Steno Diabetes Center indgår i nyt stort diabetes center i Region Hovedstaden, som har fået støtte fra Novo Nordisk Fonden. Nu støtter fonden nye centre i de øvrige regioner.

Milliarder til diabetesindsats i regionerne

Novo Nordisk Fonden har bevilget knap tre milliarder kroner til øget diabetesindsats i to regioner. Dermed har fonden foreløbig givet seks milliarder til diabetesindsats i Danmark.

Diabetikere i Region Syddanmark og Region Midtjylland får inden for en overskuelig årrække endnu bedre behandlingstilbud i henholdsvis Odense og Aarhus.

Novo Nordisk Fonden har nemlig bevilget 1,4 milliarder til hver af de to regioner. Pengene er øremærket til oprettelsen af to diabetescentre.

Her skal man ikke blot tilbyde behandling, men også forske og uddanne, ligesom den forebyggende indsats skal styrkes.


- Novo Nordisk Fondens ambition er at bidrage til, at Danmark kan tilbyde verdens bedste forskningsbaserede behandling inden for diabetes.

- Målet er, at de mennesker, der har sygdommen, skal leve længere og bedre, og at færre danskere skal have diabetes, siger Sten Scheibye, der er bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden.

Byggeriet af begge centre startes allerede næste år og forventes at være færdigbygget i 2022. De skal årligt tage imod mellem 8000 og 9000 patienter.

Fonden har allerede bevilget knap tre milliarder til et diabetescenter i København, og bestyrelsen har også godkendt visionsoplæg til tilsvarende centre i Region Nordjylland og Region Sjælland.

Novo Nordisk Fonden får sine penge fra Novo Holdings A/S, der både har store aktieposter i Novo Nordisk og Novozymes, men også investerer i andre virksomheder.

Siden 2010 har fonden uddelt mere end 10 milliarder kroner.

LÆS FLERE HISTORIER OM DIABETES 

Emneord: Novo Nordisk, Novo Nordisk Fonden, Center for Diabetes, Diabetes, Diabetesmidler, Forskning, Fonde
Ritzau på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige har valgt Ritzau som primær leverandør af uafhængigt redaktionelt indhold....
Aktivitet: Artikler: 6985

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 08.09.17 emil bier
  Regioner øger dødeligheden med samarbejde med Novos milliarder

