Vi skal samarbejde om gode klimaløsninger

Bæredygtighed

21/03/2013 18:28

Martin Moneaux

Udfordringen med klimatilpasning overskrider kommunegrænserne, og derfor skal løsningerne findes i fællesskab mellem kommunerne, regionen, staten (og forsyningsselskaberne). Der er behov for at gennemføre store investeringer og for at koordinere indsatsen på tværs af kommunerne i og udenfor regionen. En langsigtet og koordineret indsats inddrager også byplanlægning , tilpasning af bygninger og infrastruktur med lang levetid.

En solid indsats kan også medføre gevinster fx ny teknologisk indsigt eller stærkere og bedre samarbejdsrelationer, der vil give både større viden og øget vækst. Her er det vigtigt at kommu­ner og regioner bliver attraktive samarbejdspartnere blandt andet med erhvervslivet. ”Vand” er et af de områder, som kommunerne gerne ser som en del af de kommende vækstpartnerskaber – det understøtter et fælles løft.

I Den fælles klimastrategi er KLIKOVAND inddraget. Det er sat som mål at kommuner i hovedstadsregionen samarbejder via KLIKOVAND med en eller flere nabokommuner om de konsekvenser af klimaforandringerne, der går på tværs af kommunerne. Det anbefales, at alle kommunerne tilslutter sig KLIKOVAND-platformen, og at projektet videreudvikles, så det kan danne grundlag for udvikling af nye løsninger, som f.eks. en detaljeret kortlægning af risikoområder, samar­bejdsfora omkring vandløbsoplande og vådområder, ”hold på vandet pakker” rettet mod borgerne, mv.

Konkrete eksempler
Jeg vil give et par konkrete eksempler på klimatilpasningsløsninger og samarbejder med udgangspunkt i Albertslund Kommune, hvor jeg er borgmester. Albertslund er en ung by, og har på afløbsområdet allerede fra byens start i 60erne og 70erne satset på et robust afløbssystem, med helt adskilte systemer; et til regnvand med mange lokale regnvandsbassiner med rekreative og naturmæssige værdier og et andet system til spildevand. Traditionen med både at sikre gode afløbsforhold og høje miljø- og naturmålsætninger har vi gennem årene værnet om og udbygget. Og i de seneste års arbejde med vandplanerne har vi samarbejdet med vores nabokommuner herom - både i oplandet til Harrestrup Å og ikke mindst Store Vejleå, hvor der er udarbejdet fælles visionsplaner. Netop i disse dage skriver vi formentlig historie med at indgå aftale om at klimasikre hele oplandet til Store Vejleå, hvortil seks kommuner leder regnvand, samtidig med at der skabes en række forbedrede natur og rekreative værdier i hele Å-dalen, så det rekreative går hånd i hånd med de nødvendige løsninger for klimaudfordringerne.

Planen har været længe undervejs, og er blevet til i et nært samarbejde mellem kommuner, forsyninger og lokale natur- og fritidsinteresseorganisationer, men er gjort højaktuel på grund af anlæggelse af den nye jernbanelinje København-Ringsted, der vil gennemskære Vallensbæk Sø, som sammen med Tueholm Sø i dag udgør et kæmpe regnvandsbassin på ca. 1/2 mio. m3 vand. Der er forhandlet en kompensation med BaneDanmark for den regnvandsvolumen, der beslaglægges, og det er denne kompensation, der for en stor del skal finansiere realiseringen af klimasikringen af kommunerne i oplandet, hvor det primært er de to lavtliggende ”nedstrømskommuner” Vallensbæk og Ishøj, der er udfordret med de forventede stigende afstrømningsmængder kombineret med tilsvarende forventede stigende havvandstande (i det her tilfælde i Køge Bugt).

Over de næste to-tre år forventes således investeret i omegnen af 75 mio. Kr. i oplandet til Store Vejleå for at kunne sikre oplandets borgere mod oversvømmelse de næste 100 år.

Steen Chritiansen er Borgmester i Albertslund Kommune, og formand for KKR Hovedstaden.

Mest Læste

Annonce