Socialt bedrageri bliver sværere i Aarhus: Temakontroller tuner indsatsen

Velfærd

31/03/2016 12:48

Nick Allentoft

Social- og beskæftigelsesrådmand Thomas Medom skærper indsatsen mod socialt bedrageri. Det sker med en række temakontroller, som skal gå målrettet efter uberettiget udbetaling af forsørgelsesydelser som kontanthjælp og førtidspension. Læs her hvordan.
Temakontrollerne gennemføres løbende i 2016, og erfaringerne herfra vil indgå i udviklingen af den permanente kontrolindsats.

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

”Jeg tror, at vi alle kan blive enige om, at det er totalt no go, når nogle snyder sig til penge, de ikke har krav på. Pengene går fra fællesskabets kasse og betyder, at der bliver færre penge til dem, der virkelighed har behov for hjælp. Den seneste tid har afsløret et parallelsamfund, hvor det er blevet legitimt at snyde, og det skal vi på ingen måde acceptere. Derfor topper vi den permanente kontrolindsats med målrettede temakontroller i resten af 2016. Men jeg vil gerne understrege det målrettede i indsatsen. Der er tale om præcisionskontroller af afgrænsede områder, hvor indsatsen efter forvaltningens vurdering giver bedst mening. Jeg deltager ikke i den kollektive mistænkeliggørelse af borgere uden for arbejdsmarkedet, som mange blå politikere lægger for dagen. De skyder med spredehagl, og det kommer der sjældent noget godt ud af,” siger Thomas Medom.

Temakontrollerne gennemføres på fem områder: Bopæl En koordineret registergennemgang skal udpege overbefolkede adresser, der kan dække over  fædrehoteller og lignende, fiktive bopæle. Kontrollen retter sig mod unge, der uberettiget hæver udeboende takst, og par der på trods af skilsmisse opretholder deres samliv, men hæver ydelser som enlige.