  Til Region Hovedstadens Regionsråd 28/02/2017
  Vedr. spørgsmål til kontraktaftalen mellem Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden
  Region Hovedstaden har lavet en aftale med Novo Nordisk Fonden, og i den forbindelse tillader
  undertegnede sig at stille spørgsmål, med henblik på at sagen bliver indbragt til
  Statsforvaltningen. I det danske sundhedsvæsens diabetesbehandling sker en sammenblanding af
  offentlige interesser med private økonomiske interesser, som der bør komme en juridisk afklaring
  på, da regioner er forpligtet til at overholde nationale love. Baggrunden for følgende anmodning
  tager udgangspunkt i forskellige bilag som vedrører aftalen mellem Novo Nordisk Fonden og
  Region Hovedstaden herunder, Transitionsaftalen 1, drejebogen2, Aktivoverdragelsesaftale
  (udstedt d. 4. Maj 2016, Steno Diabetes Center, Bevillingsaftale om Støtte til Region Hovedstaden
  vedrørende Steno Diabetes Center Copenhagen (perioden 2020-2029) udstedt af Bruun og Hjejle,
  Samarbejdsaftale om behandling af diabetespatienter, og mødenotatet fra Regionsmødet d. 17.
  Maj 20163, og slutteligt vil der drages spørgsmål med relation til Regionsrådets møde d. 17. Maj
  2016, vist på video.4
  Region Hovedstaden vil i den følgende anmodning omtales som ”Regionen”, Novo Nordisk Fonden
  vil i udvalgte dele af teksten, forkortes som ”NFF” og Steno Diabetes Center Copenhagen vil
  ligeledes forkortes som ”SDCC” i udvalgte dele af teksten.
  Det har ikke været muligt at anskaffe den oprindelige hovedkontrakt, og derfor er ovenstående
  bilag anvendt. Undertegnede undrer sig over, hvorfor alle vilkår i de pågældende aftaler mellem
  regionen og en så stor privat aktør, ikke er tilgængelige for offentligheden.
  Det er Statsforvaltningen som holder tilsyn med regionerne, og derfor vil en klar og juridisk
  gennemgang være nødvendig, så Statsforvaltningen kan træffe afgørelse herom.5 Det er
  Statsforvaltningen som beslutter om der skal rejses en tilsynssag6, og reglerne om
  Statsforvaltningens tilsyn og Social- og Indenrigsministeriet som øverste tilsynsmyndighed over for
  kommunerne og regionerne, er nærmere beskrevet i kommunestyrelseslovens kapitel 6 og 7 og i
  regionslovens §§ 30-31.
  Anmodning
  Novo Nordisk Fonden er i gang med at forhandle aftaler med landets regioner om oprettelsen af
  Steno Diabetes Centrer (aftalen er underskrevet for Region Hovedstadens vedkommende for
  1https://www.regionh.dk/Documents/Bilag%201%2003062016%20Steno%20sagen%20(udskiftet%20den%2003.06.20
  16%20iflg%20aftale%20med%20HM).pdf
  2 http://novonordiskfonden.dk/sites/default/files/drejebog_for_etablering_af_sdcc.docx_.pdf
  3 https://www.regionh.dk/politik/nyemoeder/
  Documents/Beslutninger%20til%20RR%2017052016%20-%20til%20nettet.pdf
  4 https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Sider/Moede-i-regionsraedet-den-17-maj-2016.aspx
  http://play.tv2bornholm.dk/?area=searchTV&serienavn=Møde+i+Region+Hovedstaden&ID=272793
  5 http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=5770
  6 http://www.statsforvaltningen.dk/sfdocs/Tilsynet%20med%20kommunerne/Det_kommunale_tilsyn_fakta.pdf
  2
  oprettelsen af Steno Diabetes Center Copenhagen). Undertegnede mener, at det kan være positivt
  med forskning, men undrer sig over hvordan midlerne fra NNF vil påvirke forskningen og
  behandlingen af patienter.
  Lejemålet mellem Regionen og Novo Nordisk A/S (og ikke NFF) træder i kraft d. 1. januar 2017 og
  ophører i 2020, dog med mulighed for forlængelse.7 Den nuværende bevillingsaftale er på 2020-
  2029, men der foreligger en yderligere mulighed for forlængelse hertil:
  ”Der vil være en hovedevaluering af centrets aktiviteter i 2026 og afhængigt af evalueringens
  resultater vil bevillingsperioden enten blive forlænget med 4 år efter 2029 frem til 2033, eller blive
  udfaset over to år efter aftalens udløb i 2029. Efter hovedevalueringen i 2026 forventes i henhold
  til den nye bevillingsaftale gennemført hovedevalueringer hvert fjerde år efter samme metode,
