Odsherred har lagt strategi for socialt udsatte tilflyttere

12/12/2012 13:30

Odsherred Kommune

På bare fire år er kontanthjælpsudgifterne næsten fordoblet og øvrig forsørgelse steget med næsten 60 %. Økonomiudvalget har godkendt en række initiativer, som har fokus på at bedre konsekvenserne af den markante tilflytning af socialt udsatte.

Set over en fireårig periode fra 2008 til 2011 er udgifterne til kontanthjælp steget fra 38 mio. kr. til 70 mio. kr. – svarende til 84 % stigning - og samlet er den offentlige forsørgelse til førtidspension, kontanthjælp og foranstaltninger i form af anbringelser og lignende steget med 58 % i perioden. Derudover kommer øgede kommunale udgifter til boligindskud, boligsikring m.v.

En væsentlig del af de stigende udgifter skyldes tilflytning af socialt udsatte enkeltborgere og familier; således var der i 2011 en tilflytning på 31 kontanthjælpsmodtagere, 19 nye førtidspensionister i hvert af årene, otte familier med markante sociale problemer, og syv tilflyttede børn med vidtgående behov for specialundervisning.

Så selvom Odsherred Kommune i disse år reelt har en befolkningstilbagegang, i 2011 var den på 794 borgere, så er der tale om en netto-tilgang af borgere, der kræver en kommunal sagsbehandling, social indsats og følgelig udgift, hvilket giver en uheldig skævvridning af midlerne i Odsherred Kommune. Odsherred Kommune vil med det øgede fokus på den markante tilflytning af socialt udsatte, sikre at det ikke medfører en udhulning af velfærden i kommunen.

Økonomiudvalget har derfor fået udarbejdet rapporten ”Socialt udsatte tilflyttere i Odsherred”, som belyser de faktiske tal og problemets omfang. Rapporten har for nylig været behandlet på Økonomiudvalgets møde med den beslutning, at der nu skal arbejdes videre med at udføre de otte anbefalinger, rapporten kommer med, nemlig:

  • Etablering af et ”modtagekontor” for socialt udsatte tilflyttere med komplekse sociale problemer
  • Systematisk gennemgang af tilflyttersager
  • Øget fokus på enlige kontanthjælpsmodtagere
  • Analyse af den merudgift, tilstedeværelsen af mange bo- og opholdssteder giver kommunen
  • Kritisk gennemgang af visitationer, foretaget af andre kommuner, ved tilflytning
  • Indsatser på boligområdet
  • Opfølgning på førtidspensionister med arbejdsindtægt
  • Flere unge tilbage til deres uddannelse.

Rapporten er blevet til på basis af en række interviews og indhentning af data, m. v. Rapporten viser, at en overvejende del af de sociale tilflyttere enten er født og opvokset i kommunen eller har familie og venner her og derfor ofte vender tilbage efter nogle år uden for kommunen, typisk i nabokommunen Holbæk. Det er således ikke alene social eksport fra andre kommuner, og boligmarkedet som medfører socialt udsat tilflytning til kommunen, men også de sociale relationer som trækker ellers fraflyttede socialt udsatte retur til kommunen.

- Stigningen i tilflytningen af socialt udsatte borgere er nu grundigt belyst, og politikerne har truffet beslutning om at følge anbefalingerne, og dem skal vi nu konkret have igangsat. Det er ikke en udvikling, man kan vende med et pennestrøg, det kræver en langsigtet og bred indsats, men nu har vi en langt grundigere viden om baggrund og årsag. Formålet er ikke at nægte borgere med sociale problemer hjælp eller drive klapjagt på dem, men at kunne dæmme op for udviklingen, fordi udgiftsstigningen på dette område er med til at udhule øvrige kommunale service- og velfærdsområder, siger direktør Gitte Løvgren.

Mest Læste

Annonce