EU’s LIFE program støtter 18 naturprojekter på Fyn og i Midtjylland

16/08/2012 23:11

Faaborg-Midtfyn Kommune

EU har netop givet støtte til genopretning af 18 naturområder i Syddanmark. Der er tale om en stor indsats for at forbedre naturen i en række Natura 2000 områder, hvor Danmark har en særlig forpligtigelse til at sikre og forbedre naturværdierne.

Syv kommuner, Naturstyrelsen på Fyn og Fugleværnsfonden har siden 2011 arbejdet på et omfattende projekt, som vil bidrage til at forbedre tilstanden af en række sjældne naturtyper i 11 Natura 2000 områder. Projektet fokuserer særligt på at sikre højmoser, rigkær og andre sårbare mosetyper. Samlet set omfatter projektet naturforbedringer på 790 ha.

Projektet skal gennemføres på private og offentlige arealer i Assens, Nordfyns, Kerteminde, Odense, Langeland, Silkeborg og Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune er projektansvarlig overfor EU.

Nu kan Natura 2000 handleplanerne iværksættes
”Med EU LIFE projektet viser kommunerne og staten et forbilledligt samarbejde om at sikre gennemførslen af de planlagte indsatser i Natura 2000 områderne. Projektet er et meget tydeligt eksempel på, at kommunerne kan og vil løse de store og udfordrende opgaver, der er forbundet med at sikre naturgrundlaget i Danmark,” udtaler Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, Grete Justesen på vegne af projektparterne og fortsætter: ”I øjeblikket er Natura 2000 handleplanerne i høring og de vedtages senere på året. EU projektet sikrer finansiering af en betydelig del af indsatserne og gør det muligt at forfølge de langsigtede målsætninger i mange af planerne. Det er et rigtigt godt udgangspunkt for det videre arbejde og en fin opfølgning på den mangeårige Natura 2000 planlægning”.

Mere og bedre natur
Projektet skal sikre bedre natur i de 11 Natura 2000 områder ved at foretage rydninger og ved at gøre det muligt at pleje områderne med afgræsning. I nogle områder skal vandstanden hæves og landbrugsjord skal udlægges til natur. Derudover er der fokus på sikring af levesteder for truede paddearter. I det omfang projektet berører private arealer har projektet afsat midler til at kompensere lodsejerne.

Projektområderne er bl.a. beliggende ved Arreskov Sø, Odense Å, Lisbjerg Mose, Urup Dam, Piledybet, Svanninge Bakker og Stenholt Mose.

Projekt skal gennemføres fra sommeren 2012 til december 2018 og har et samlet budget på 32,9 mio. kr. Heraf betaler EU 57 %, hvilket svarer til 18,8 mio. kr. Resten betales af kommunerne, Naturstyrelsen, Fugleværnsfonden og 15. juni Fonden (2,0 mio. kr.).

Mest Læste

Annonce