  således at der ved en hovedevaluerings resultat altid vil være enten yderligere fem års bevilling
  (hvis NNF beslutter at udfase bevillingen) eller syv års bevilling (hvis NNF beslutter at forlænge
  bevillingen). Der er ikke på forhånd fastsat et udløbstidspunkt for fondens bevillinger til driften.”8
  Undertegnede finder det bekymrende, at en aftale som strækker sig over en ekstremt lang
  periode, ikke bliver gennemgået nøje af myndighederne. Sammenblandede interesser mellem det
  private og det offentlige er i strid med loven, og derfor findes det nødvendigt at Regionen
  besvarer følgende spørgsmål.
  Undertegnede anmoder venligst om en skriftlig besvarelse på følgende spørgsmål, og
  dokumentation for det belæg som Regionen mener, der stemmer overens med lovgivningen. Kopi
  af denne forespørgsel vil blive sendt som kopi til Statsforvaltningen, Sundhedsministeriet,
  Lægeforeningen, Diabetesforeningen, Ugeskrift for læger, Læge Uden Sponsor, læger Uden
  Grænser, Ritzaus bureau (samt pressen), Social- og indenrigshedsministeriet, Sundhedsudvalget og
  til offentliggørelse på folketingets hjemmeside.
  1) Samarbejdsaftalen: Hvorledes mener regionen at kontrakten mellem Novo Nordisk
  Fonden og Region Hovedstaden ikke er i strid med Sundhedslovens § 77 som har følgende
  ordlyd: ”
  Regionsrådet kan kun deltage i driften, ledelsen eller finansieringen m.v. af et sygehus, hvis det
  drives efter bestemmelserne i denne lov”. Bestemmelsen berører ikke regionernes muligheder for
  at samarbejde med private sygehuse iht. 75, stk. 2 eller med private specialsygehuse iht. § 79, stk.
  2. Bestemmelsens formål er at forhindre, at der dannes fonde, foreninger mv. med det formål at
  omgå sygehusloven9.
  7 Aktivoverdragelsesaftale bilag 1A, Transitionsaftalen, s. 42-64
  8 Aktivoverdragelsesaftale bilag 1A, Bevillingsaftalen s. 79
  9 Karnovs lovsamling, note til Sundhedslovens § 77, pkt. 240
  3
  2) EU-loven: Samarbejdsaftalen som er så omfattende mellem en region og en privat
  leverandør, burde have udbud i licitation. Regionen bedes venligst redegøre for, at aftalen
  ikke er i strid med EU-retten og licitationen. Man kan ikke finde overholdelse af EU-rettens
  krav om licitation, i de bilag som vedrører aftalen mellem Regionen og Novo Nordisk
  Fonden. Regionen bedes venligst redegøre for aftalen er indgået med respekt for EUlicitations
  certificering.10
  3) Inhabilitet: Hvorledes mener regionen at kontrakten mellem Novo Nordisk Fonden og
  Region Hovedstaden ikke er i strid med Forvaltningslovens § 3 som har følgende ordlyd:
  Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag hvis:
  1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller
  tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, (…) hvis
  vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening
  eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, (..) Stk. 3. Den, der
  er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke
  ved behandlingen af den pågældende sag.”
  Undertegnede mener klart, at der foreligger juridisk modstand, når Novo Nordisk Fonden og
  Regionen indgår en aftale, som er inhabil grundet Novo Nordisk Fondens standardkrav som er
  beskrevet i følgende kontrakt.11 Ledelsen i Region Hovedstaden har indgået en aftale, som har
  nær tilknytning til Novo Nordisk A/S, fordi Novo Nordisk Fonden ejer Novo Nordisk A/S,
  som kan have en særlig interesse i diabetes patienters behandling, hvilket er modstridende i
  forhold til forvaltningsretten. Der foreligger i øvrigt omstændigheder som er egnede til at
  vække tvivl om Region Hovedstadens upartiskhed.
  4) Etiske lægelige hensyn: Hvorledes er det etiske hensyn og lægens uafhængighed, jf.
  Lægeforeningens etiske regler § 1 stk. 2-3, taget til følge i samarbejdsaftalen mellem Novo
  Nordisk Fonden og Region H? Hvorledes mener Regiongen, at SDCC vil kunne sikre en
  lægelig uafhængighed når de etiske regler nærmere beskrevet i § 7 Stk. 1 lyder på, at en
  læge skal være uafhængig af bindinger til industrien, og det faktum, at en læge skal i sit
