med anbragte børn

28/08/2012 15:02

Niels Buch Johannsen

Aarhus Kommune styrker nu tilsynet med plejefamilier, institutioner og opholdssteder for anbragte børn og unge. Samtidig melder Aarhus Kommune sig klar til at samarbejde med andre kommuner om tilsynet på børne- og ungeområdet.

Aarhus Kommunes socialforvaltning har moderniseret, justeret og styrket retningslinjerne for sit tilsyn med anbringelsessteder for børn og unge i kommunen.

Initiativet sker i forlængelse af KL’s aftale med Social- og Inte-grationsministeriet om kvalitetsløft af de kommunale tilsyn på børn- og ungeområdet.

”Aarhus Kommunes Socialforvaltning deltager i alle de udvik-lingsorienterede tiltag, der sker på området, og vi vil være med helt fremme, når området udvikles,” siger socialchef i Aarhus Kommune Steinar Eggen Kristensen.


Udveksling af oplysninger

Moderniseringen af tilsynet med anbringelsesstederne indebæ-rer blandt andet, at retningslinjerne er ajourført med de seneste lov- og regelændringer på området, ligesom beslutningskompe-tencen omkring godkendelse af anbringelsessteder er blevet præciseret.
Styrkelsen betyder blandt andet:
* at børnene og deres pårørende i højere grad skal inddra-ges i tilsynet,
* at børnene præcist ved, hvor de skal henvende sig, hvis der opstår problemer,
* faste procedurer ved signaler om eksempelvis overgreb.

Desuden skal der i højere grad ske en udveksling af oplysninger mellem de sagsbehandlere, der har kontakt med de enkelte, anbragte børn og unge og Tilsynsenheden, der har det overord-nede tilsyn med anbringelsesstedet.

Formålet med styrkelsen af tilsynet er at sikre, at relevante op-lysninger ikke går tabt i systemet.


Samarbejde om tilsyn, ja tak!

Aarhus Kommunes tilsynsenhed fører tilsyn med sociale op-holdssteder og botilbud i Aarhus og Samsø Kommuner. Og net-op samarbejde med andre kommuner og/eller Region Midtjyl-land står højt på social- og beskæftigelsesrådmand Hans Hal-vorsens ønskeliste.

”Alt tyder på, at regeringen barsler med en tilsynsreform. Det kan jeg kun hilse velkommen. Men det er vigtigt, at opgaven bliver i kommunerne i større, bæredygtige enheder. Det er her, at den faglige ekspertise er. Derfor indgår vi meget gerne i samarbejder med andre kommuner og/eller med regionen,” si-ger Hans Halvorsen.

Mest Læste

Annonce