Borgmester Joy Mogensen: Ekspropriation er fuldt lovlig

29/02/2012 12:43

Roskilde Kommune

- Sagen om ekspropriation af jord ved Dyrskuepladsen i Roskilde har i de seneste dage givet mange misforståelser, udtaler borgmester Joy Mogensen. - To sager - ekspropriation af jord og nye boldbaner doneret af Roskilde Festival - er fejlagtigt blevet kædet sammen Det har ført til mange spekulationer i pressen.

- Jeg kan oplyse, at alt hvad Roskilde Kommune gør naturligvis sker indenfor lovens rammer. Vi har oven i købet haft bistand af landets ypperste ekspert indenfor ekspropriationsområdet, siger Joy Mogensen.

- Det er ikke ualmindeligt, at kommuner modtager gaver fra privatpersoner eller firmaer og dette er fuld lovligt og i overensstemmelse med god forvaltningsskik, hvis gaven ikke er betinget af en anden modydelse fra kommunens side. Og det er selvfølgelig ikke tilfældet, siger borgmesteren.

Baggrund
Debatten er opstået i forbindelse med Roskilde Byråds behandling af en sag om ekspropriation af en del af en ejendom øst for Dyrskuepladsen.

Byrådet vedtog enstemmigt den 22. juni 2011 Lokalplan 538 for Dyrskuepladsen og Den urbane zone. Lokalplanen omfatter blandt andet et areal, der skal anvendes til udvidede servicearealer til store pladskrævende arrangementer, herunder flugtveje, samt etablering af boldbaner og omklædningsfaciliteter til foreningslivet.

Kommunen har købt to andre ejendomme på dette areal gennem frivillige aftaler, men det har ikke været muligt at blive enige om en pris for den sidste del af jorden.
Derfor har byrådet besluttet at ekspropriere med grundlag i planlovens § 47, da jorden er af væsentlig betydning for at sikre virkeliggørelsen af en lokalplan.

Roskilde Festival har i en anden sammenhæng tilbudt at finansiere anlæggelse af kunststofbaner et andet sted i byen - ligesom festivalen ved tidligere lejligheder har støttet det lokale kultur- og idrætsliv.

De to begivenheder kædes nu sammen - hvilket ikke har noget som helst på sig.

Kunststofbanerne drejer sig om, at Roskilde Festival, Roskilde Idrætsunion og Nymølle Stenindustrier A/S har henvendt sig i september 2011 til Roskilde Kommune for at løse et problem med udgravning af grus ved Darup Idrætscenter. Her vil boldbaner blive til grusgrave og som et led i aftalen om grusgravning ved idrætscentret skal banerne flyttes.
Ved den lejlighed har festivalen tilbudt at finansiere anlæggelse af kunststofbaner i Rådmandsparken. Festivalen har selv en interesse i, at grusgravningen flyttes væk fra området tæt på Dyrskuepladsen.

Dette har ingen forbindelse med problematikken om ekspropriation af arealerne øst for Dyrskuepladsen. Hverken Darup Idrætsanlæg, Rådmandsparken eller grusgravningen vedrører i det hele taget lokalplanområdet.

Bestikkelse handler i juridisk forstand om den situation, hvor en eller flere personer i offentlig tjeneste uberettiget modtager gaver mv. Det er ikke tilfældet. Ingen enkeltpersoner i Roskilde Kommune har som led i ekspropriationssagen eller i øvrigt uberettiget modtaget gaver eller andre ydelser fra festivalen.

I modsætning hertil kan en kommune som myndighed lovligt modtage en sponsorgave fra private. Det er i denne situation kommunen som myndighed, der modtager festivalens gave i form af to kunststofbaner til gavn for idrætslivet.

Det er ikke ualmindeligt, at kommuner modtager gaver fra privatpersoner eller firmaer og dette er fuld lovligt og i overensstemmelse med god forvaltningsskik, hvis gaven ikke er betinget af en anden modydelse fra kommunens side.

Boldbanerne skal geografisk placeres et helt andet sted i kommunen, der ikke har sammenhæng med arealerne, der eksproprieres og festivalens gave er ikke gjort afhængig af kommunens eventuelle ekspropriation af den pågældende ejendom.

Mest Læste

Annonce