  virke sikre sig uafhængighed af uvedkommende interesser, der vil kunne påvirke lægens
  bedømmelser og handlinger?
  5) Regionen og de etiske hensyn: Kristian Johnsen skriver i sit svar, at ”Steno Diabetes Center
  Copenhagen er indgået i overensstemmelse med lovgivningens regler. Det er derfor også
  administrationens opfattelse, at der ikke er uoverensstemmelse med Lægeforeningens
  etiske regler, men foreningens regelsæt er som sådan ikke bindende for regionen, men et
  10 https://www.udbud.dk
  11 http://novonordiskfonden.dk/sites/default/files/drejebog_for_etablering_af_sdcc.docx_.pdf
  4
  anliggende mellem foreningen og dens medlemmer”12. Vil det sige, at Region H gerne vil
  fravige fra de etiske regler, og kaste dem over på lægerne, som er bundet op på
  kontrakten? Hvorledes mener Regionen at det er forsvarligt at have læger ansat hvor de
  etiske regler kun gælder mellem læger og lægeforeningen, men ikke mellem Regionen og
  lægerne? Regionen ansætter læger. Mener Regionen, at de kan lukke det blinde øje til de
  etiske regler, og lade ansvaret hvile på de ansatte læger i stedet? Der er mangel på etik,
  som hele kontrakten er et udtryk for.
  6) Krav om patienttal: Det fremgår af drejebogen at der er et krav om antal af syge patienter,
  forud for aftalen:
  "Regionen skal i forbindelse med fremtidige hospitalsplaner overveje muligheden for at udvide
  SDCC’s patientgrundlag yderligere i forhold til det forudsatte patientunderlag på minimum 11.-
  13.000 patienter i løbet af de første 6 måneder fra ibrugtagning af SDCC Bygningen."13
  Ovenstående citat indikerer, at NNF vil have så mange syge som muligt, hvis bevillingen og
  forskningen skal støttes økonomisk af fonden. Novo Nordisk Fonden argumenterer for, at der:
  opnås ’”et tilstrækkeligt volumen til at kunne anvende de bedste behandlingsmetoder
  omkostningseffektivt samt et kritisk patientvolumen i forskningen”14,
  men her er der tale om krav og et mål for forudsætningen for etablering af dette center, som
  Regionen skriver under på. Undertegnede undrer sig over, hvorfor Novo Nordisk Fonden har brug
  for så mange patienter i projektet, når andre virksomheder har kunnet klare sig med betydeligt
  færre patienter. Det tyder på, at formålet ikke er videnskab, men marketing som er pakket ind i
  forskning. Tre medicinalvirksomheder har siden 2005 tilsammen rekrutteret 400.000
  diabetespatienter til postmarketingstudier af insulinanaloger på verdensplan.15 Novo Nordisk A/S
  stod for at rekruttere 360.000 ud af 400.000. De to andre virksomheder har i deres
  postmarketingstudier nøjedes med at involvere i størrelsesorden 10.000 -20.000 patienter, hvilket
  er betydeligt mindre end hvad Novo Nordisk A/S har rekrutteret på verdensplan.16 Novo Nordisk
  A/S er ejet af Novo Nordisk Fonden, og Regionen kan med den begrundelse ikke bruge NFF som
  argument for, at det ikke er Novo Nordisk A/S som står for retningslinjerne i kontraktaftalen
  mellem Region Hovedstaden og NFF. Hvordan forklarer regionen at man skal levere op
  til minimum 11 - 13.000 patienter til hospitalet, hvis forudsætningen for aftalen er at der ikke må
  være fortjeneste tilknyttet til hospitalet og hvorledes mener Regionen at forudsætningen ikke kan
  sidestilles med ”et krav”? Kristian Johnsen daterer d. 19. december 2016 i et brev, at Regionen
  ikke kan indgå samarbejder som har til formål at opnå fortjeneste, jf. jf. Bekendtgørelse om
  12 Brev fra Kristian Johnsen, dateret d. 19. december 2016 (svar på Emil Biers spørgsmål)
  13 Drejebogen s. 10
  14 Drejebogen s. 10
  15 https://clinicaltrials.gov
  16 http://videnskab.dk/kultur-samfund/professorer-novo-nordisk-pakker-markedsforing-ind-som-forskning
  5
  regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og
  private virksomheder, § 11, stk. 1, som har følgende ordlyd:
  ”Regionsrådet kan ikke indgå i samarbejder, som har til formål at opnå fortjeneste.”
  Det kan være bekymrende, at Novo Nordisk Fonden stiller krav til mindst 13.000 patienter, som