Udlandsophold

Et styrket samarbejde med lufthavnene skal identificere borgere, der uberettiget modtager ydelser, mens de opholder sig udlandet. Det kræver forudgående accept, hvis man tager længerevarende ophold i udlandet, mens man er på kontanthjælp eller anden, midlertidig ydelse, da man i så fald ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.   Virksomhedskontrol Der skal gennemføres flere virksomhedskontroller, som skal afdække uoplyste indtægter og sort arbejde, udført af borgere, som samtidig modtager forsørgelsesydelser. Der kan både være tale om brancherettede kontroller og enkeltstående kontroller på konkret mistanke mod en virksomhed. 30. marts 2016   Formuekontrol Der gennemføres en indtægts- og formuekontrol af en række sager for at undersøge, om disse borgere i samme periode har haft indtægter eller formue, som kolliderer med de modtagne offentlige ydelser. Sagerne udvælges på baggrund af indikatorer fra e-indkomst, såsom indtægt, formue, renteindtægter og beløb, som er overført til udlandet eller tredje part. Formue kan både udgøre rede penge, fast ejendom og løsøre, fx biler. Også virksomhedskontrollerne og lufthavnskontrollerne vil kunne bidrage med sager, hvor der er mistanke om formuer eller overførsler. Det vil ske i et tæt samarbejde med Østjyllands Politi. Kontrolmetoden er sammenlignelig med den såkaldte ”rocker-model”, der er målrettet rockermiljøerne.   Førtidspension En grundig gennemgang af en række førtidspensionssager skal afdække, om der (stadig) er grundlag for at tilkende pension. Hvis gennemgangen afdækker nye oplysninger om forbedret helbred, generhvervet arbejdsevne eller mistanke om bedrageri, er det muligt at frakende en førtidspension eller stille den i bero.   ”Socialt bedrageri er et emne, der virkelig kan bringe sindene i kog. Nogle vil altid stramme kontrolskruen en tand mere, mens andre frygter et kontrolsamfund, der driver klapjagt på borgere uden for arbejdsmarkedet. For mig er det vigtigt, at vi holder balancen, så vi sikrer en effektiv kontrol med de fælles midler, uden at man som ledig eller pensionist skal føle sig unødigt mistænkeliggjort, skyldig eller flov. Jeg synes, at vi holder balancen, og temakontrollerne handler lige så meget om læring som om kontrol. Vi skal høste nogle erfaringer, som vi kan bruge til at udvikle den permanente kontrolindsats,” siger Thomas Medom.   Bruttoprovenu af Aarhus Kommunes kontrolindsats 2013-2015 (afrundede tal) 2013 / 2014 / 2015 Sociale Forhold og Beskæftigelse 23.200.000 kr. / 25.400.000 kr. / 26.800.000 kr. Kultur og Borgerservice                 8.200.000 kr. /   7.700.000 kr. /  4.300.000 kr. I alt                                             31.400.000 kr. / 33.100.000 kr. / 31.500.000 kr.     FAKTA: Sådan gennemføres temakontroller mod socialt bedrageri I løbet af 2016 gennemfører Beskæftigelsesforvaltningen en række temakontroller på fem områder. De fem områder er udvalgt på baggrund af en faglig vurdering af potentialet – såvel præventivt og økonomisk som læringsmæssigt.   Temakontrollerne skal skærpe indsatsen mod bedrageri med forsørgelsesydelser som fx kontanthjælp og førtidspension. Samtidig vil erfaringerne fra temakontrollerne indgå i den løbende udvikling af den permanente kontrolindsats.   De fem områder er: 1. Fiktive eller ukendte adresser Gennem en koordineret registergennemgang afdækkes overbefolkede adresser – fx fædrehoteller – både i almene boligforeninger og ved private udlejere. Overbefolkning indikerer, at adressen bruges fiktivt. Kontrollen retter sig mod unge som reelt bor hjemme hos familien, men har en fiktiv adresse med henblik på at modtage den højere, udeboende takst. Kontrollen retter sig også mod borgere, som er fx muslimsk gift, og som formodes fortsat at have samliv, men hvor de lader sig skille efter dansk lovgivning, og dermed har mulighed for offentlige ydelser som enlige.   I forhold til ukendte adresser kontrolleres omkring 200 ydelsesmodtagere, der står med ukendt bopæl i folkeregisteret. Hvis kontrollen giver anledning til mistanke, indkaldes til samtale, hvor borgerne skal dokumentere deres personlige, sociale og økonomiske forhold.   2. Udlandsophold af længere varighed Et styrket samarbejde med lufthavnene skal skærpe kontrollen med ydelsesmodtagere, der uden accept rejser udenlands. Det kræver forudgående accept fra kommunen, hvis man tager længerevarende ophold i udlandet, mens man er på kontanthjælp eller anden, midlertidig ydelse, da man i så fald ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.    Kontrolenheden havde i 2015 ca. 75 sager om udrejse uden accept.   Beskæftigelsesforvaltningen modtager oplysninger direkte fra Billund Lufthavn, hvis SKAT træffer borgere, der modtager offentlig forsørgelse fra Aarhus Kommune i forbindelse med deres rutinemæssige kontroller. Oplysninger fra Kastrup Lufthavn videreformidles af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Sammen med andre kommuner arbejder Beskæftigelsesforvaltningen på at få udvidet samarbejdskredsen til at omfatte Aalborg Lufthavn og Tirstrup Lufthavn.   I forhold til førtidspensionister og folkepensionister gennemføres flere kontroller i samarbejde med Udbetaling Danmark.  Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler ydelsen, og derfor skal føre kontrollen. Førtidspensionister og folkepensionister må som udgangspunkt opholde sig i udlandet i op til seks måneder, hvis de har bopæl i Danmark.   3. Virksomhedskontroller Beskæftigelsesforvaltningen vil gennemføre flere virksomhedskontroller på eget initiativ og i samarbejde med SKAT. Der vil både være tale om enkeltstående kontroller på konkret mistanke samt kontroller rettet mod brancher, hvor der erfaringsmæssigt kan ske snyd med offentlige midler. Det vil fx være restaurationsbranchen, frisører, tatovører, neglesaloner, spillehaller mv.   Kontrollerne vil have fokus på sort arbejde og uoplyst indtægt.   Kontrollen kan indebære en gennemgang af registerdata, ansættelsesaftaler, vagtplaner og aftalebøger med videre samt interview af tilstedeværende ansatte ved uanmeldte besøg. I særlige situationer anvendes logbøger, der oplægger virksomhedsejerne at føre en daglig, nøje oversigt over vagtplaner samt hvilke ansatte, der arbejder i virksomheden.  Logbøger kombineres med en tæt opfølgning i form af kontrollerende besøg i virksomheden.  30. marts 2016   4. Formuekontrol Der gennemføres en indtægts- og formuekontrol af en række sager for at undersøge, om disse borgere i samme periode har haft indtægter eller formue, som kolliderer med de modtagne offentlige ydelser.   Sagerne udvælges på baggrund af indikatorer fra e-indkomst, såsom indtægt, formue, renteindtægter og beløb, som er overført til udlandet eller tredje part. Formue kan både udgøre rede penge, fast ejendom og løsøre, fx biler. Også virksomhedskontrollerne og lufthavnskontrollerne vil kunne bidrage med sager, hvor der er mistanke om formuer eller overførsler. Det vil ske i et tæt samarbejde med Østjyllands Politi.   Kontrolmetoden er sammenlignelig med den såkaldte ”rocker-model”, der er målrettet rockermiljøerne.   5. Førtidspensionsområdet Over en tre måneders periode udvælges en række førtidspensionssager med henblik på en faglig vurdering af kvaliteten i tilkendelserne.   Der udvælges sager, hvor tilkendelsen er sket både før og efter førtidspensionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013. Med førtidspensionsreformen blev rehabiliteringsteamet indført, hvor der sker en grundig, tværfaglig vurdering af pensionssagerne.   Udvælgelsen af sagerne vil ske på baggrund af samkørsel af registre og i samarbejde med Udbetaling Danmark. Oplysninger om mulige sager kan ligeledes komme fra virksomhedskontroller, hvor der er truffet ansatte, som samtidig modtager førtidspension.   Kontrollerne vil desuden fokusere på muligheden for at stille en pension i bero eller frakende en pension. Førtidspension kan frakendes, hvis det kan bevises, at arbejdsevnen er væsentlig forbedret, at der er fremkommet væsentlige, nye oplysninger om helbred eller om, at borgeren muligvis har snydt sig til en tilkendelse.  

Mest Læste

Annonce