Foto: Shutterstock

Mange forekomster af TFA opdaget i grundvandet

Foreløbige resultater i forbindelse med massescreening af grundvandet, viser mange fund af et kemikalie, trifluoreddikesyre (TFA). Miljøminister Lea Wermelin vil derfor have undersøgt stoffets udbredelse i drikkevandet.

I forbindelse med den årlige massescreening i grundvandsovervågningen har Miljøstyrelsen (MST) nu fået foreløbige resultater, som viser fund af stoffet trifluoreddikesyre (TFA) over hele landet. TFA er fundet i 219 ud af de 247 analyserede grundvandsindtag. Det er første gang, at der lavet omfattende målinger af TFA i grundvandet.

Stoffet er også fundet i andre EU-lande i både grundvand, regnvand og havvand. I Tyskland er der fx målt høje koncentrationer af stoffet i regnvand.

Udenlandske erfaringer peger på, at stoffet kan stamme fra en lang række forskellige kilder som industrielle anvendelser, fra kølemidler anvendt i klimaanlæg, køleanlæg og varmepumper til medicinsk affald, sprøjtemidler, spildevand og spraydåser. Nogle fluorerede kemikalier nedbrydes i atmosfæren til TFA, der efterfølgende spredes på landjorden via regn.

Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af vurderinger fra de tyske myndigheder vurderet, at de aktuelt fire konkrete fund i drikkevandet ikke udgør en sundhedsrisiko. Tyskland har desuden fastsat en grænseværdi, der ligger langt højere end de danske fund. Styrelsen for Patientsikkerhed vil foretage en ny vurdering, når den danske toksikologiske vurdering er lavet af DTU Fødevareinstituttet, der er blevet bedt om at se på alle undersøgelser af stoffet og på den baggrund fastsætte et dansk drikkevandskvalitetskriterie for TFA.

"Jeg er virkelig bekymret over, at der er fundet et nyt kemikalie så mange steder i vores grundvand. Der skal være tryghed om drikkevandet. Derfor har jeg med det samme bedt om, at vi får en dansk sundhedsvurdering, og at vi får undersøgt drikkevandet i alle kommuner," siger miljøminister Lea Wermelin.

Kan komme fra mange kilder – også udlandet
Miljøstyrelsen oplyser, at TFA er fundet i miljøet globalt, og at det sandsynligvis ikke er sprøjtemidler fra Danmark, der er kilden. Der er derimod en række andre mulige kilder. Det kommer for eksempel fra atmosfæren, hvor HFC-gasser og HFO-gasser nedbrydes til TFA og falder ned med regnvandet. TFA kan muligvis også stamme fra andre fluorkemikalier, PFAS’er. Det betyder også, at det kan blive svært alene at håndtere TFA med regler i Danmark, her kræves samarbejde internationalt og i EU.

"Vi er fra dansk side gået forrest sammen med andre EU-lande i at forbyde de mange tusind fluorstoffer, som er ikke-nedbrydelige i miljøet, og som vi mistænker for blandt andet at være en af kilderne til TFA-kemikaliet. Det er vigtigt, at vi nu får klarlagt problemet i hele EU, så vi kan handle på det," siger miljøminister Lea Wermelin.

Miljøstyrelsen vil drøfte sagen i Vandpanelet, der er nedsat netop for at diskutere fund i grundvand og drikkevand. Derudover tager styrelsen kontakt til andre EU lande, herunder Tyskland, for at høre, hvad de gør.

Derudover har Miljøminister Lea Wermelin allerede igangsat en kortlægning af udfordringer for grundvandet med henblik på en samlet plan for bedre beskyttelse af drikkevandet.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også