  skal behandles med insulin og de standardbehandlinger som er foreskrevet i drejebogen. Regionen
  bedes venligst tage stilling til, hvordan dette ikke indikerer til formål at opnå fortjeneste.
  7) Krav om samtykke: Regionen bedes venligst dokumentere, at der kræves samtykke fra alle
  patienter i forhold til at deltage i forskningen.
  8) Interessekrav: Det fremgår af drejebogen i afsnittet vedrørende Ejer og bevillingsgiver
  at, ”regionsrådets og NNF’s interesser og samarbejde skal sikres og understøttes”.17
  Hvordan forklarer Regionen, at bevillingsgivers krav ikke strider imod Regionens
  uafhængighed, når NNF kræver at deres interesser som bevillingsgiver imødekommes?
  Hvorledes mener Regionen, at kontrakten mellem NNF og Regionen ikke stavnsbinder
  lægen til de standardbehandlinger og krav, som fremgår af drejebogen?
  9) Fravigelse: Region H’s koncerndirektion og NNF’s direktion/Steno Grants30 skal godkende
  bestyrelsens indstilling, af forskellige tiltag. Følgende fravigelseskrav fremgår af
  drejebogen:
  ”Ved fravigelser i forhold til bevillingsskrivelsen skal bestyrelsen straks igangsætte tiltag til at sikre
  overholdelse”.18
  Hvordan forklarer Regionen, at der forekommer uafhængighed, når der blandt andet foreligger
  økonomiske konsekvenser for fravigelser, i forhold til de forskellige bemærkninger mht. krav, som
  NNF har påkrævet?
  10) Betingelser og binding for bevillingen: Det fremgår i drejebogen, at NFF kræver en klar
  binding:
  17 Drejebogen s. 75
  18 Drejebogen s. 77
  6
  ”Bevillingen er til enhver tid understøttet af en bindende bevillingsskrivelse, der indeholder
  betingelser for SDCC’s løbende brug af bevillingen. Dette inkluderer overordnede succeskriterier
  for bevillingsperioden samt væsentlige økonomiske og strategiske retningslinjer (fx fokus for
  kerneaktiviteterne og samarbejdsaftalerne) for centret beskrevet i den langsigtede strategi for
  centret.”19
  Hvorledes mener Regionen, at det har været forsvarligt at underskrive en bindende kontrakt,
  uden grundigt udvalgsarbejde forud kontrakten og samarbejdet? Kristian Johnson daterer d.
  19. december 2016,
  ”at fonden ikke har instruktionsbeføjelser over for DSDCC’s centerdirektør eller ansatte”.
  Hvorledes mener Regionen, at de ansatte ikke er bundet af NFFs beføjelser, når kontrakten er
  bindende for alle ansatte i Regionen? Undertegnede mener at dette er selvmodsigende.
  Således at den fikserede behandlingsvejledning som man har underskrevet, ikke på nogen
  måde udtryk for den frie dispositionsret som de ansatte har, på det nye center. Tværtimod er
  de bundet op på behandlingsvejledninger der til dels er produceret af Novo Nordisk A/S.
  11) Retningslinjer: Regionen og NFF påstår at der er ikke skønnes retningslinjer og krav til
  Regionen og de ansatte, men Kristian Johnsen bekræfter denne selvmodsigelse: ”som ved
  andre fondsdonationer er der fra fondens side stillet vilkår om, hvad donationen kan
  anvendes til og regionen vil derfor være forpligtet til at indhente fondens samtykke til en
  ændret anvendelse af midlerne ud over de generelle rammer, der er aftalt.”20 Regionen
  bedes venligst dokumentere, at dette ikke er en selvmodsigelse.
  12) Standardbehandling og finansiering: Kristian Johnsen skriver: ”Region Hovedstaden
  finansierer den standardbehandling, som regionen er forpligtet til at yde patienter med
  diabetes på regionens hospitaler, mens Novo Nordisk Fonden yder tilskud til finansiering af
  omkostninger til supplerende behandlingstilbud, klinisk forskning, sundhedsfremme og
  uddannelse, men aktiviteterne foregår på regionerne ansvar og i henhold til regionens
  retningslinjer og beslutninger.”21
  Regionen bedes venligst dokumentere, at de er forpligtet til at finansiere den
  standardbehandling som Kristian Johnsen påstår.
  19 Drejebogen s. 76
  20 Brev fra Kristian Johnsen, dateret d. 19. december 2016 (svar på Emil Biers spørgsmål)
  21 Brev fra Kristian Johnsen, dateret d. 19. december 2016 (svar på Emil Biers spørgsmål)
