”Med Randers Kommunes beliggenhed ved fjord og Gudenå, må vi derfor også regne med, at vi oftere blive udsat for oversvømmelser. Ligesom omfanget af de værdier, der kan gå tabt som følge af voldsommere oversvømmelse vil være større,” forklarer klimamedarbejder i Randers Kommune, Lars Bo Jensen.

Randers skal have en handlingsplan mod oversvømmelse

Infrastruktur

28/01/2014 14:00

Freja Eriksen

Et varmere og mere vådt vejr som følge af klimaændringer vil give flere oversvømmelser i fremtiden. Randers Kommune har fremlagt en plan for håndtering af fremtidens vådere og voldsommere vejr. Mandag aften den 27. januar var denne Klimatilpasningsplan på dagsordenen hos Miljø- og teknikudvalget. Efter et byrådsmøde den 17. februar har borgere, virksomheder og andre interesserede muligheden for at kommentere kommunens plan og involvere sig i debatten om, hvordan vi bedst sikrer os imod fremtidens oversvømmelser.

Den årlige gennemsnitstemperatur forventes i Danmark at stige med 2 - 3 grader frem til slutningen af dette århundrede. Selvom det ikke lyder af meget, vil det medføre flere og længere regnskyl, ligesom vi vil opleve flere skybrud. Vandstanden rundt om i Danmarks have og farvande vil stige. Prognoserne tyder på, at vandstanden om 100 år vil være steget med omkring 1 meter. Det er konsekvenserne af den globale opvarmning, der i lavtliggende områder vil medføre oversvømmelser.

”Med Randers Kommunes beliggenhed ved fjord og Gudenå, må vi derfor også regne med, at vi oftere blive udsat for oversvømmelser. Ligesom omfanget af de værdier, der kan gå tabt som følge af voldsommere oversvømmelse vil være større,” forklarer klimamedarbejder i Randers Kommune, Lars Bo Jensen.

Derfor er Randers Kommune nu klar med et forslag til en Klimatilpasningsplan. Den indeholder en handlingsplan med forslag til en række indsatser og en kortlægning af, hvor der er værdier, som skal beskyttes mod vandet.

Klimatilpasningsplanen er udarbejdet på baggrund af de forventninger til fremtidens klimaforandringer som FN’s klimapanel har udsendt i 2012-2013. Derudover er planen udarbejdet på baggrund af anvisninger fra Staten samt beregninger og prognoser fra Kystdirektoratet og andre relevante myndigheder.

Går man mere detaljeret ned i planen er den bygget op omkring tre kort. Sandsynlighedskortet, som viser hvor sandsynligheden for oversvømmelse fra fjord, vandløb, nedbør er størst ved forskellige givne vejrhændelser i fremtiden. Værdikortet, som udpeger de steder, hvor de største værdier er, og hvor oversvømmelse koster mest. Risikokortet er koblingen af sandsynlighedskortet og værdikortet og viser et resultat med 22 områder i kommunen, hvor stigende havvandstand og forøgede nedbørsmængder forventeligt vil give de største udfordringer i fremtiden.

En god plan kræver dialog

Randers Kommune gennemførte i forsommeren 2013 en tidlig debatfase, hvor borgere, virksomheder, offentlige institutioner og andre kunne komme med gode ideer og udpege områder, som har været udsat for oversvømmelse. Herefter har kommunen i samarbejde med Randers Spildevand udarbejdet Klimatilpasningsplanen.

”Randers Kommune tager truslerne om stigende regnmængder og deraf følgende oversvømmelser alvorligt. Det er vores pligt at finde frem til løsninger, der forbereder os bedst muligt på situationen. En god Klimatilpasningsplan involverer så mange som muligt, og kommunen vil derfor gerne være i løbende dialog med borgere og andre interesserede, der har gode input til Klimatilpasningsplanen,” siger formanden for Miljø- og teknikudvalget, Frank Nørgaard.

Mandag aften den 27. januar 2014 besluttede Miljø- og teknikudvalget derfor, at Klimatilpasningsplanen skal sendes i offentlig høring over en to måneders periode. Inden da skal Økonomiudvalget og Byrådet behandle sagen. Høringen vil derfor tidligst være gældende fra den 18. februar. Allerede nu kan interesserede læse mere om planen påwww.klima.randers.dk

– imens det direkte link til planen er: klimatilpasningsplan.randers.dk

Alles ansvar

Af planen fremgår det, at en stormflod i Randers Fjord med højvande på 1,70 - 1,80 meter over normalvandstand, som optræder i gennemsnit én gang hvert 100 år, allerede i dag vil forårsage omfattende skader på indbo og erhverv i de lavest beliggende områder i Randers, Uggelhuse og Udbyhøj. I takt med at vandet stiger, vil en såkaldt 100-års hændelse efter år 2050 kunne skabe en uoverskuelig situation med nedbrud af el- og varmeforsyning, og true broer og veje.

”Kommunen skal derfor naturligvis sikre sig i god tid for at beskytte disse værdier. Men vi må alle se i øjnene, at der vil blive hyppigere oversvømmelser i fremtiden. Ansvaret for at løse denne udfordring er vi derfor også fælles om. En af de indsatser, der følger af Klimatilpasningsplanen er derfor også information, gode råd og vejledning om, hvordan man som borger selv kan sikre sig mod oversvømmelse,” tilføjer Frank Nørgaard.

Mest Læste

Annonce