Halsnæs Kommune retter op på behandlingen af familiesagerne

Velfærd

27/09/2013 09:57

Freja Eriksen

Halsnæs Kommune bad i november 2012 Socialstyrelsens og Ankestyrelsens nyetablerede Task Force om bistand til at analysere sagsbehandlingen på familieområdet. Baggrunden var kommunens formodning om, at kvaliteten i myndighedsudøvelsen haltede.

Task Forcens rapport foreligger nu og bekræfter den oprindelige formodning. Af rapportens resume fremgår blandt andet:

  • at der ikke systematisk har været arbejdet med at sikre kvalitet og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen
  • at der ikke i tilstrækkelig grad er sikret ensartet sagsbehandling på området
  • at der er betydelig fejl og mangler i forhold til udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, udarbejdelsen af handleplaner, opfølgning på sagerne og for lukning af sager
  • at handleplaner ofte ikke indeholder målbare mål for indsatsen iværksat overfor børnene og deres familier, som kan følges op på, og derved styres efter
  • at der i en stor andel af aktuelle og tidligere sager ikke er foretaget de undersøgelsesmæssige tiltag og indsatser, som er påkrævet ifølge lovgivningen.

Task Forcen vurderer: ”at den uensartede praksis og udfordringer i forhold til at sikre lovmedholdelighed, mål og kvalitet i sagsbehandlingen, har ført til utilstrækkelige indsatser overfor børn, unge og deres familier.”

Fakta om Task Force på området udsatte børn og unge

Social-, Børne og Integrationsministeriet etablerede i 2011 en Task Force på området udsatte børn og unge. Taks Forcen er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.  Formålet med Task Forcen er at udvikle kvaliteten af kommunernes sagsbehandling på området gennem dialog med og rådgivning af kommunerne.  Task Forcens sigte er at fremme læring og faglig kapacitetsopbygning i kommunerne. Det er kommunernes ansvar at gennemføre eventuelt udviklingsarbejde. Af Ankestyrelsen hjemmeside og de såkaldte praksisundersøgelser fremgår, at Halsnæs Kommune ikke står alene med de problemer, som den udarbejdede rapport nævner. Det er et generelt problem i kommunerne. 

Formand for Udvalget for Familie og Børn Trine S. Torp udtaler på udvalgets vegne: ”Det er stærkt bekymrende og beklageligt. Rapporten viser desværre med al tydelighed, at sagsbehandlingen i mange tilfælde har været for dårlig og for langsom. Jeg er ked af, at der er børn og unge, der ikke har fået den behandling og hjælp de skulle have haft.” 

Task Forcen har blandt andet gennemgået 20 tilfældige sager og har fundet fejl i næsten alle. Kommunen har nu taget hånd om dem og igangsætter desuden en øjeblikkelig og total gennemgang af alle familiesager. Der følges op helt konkret. Det vil for eksempel sige, hvis der mangler en børnesamtale, gennemføres den.

Udvalget for Familie og Børn har den 25. september 2013 bedt administrationen om en plan for, hvordan kommunen følger op på Task Forcens anbefalinger, herunder også at indgå en partnerskabsaftale med Task Forcen. Desuden ønsker udvalget en plan for gennemgang af samtlige børne- og familiesager i henhold til servicelovens kapitel 11, og sideløbende at sikre at det oparbejdede efterslæb i sagsbehandlingen afvikles hurtigst muligt. Endelig ønsker udvalget at få indkredset, hvad det kommer til at koste og samtidig få administrationens bud på, hvordan det finansieres.  

Trine S. Torp siger: ”Vi er glade for, at vi bad Task Forcen om en analyse. Nu har vi det bedste grundlag for at rette op og gøre det systematisk og til gavn for de udsatte børn og familier i kommunen. Det ligger mig og udvalget meget på sinde, at de får den støtte og opbakning, som de har behov for og krav på.” 

Udvalget for Familie og Børn fik forelagt rapporten på udvalgsmødet, og Trine S. Torp siger: ”Det blev noteret, at Task Forcen udover kritikken fremhæver, at vi allerede har taget fat i mange af de udfordringer, som analysen fremhæver. Vi er i gang, men vi skal have speedet op, og løst problemerne hurtigt.”

Administrationens plan for opfølgning vil blive behandlet på førstkommende udvalgsmøde den 30. oktober 2013.  

Udvalget besluttede øjeblikkeligt at indgå en partnerskabsaftale med Task Forcen om opfølgning af de anbefalinger, som Task Forcen har givet kommunen. Task Forcen kan blandt andet bidrage med undervisningsforløb, planer for kompetenceudvikling, procedure- og arbejdsgangsbeskrivelser mv. 

Læs Task Forcens rapport

 

Mest Læste

Annonce