  7
  13) Finansieringer i uetiske industrier: Det fremgår af notatet fra Regionsmødet, at
  investering i erhvervsobligationer, uanset afkastets størrelse ikke må ske på bekostning af
  den etiske ansvarlighed, og må ikke være i strid med FN-konventioner. Der understreges,
  at Regionen kun indgår aftaler med kapitalforvaltere der har tiltrådt FN’s principper for
  ansvarlige investeringer. På trods af dette, bekræfter Regionen, at:
  ”der må accepteres op til 5 pct. forstået således, at op til 5 pct. af en given
  virksomhedsomsætning kan stamme fra de uønskede segmenter, herunder tobak, våben,
  spil, alkohol og voksenunderholdningsindustrien. Den halvårlige screening sikrer en
  vedvarende overvågning af overholdelse af Region Hovedstadens finansielle
  retningslinjer.”22
  Regionen vælger at undlade investeringer fra fossile brændstoffer, da dette er et frivilligt
  og klart ønske fra Regionen. Hvorledes forklarer Regionen, at det er mindre forsvarligt at
  tillade investeringer fra ovennævnte industrier (de undlader kun fossile brændstoffer), og
  hvorledes forklarer Regionen, at det er forsvarligt på trods af maksimums krav iht. FNkonventioner,
  at få økonomisk vederlag fra industrier som bidrager til livsfarlige
  sygdomme, krig og afhængighed? Hvorledes mener regionen, at borgere og patienter i
  Danmark er klar over at Regionen tillader 5% af investeringerne fra ovennævnte
  industrier? Hvorledes mener Regionen at dette er et optimalt forslag til etiske
  retningslinjer? Regionen bør ligeledes dokumentere for, at det er tilladt med det faktum at
  5% af investeringer må stamme fra ovennævnte industrier, i forhold til FN’s retningslinjer
  for menneskerettigheder og erhvervsliv (UN Guiding Principles on Business and Human
  Rights), Principles for Responsible Investment (PRI) og andre FN-konventioner.
  14) Formanden for Regionen udtaler:23
  ”(..) det handler om etablere et Steno Diabetes center Copenhagen, som er ejet af Region
  Hovedstaden, og medarbejderne er således overgået fra det gamle Steno diabetes center, som
  før var ejet af Novo Nordisk aktieselskab, til at Novo Nordisk i dag ikke har noget som helst at
  gøre med medarbejderne i forhold til det nye center, og det anser jeg som en klar forbedring at
  medarbejderne er en del af region hovedstaden og er kollegaer med alle de andre ansatte i
  region hovedstaden fremadrettet. Det betyder også at det er regionen der træffer beslutninger
  og har ansvaret. Novo Nordisk Aktieselskabs involvering i diabetes behandling er dermed
  trukket væk, og den aftale vi har indgået er en aftale med Novo Nordisk Fonden, som er en
  fond der støtter lægelig forskning indenfor diabetes og de har lovet at komme med nogle
  penge, men det betyder ikke at det er deres forskning vi skal støtte, tværtimod kun en
  repræsentant i et rådgivende udvalg..(..) DSAM er et selskab for almen medicin, som består af
  fx læger indenfor det almenmedicinske område, og det er dem der har lavet en lang række
  22 Regionens møde d. 17. Maj 2016, mødenotat s. 27
  23 http://play.tv2bornholm.dk/?area=searchTV&serienavn=Møde+i+Region+Hovedstaden&ID=272793
  8
  retningslinjer for behandling af diabetes, og dem har vi forpligtet os til at følge, ligesom andre
  regioner har gjort, så det er der intet nyt i”.
  Hvorledes kan det være at regionsformanden siger at det er regionen der har ansvaret, når det
  reelle ansvar ligger i kontrakten hvor regionen er bundet op på noget som lægger ansvaret i en
  kontrakt der skal overholdes. Ansvaret ligger således ikke i regionen men i en kontrakt alle skal
  følge. Regionen bedes venligst dokumentere, at dette ikke er tilfældet.
  15) Bestyrelse: SCDD’s bestyrelse består blandt andet af Jannik Hilsted, som er fra Novo
  Nordisk Fonden. Hvorledes mener Regionen, at det er passende at en person fra NNF
  tiltræder bestyrelsen? Hvorledes mener Regionen, at det ikke strider imod kravet om
  objektivitet og hvorledes mener Regionen at der ikke tale om en inhabilitet, jf.
