Vallensbæk-sagen: KL og kommunalbestyrelsens konklusion

04/10/2012 10:38

Vallensbæk Kommune

Flytning af en større daginstitutionspavillon Kommunaldirektøren hævder, at borgmesteren har pålagt ham at udføre en åbenbart ulovlig opgave i forbindelse med flytning af en større daginstitutions-pavillon i et område, hvor der efter planlovgivningen bestemt ikke må opføres noget som helst. Kommunaldirektørens kritik af borgmesterens ageren i forhold til flytning af den omtalte pavillon er udokumenteret og uberettiget.

Den pågældende pavillon er ikke blevet flyttet. Forvaltningen er i gang med at afklare, hvilke muligheder der er for at kunne opstille pavillonen lovligt på det ønskede sted eller et sted i nærheden, herunder om det skal ske ved at indhente dispensation eller landzonetilladelse.

Derudover kan direktøren for Børn, Kultur og Borgerservice slet ikke genkende kommunaldirektørens gengivelse af sagens forløb.

Hent KL-rapporten her

Ulovlig opstilling af indsamlingscontainere til spejdernes loppemarked

Kommunaldirektøren anklager borgmesteren for at pålægge administrationen at se igennem fingrene med og sågar aktivt medvirke til ulovligt at opstille flere indsamlingscontainere til brug for spejderes loppemarked.

Borgmesteren har ikke tilsidesat sine pligter som borgmester eller i det hele taget overtrådt lovgivningen.

Borgmesteren har ikke truffet beslutning om placering af containerne. Derudover er borgmesteren ikke blevet orienteret om de muligheder, der var for at søge tilladelse efter planloven til fx en placering af containerne på et lovligt sted.

Gæstedagpleje i en længe ved Højrupgård i landsbyen
Kommunaldirektørens hævder, at borgmesteren har pålagt ham, at sørge for indretning af en gæstedagpleje til 20-25 børn i en gammel længe ved kommunens ejendom Højrupgård i strid med bygningsreglementets bestemmelser og ”få banket sagen på plads”.

Favorisering af lokale håndværkere

Kommunaldirektørens udsagn er, at han og den tekniske direktør flere gange er blevet pålagt af borgmesteren at sørge for at nogle af kommunens lokale håndværkere fik en given ordre, - også selvom de ikke havde afleveret det bil-ligste tilbud eller de flere gange har oplevet borgmesterens forsøg på at bøje sagen til fordel for lokale håndværkere.

I forbindelse med en gennemgang af kommunens 8 håndværkerrammeaftaler, udbudsmateriale, prækvalifikation, tildeling og udbudsprocedure har KL-konsulenterne ikke fundet grundlag for at antage, at kommunens håndværker-kontrakter er ulovlige eller i strid med udbudsreglerne.

Borgmesterens personlige forhold (maleri, julekort og vederlag)

Maleri fra konen

Kommunaldirektøren anklager borgmesteren for at have bestilt et maleri hos sin hustru til ophængning på borgmesterkontoret - og at maleriet skulle betales af kommunen.

Kommunaldirektørens påstand er udokumenteret. Med baggrund i afgivne forklaringer fra borgmesteren og personalechefen samt dokumentationen fra økonomiafdelingen om, at hverken borgmesterens hustru eller hendes virksomhed har fremsendt fakturaer eller modtaget betaling fra Vallensbæk Kommune, er kommunaldirektørens kritik af borgmesteren uberettiget.

Personlige julekort

Kommunaldirektøren anklager borgmesteren for at ville indgå kontrakter med nære familiemedlemmer. Ifølge kommunaldirektøren havde borgmesteren bedt sin hustrus litografiske virksomhed om at udfærdige og producere kommunens julekort med borgmesterens personlige julehilsen. Det frarådede kommunaldirektøren, hvorefter borgmesteren fulgte rådet.

Borgmesteren afviser at have afgivet ordre på julekortene eller bedt sin hustrus virksomhed om at producere eller udforme julekortene. Det var ikke på tale, at det skulle være noget, som kommunen skulle betale for eller hans hustru skulle tjene penge på.

