Tønder har haft besøg af den sociale task force: Her er reaktionen

Ledelse

06/04/2016 14:02

Nick Allentoft

Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Task Force har gennemgået sagsbehandlingen inden for børn- og ungeområdet i Tønder Kommune og opstiller forbedringsmuligheder

Efter Tønder Kommunes eget ønske har Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Task Force gennemgået kommunens sagsbehandling inden for børn- og ungeområdet og afleveret en rapport med konklusionerne. Rapporten viser, at sagsbehandlingen på flere områder har været problematisk og ikke levet op til kravene. Samtidig opstiller rapporten en stribe anbefalinger til at styrke kvaliteten af indsatsen.

Formanden for kommunens Børn- og Skoleudvalg, Henrik Mehlsen, tager med glæde imod anbefalingerne fra Task Force.

- Med den meget grundige gennemgang af hele området og de fremadrettede anbefalinger har vi fået et rigtig stærkt redskab til at videreudvikle vores sagsbehandling, siger Henrik Mehlsen.

Udvalgsformanden er ikke overrasket over rapportens konklusioner. Det er - som han udtrykker det - desværre velkendt stof.

- Allerede i sommer blev vi klar over, at sagsbehandlingen var mangelfuld. Det viste en intern stikprøveundersøgelse, og vi besluttede derfor dels at omorganisere området og dels at tilføre flere ressourcer. Samtidig igangsatte vi et vidtgående kvalitetsudviklingsprojekt og bad Task Force hjælpe os. Så vi er allerede godt på vej, og med rapporten fra Task Force har vi nu fået en række meget konkrete og kvalificerede bud på, hvad vi yderligere kan gøre, siger Henrik Mehlsen.

Fejl og mangler

Task Force’s undersøgelse omfatter sager fra sidste år og bekræfter det overordnede resultat af den interne undersøgelse i sommer. Samtidig fremlægger rapporten en række konkrete anbefalinger til det videre arbejde.

Hovedkonklusionen er, at der ikke systematisk har været arbejdet med at sikre kvalitet og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen, og at der har været fejl og mangler i forhold til udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, handleplaner, opfølgning på sagerne og lukning af sager. Det konkluderes også, at handleplaner ofte mangler målbare mål for indsatsen.

Rapporten indeholder også anerkendelse. Bl.a. får kommunen ros for overordnet at have velbeskrevne politiske målsætninger på området og for at have igangsat en række forskellige udviklings- og forbedringstiltag.

Vil fortsætte samarbejdet

Med aflevering af rapporten er første trin i et længerevarende udviklingssamarbejde nu afsluttet, og formanden for Børn- og Skoleudvalget ser frem til at videreføre samarbejdet i næste trin.

- Vi er i fuld gang med genopretningen og har nu fået yderligere et godt redskab til det videre forløb. Det er vigtigt, at vi ikke stopper nu. Vi skal videre, og derfor vil vi prioritere de nødvendige ressourcer til at fortsætte samarbejdet med Task Force. Nu tager vi fat på næste trin, hvor opgaven er at omsætte anbefalingerne til praktisk handling, siger Henrik Mehlsen og tilføjer:

- Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Task Force repræsenterer den højeste ekspertise inden for området, og derfor er det betryggende og meget nyttigt at have dem som med sparringspartnere og rådgivere. Det lærer vi rigtig meget af, så det er meget positivt, at de i sommer sagde ja til at komme til Tønder og hjælpe os videre med det analyse- og udviklingsarbejde, vi allerede havde sat i gang. For vi har kun ét ønske her: At sikre udsatte familier den bedst mulige hjælp så tidligt som muligt.

Fakta:

Svigt i en konkret børn- og ungesag i Tønder Kommune førte i juli 2015 til afskedigelse af den daværende fagchef for Børn og Unge. Samtidig valgte den daværende direktør for Børn og Skole, Kultur & Fritid at fratræde.

I forlængelse heraf iværksatte kommunen en intern stikprøveundersøgelse, som også viste problemer i flere andre sager. I august 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen derfor en handleplan og en ny organisering af børn- og ungeområdet, og området fik tilført flere ressourcer. Det blev samtidig besluttet at iværksætte et analyse- og kvalitetsudviklingsprojekt i samarbejde med Task Force. I oktober 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen igen at tilføre området yderligere ressourcer.

Ved undersøgelsen i Tønder Kommune har Task Force gennemgået 20 konkrete sager fra sidste år. Desuden er der lavet interviews med bl.a. medarbejdere, ledere, samarbejdspartnere og børn anbragt i forskellige foranstaltninger.

Task Force på området for udsatte børn og unge er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Task Force er ikke en tilsynsmyndighed eller en kontrolinstans. Formålet er at bidrage til læring og at støtte kommunerne i at udvikle kvaliteten i deres sagsbehandling inden for børn- og ungeområdet.

 

Mest Læste

Annonce