  Forvaltningslovens § 3?24
  16) Lægeforeningens deltagelse: Lægeforeningen er ikke blevet hørt om det igangværende
  arbejde mellem Regionen og Novo Nordisk Fonden, hvilket Lægeforeningen ellers ofte
  bliver i forbindelse med lovgivning eller større ændringer på sundhedsområdet. Hvorledes
  mener Regionen, at der er blevet taget hensyn til Lægeforeningens respektive arbejde,
  herunder inddragelse af fagpersoner fra Lægeforeningen?
  17) Grundigt udvalgsarbejde: Hvorledes mener Regionen, at det er passende, at Regionen har
  valgt at få en aftale med så hurtig tiltrædelseskraft, uden et større grundigt
  udvalgsarbejde, samarbejde med uafhængige eksperter, og omfattende begrundelser for
  centraliseringerne?
  11) Offentlig debat: Formanden, Andreas Rudkjøbing fra Lægeforeningen siger, at er et stort
  problem, at regionerne uden nogen større offentlig debat med private fondsmidler er i
  gang med at lave skelsættende ændringer af diabetesbehandlingen i Danmark, og at
  forskningen er positiv men at man ikke bør aflyse de fornuftige mekanismer og processer,
  vi normalt har, når vi planlægger og prioriterer i sundhedsvæsnet. Andres Rudkjøbing
  efterlyser endvidere en brede offentlig debat:
  ”Både i forhold til aftalen i Region Hovedstaden og de kommende centre i de andre
  regioner har der været meget lidt offentlig inddragelse eller debat. Især når man tager i
  betragtning, at beslutningerne vil få stor betydning for patienter, personale og indretningen
  af det øvrige sygehusvæsen” 25
  24 https://www.steno.dk/da/om-steno/Om-Steno/Bestyrelsen
  25 http://www.altinget.dk/sundhed/artikel/laeger-og-eksperter-opfordrer-til-debat-om-novo-milliarder
  9
  Hvorledes mener Regionen, at de har været med til at bidrage til en offentlig debat før,
  under og efter kontraktaftalen, og hvorledes mener Regionen, at der er blevet taget
  hensyn til demokratiske krav om deltagelse i en debat fra borgere i landet? Regionen bedes
  venligst dokumentere den demokratiske debat med patientinddragelse, og
  lægeinddragelse inden underskrivelse af kontraktaftalen, samt hvilke uafhængige
  ekspertgrupper der har vurderet den lægelige værdi.
  12) Kost og forskning: Så vidt det fremgår i drejebogen i forhold til forskningsmæssige tiltag
  nævnes kost ikke med ét eneste ord, da man ved fra international forskning, at kost kan
  behandle diabetes patienter så de bliver medicinfri, fx Anderson, kan man undre sig over
  den systematiske mangel på forståelse for at patienter ikke får tilbudt forskningsmæssige
  ressourcer inden for kostområdet og kan regulere deres blodsukker langt bedre. DR har
  yderligere fremvist dokumentaren U-turn, hvor man har bevist at kost kan være med til at
  gøre diabetes-patienter medicinfri. Man kan undre sig over at NNF og Region H
  underskriver en kontrakt, hvor kost ikke indgår som en eneste forskningsparameter, og
  med den uafhængighed som regionen påstår, synes ikke at være tilfældet med den total
  ensidighed inden for kostområdet. Undertegnede mener, at unddragelse af kostvejledning
  med et højt fiberindhold, som oftest medfører insulinfri patienter for diabetes 2-patienter.
  Undertegnede mener at det er i strid med loven.
  Hvordan forklarer Region Hovedstaden at kost ikke indgår i kontrakten, og mener Regionen
  at det er et område som man bør undlade, når det drejer sig om syge og udsatte borgere?
  13) DSAM: I den officielle danske diabetesvejledning anbefaler man ikke at bruge den billige
  humane insulin, selv om den for langt de fleste patienter med type 2-diabetes er lige så
  god som den dyre, analoge insulin. Ni ud af de 14 læger bag vejledningen har økonomisk
  tilknytning til Novo Nordisk, som tjener penge på de dyre insulinanaloger. I Tyskland og
  Sverige står der i de officielle anbefalinger, at man skal indlede behandlingen af type 2-
  dianetes med de billige insulintyper.26 Hvorledes mener Regionen, at det er forsvarligt ikke
  at stille sig kritisk i forhold til den anbefalede diabetesvejledning, til trods for at andre
