Borgerne sætter markante aftryk på aftale om fremtidens kommune

19/03/2013 11:09

Niels Buch Johannsen

Et samlet Aarhus Byråd indgik natten til tirsdag forlig om fremtidens Aarhus Kommune. Med aftalen ønsker byrådet at styrke kommunens service, og borgere, foreninger og virksomheder kan se deres forslag afspejlet direkte i forligsteksten.

Efter et intensivt forhandlingsforløb indgik samtlige partier i byrådet. Således står 31 ud af byrådets 31 medlemmer bag forliget. Med aftalen er der især lagt op til at styrke samspillet mellem borgerne og kommunen på alle fronter. 

Aftalen bærer samtidig markant præg af den borgerinddragelsesproces, der er gået forud for de politiske forhandlinger. Bl.a. kan peges på følgende elementer:

• Kommunikationen og måden at inddrage borgere, virksomheder og foreninger skal gentænkes. Med udgangspunkt i de forslag der er indkommet i inddragelsesprocessen skal derfor nedsættes arbejdsgrupper med deltagelse af borgere, virksomheder, foreninger og ansatte i kommunen.

• Borgerne skal have bedre muligheder for at følge sager og klager igennem systemet. Forligspartierne er enige om, at der skal etableres en ”track and trace”-service.

• Borgerkontakten mellem kommunen og borgerne styrkes ved indførelse af en 24 timers service. Det indebærer, at en borger, der klager, kontaktes på hverdage inden for 24 timer efter at klagen er modtaget.

• Der oprettes en funktion uden for kommunen, som får til opgave at rådgive og hjælpe borgerne i klagesager svarende til uvildig retshjælp.

Aftalen fastslår også, at byrådet i starten af hver byrådsperiode skal opstille konkrete mål for byen. Det skal ske i et samspil med borgere, foreninger og virksomheder med inspiration fra de gennemførte inddragelsesforløb. Her er vist stor vilje til at engagere sig og tage ejerskab for byens udvikling. Aarhus-målene bliver dermed et fælles afsæt for byens udvikling.

Forligspartierne finder det helt afgørende, at kulturen i Aarhus Kommune ændres – og i særdeleshed skal samarbejdet på tværs i kommunen blive bedre med fokus på helheden. Dette skal ske ved at udarbejde et nyt ledelses- og styringsgrundlag samt en samlet delegationsplan. En ændret kultur skal bane vejen for en bedre service for borgere og virksomheder. 

Partierne ønsker at styrke erhvervsklimaet, og i inddragelsesforløbene kom virksomhederne med konkrete forslag til forbedringer, som der nu skal arbejdes videre med. Det gælder ”one stop shop” for virksomheder, ”key account managers” og ”kanalstrategi”, som giver en hurtigere service. 

Borgmester Jacob Bundsgaard:

”Vi har lavet en aftale, som i høj grad styrker åbenhed og borgerinddragelse i kommunen. Det er jeg meget tilfreds med, og det viser samtidig, at byrådet har lyttet til de mange gode forslag fra borgerne. 

Jeg ville gerne have haft en mere ambitiøs aftale og f.eks. indført enhedsforvaltning, men med den nye aftale har vi taget mange skridt i den rigtige retning”.

Mest Læste

Annonce