Anvendt 31,6 mio. mindre på beskæftigelsesområdet

04/07/2011 14:41

Fredensborg Kommune

Det går godt for Fredensborg Kommunes jobcenter. Senest har kommu-nen sparet 31,6 mio. kroner på bl.a. dagpenge- og sygedagpengeområdet målt i forhold til sammenlignelige kommuner.

Resultaterne af kommunens indsats på beskæftigelsesområdet i 2010 er nu of-fentliggjort i en resultatrevision. Resultatrevisionen er udarbejdet på baggrund af tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Målt som udgift til antal personer på offentlig forsørgelse i forhold til befolkningen ligger Fredensborg Kommune 31,6 mio. kr. bedre end sammenlignelige kommuner på en række områder. Det drejer sig om:
• Arbejdsløshedsdagpenge
• Introduktionsydelse
• Sygedagpenge
• Ledighedsydelse
• Fleksjob
• Førtidspension.

”Nu begynder vi at se resultaterne af det gode arbejde, der bliver gjort af medar-bejderne på Jobcentret. I forhold til mange andre sammenlignelige kommuner bruger vi færre penge på offentlig forsørgelse. Dermed sparer vi i realiteten kom-munen for store udgifter samtidig med, at vi får folk i arbejde,” siger Lars Sønder-gaard formand for Det lokale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget i Fredensborg Kommune

Bedste ungeindsats i Østdanmark
Resultatrevisionen viser også, at Fredensborg Kommunes jobcenter sammenlignet med alle øvrige kommuner i Østdanmark har været bedre til at begrænse ledig-hedsudviklingen blandt de ledige unge under 30 år. Jobcentret har samtidig været god til at begrænse den stigende ledighed blandt borgere, der har været uden job i tre måneder.

Kun på få områder ligger Fredensborg Kommune dårligere end de sammenligneli-ge kommuner. Det drejer sig om kontant og starthjælp samt revalidering, inkl. forrevalidering. Her har kommunen et besparelsespotentiale på 2,1 mio. kr. Ende-lig har kommunen en udfordring med at nedbringe de langvarige sygedagpenge-sager, som er steget betydeligt det seneste år.

”Vi har et stort fokus på at fastholde de gode resultater – og arbejder målrettet på at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere og langvarige sygedagpengesa-ger”, udtaler Lars Søndergaard.


Fakta:
Hvert år udarbejder alle jobcentre en resultatrevision med udgangspunkt i data fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Resultatrevisionen viser resultaterne i beskæftigelses-indsatsen i landets kommuner. Den er et styringsredskab, der giver den enkelte kommune et overblik over beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisio-nen udpeger samtidig de områder, hvor kommunen har gjort det godt, og peger på områder, hvor kommunen kan gøre det bedre.

Resultatrevisionen kan findes på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk
 

Mest Læste

Annonce