KL og kommunalbestyrelsens undersøgelse finder kommunaldirektørens kritik af borgmesteren uberettiget.

For meget udbetalt vederlag

Borgmesteren har i sit tidligere virke været berettiget til at modtoge et tillæg for hjemmeboende børn. Dette tillæg var imidlertid fortsat efter, han blev borgmester, - uagtet at en borgmester ikke må modtage nogen som helst tillæg fra kommunen. Da borgmesteren fandt ud af fejlen, lavede han en tilbagebetalingsordning, hvilket kommunaldirektøren finder upassende. Borgmesteren burde ifølge kommunaldirektøren i stedet betale det fulde beløb tilbage med det samme.

Undersøgelsen peger på, at det helt lovligt og i overensstemmelse med praksis i tilbagebetalingssager, at der blev indgået en afbetalingsordning.

KL og kommunalbestyrelsen konkluderer, at kommunaldirektørens kritik om, at han finder det ”upassende, at borgmesteren ikke straks har tilbagebetalt det fulde beløb” uberettiget.

Begunstigelse af nærtstående

Kommunaldirektørens påstand er, at borgmesteren har pålagt den tidligere tekniske direktør at træffe en eller flere begunstigende forvaltningsakter i relation til borgmesterens nære pårørende.

Der er ikke fundet grundlag for at antage, at borgmesteren har tilsidesat sine pligter som borgmester eller i det hele taget overtrådt lovgivningen, herunder reglerne om inhabilitet.

Overskridelse af ESCO-bevillingen med 12 mio. kr.

Kommunaldirektøren anklager borgmesteren for at have overtrådt bevillingsmæssige regler i forbindelse med såkaldte ESCO-bevillinger.

KL-konsulenterne har ikke fundet grundlag for at antage, at borgmesteren har tilsidesat sine pligter som borgmester eller i det hele taget overtrådt lovgivningen, herunder de bevillingsmæssige regler.

Ulovlige afskedigelser

Kommunaldirektørens påstand er, at borgmesteren har bedt om usaglige afskedigelser af flere navngivne ledere og medarbejdere. Kommunaldirektøren nævner kun én navngiven person, som skulle være truet med afskedigelse.

Undersøgelsen dokumenterer, at borgmesteren ikke har foretaget nogen ulovlig afskedigelse.

KL-konsulenterne kan konstatere, at borgmesteren har fulgt den rådgivning, som han har modtaget fra forvaltningen i forbindelse med den personalesag, som kommunaldirektøren henviser til. Dette bekræfter kommunens personalechef.

Kritikken af borgmesteren er udokumenteret og uberettiget.

Omdannelse af nedlagt filialbibliotek til lægehus

Kommunaldirektørens anklager borgmesteren for at have kritiseret administrationen for, at den unødigt bremser fremdriften i sagen vedrørende udlejning af lægehus til læger.

Borgmesteren har ikke overtrådt lovgivningen. Men krævede en mere effektiv sagsbehandling af administrationen.

Der er ikke grundlag for at antage, at borgmesteren har tilsidesat sine pligter som borgmester eller i det hele taget overtrådt lovgivningen.

Egne strategiske dagsordener

Kommunaldirektøren anklager borgmesteren for at agere i strid med god forvaltningsskik. Det sker f.eks. ved at borgmesteren sætter forskellige sager i gang, som ikke er godkendt af kommunalbestyrelsen.

Kommunaldirektørens anklage er udokumenteret og uberettiget. Borgmesteren har ikke tilsidesat sine pligter som borgmester eller i det hele taget overtrådt lovgivningen.

En borgmester har som formand for kommunalbestyrelsen, formand for økonomiudvalget og som øverste daglige administrative leder i kommunen ret til af egen drift at rejse sager og fremme strategiske dagsordener. Det er i øvrigt en ret, som hvert medlem af kommunalbestyrelsen har i kommunalbestyrelsesarbejdet.

Mest Læste

Annonce