  nabolande bruger andre anbefalinger?
  14) International viden: DSAM har udstedt en vejledning til diabetes type-2 patienter.27
  Behandlingsvejledningen er i strid med international viden på diabetes område, i det
  DSAMs vejledning ligestiller sukker, kulhydrater og fibre: ”Det er primært den samlede
  mængde kulhydrat og i mindre grad typen af kulhydrat (sukker, stivelse og fibre), der er
  afgørende for glukose- og insulinresponset efter et måltid.”28 Der bedes dokumentere for,
  at sukker, kulhydrater og fibre er det samme.
  26 https://www.information.dk/indland/2012/10/dansk-diabetesvejledning-lavet-laeger-tilknytning-novo-nordisk
  https://www.dr.dk/nyheder/indland/laeger-med-aktier-i-novo-nordisk-staar-bag-diabetes-vejledning
  27 http://vejledninger.dsam.dk/type2/?mode=visKapitel&cid=544
  28 http://vejledninger.dsam.dk/type2/?mode=visKapitel&cid=544 pkt. A under “kost”
  10
  15) International evidens: DSAM påstår at ”der ikke er evidens for, at patienter med diabetes
  type-2 bør spise flere fibre end personer uden diabetes.”29 Undertegnede dokumenterer, at
  der netop findes international evidens, herunder anerkendte Dr. James Andersons forsøg
  med diabates patienter, og forskere ved Pritikin Center.30 I henhold til Diabetes type 2-
  patienter, har studier fra Harvard påvist, at man i fremtiden måske kan kurere diabetes
  type 2-patienter med stamceller. Der blev talt om gennembrud og en mulig kur mod type
  1-diabetes, da Harvard-forskeren Doug Melton for kort tid siden fremlagde nye resultater i
  det videnskabelige tidsskrift Cell. Melton og hans kolleger havde kureret laboratoriemus
  for diabetes med stamceller, der ”modnes” til de insulinproducerende betaceller, som
  diabetespatienter mangler.31 Undertegnede mener klart, at man burde bidrage til den
  forskning der er allerede er i gang på et internationalt plan.
  Der bedes dokumenteres for, at Dr. James Anderssons forsøg og Pritikin Centers forsøg ikke
  forekommer anerkendelsesværdigt og relevant at inddrage i forskning, på trods af at man i
  drejebogen vil sikre det højst mulige niveau af forskning på både nationalt og internationalt plan:
  ”Centret vil lade sig inspirere af globalt førende diabetescentre og danne grundlag for tætte
  samarbejder bredt med forskningsmiljøer både internt i regionen, nationalt og internationalt.”32
  16) Diabetesudvalg: Hvorledes overholder Regionen forvaltningslovens regler om habilitet når
  ca. 7 ud af 16 medlemmer af regionens diabetesudvalg har tilknytning til
  insulinproducerende industrier? Hvis diabetesudvalget har indstillet til regionsrådet at
  aftalen bør underskrives, hvorledes er aftalen da lovlig? Regionen bedes redegøre for
  diabetesudvalgets arbejde i forbindelse med aftale mellem Regionen og Novo Nordisk
  Fonden. Regionen bedes venligst tilsende mødereferater fra udvalgets arbejde.33
  17) Afvisning: Desuden kan det undre at man vil have den højst videnskabelige standard, i det
  Steno Hospital ved Borch Johnsen og Svend Hartling, to gange har afvist Emil Biers forslag
  om at lave forsøg med kost og insulinbehandlede patienter. Undertegnede mener, at er en
  falliterklæring for den videnskabelige standard, som altid bør prioriteres.
  18) Lovmæssigt grundlag for benyttelse af Steno Diabetes Center: Sundhedslovens § 79, stk. 2
  har følgende ordlyd:
  29 http://vejledninger.dsam.dk/type2/?mode=visKapitel&cid=544 pkt. A under “fibre”
  30 Anderson JW, Chen WL, and Sieling B. "Hypolipidemic effects of high-carbohydrate, high-fiber diets." Metabolism29
  (1980): 551-558.
  American Diabetes Association. "Type 2 diabetes in children and adolescents." Diabetes Care 23 (2002): 381-389.
  31 http://www.diabetes.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv/2014/forsker-stamceller-er-bedste-bud-paadiabeteskur.
  aspx
  http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/diabetes-cure-could-be-step-closerscientists-
  say-a6833836.html
  32 Drejebogen, s. 6
  33 https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/Sundhedsfaglige-raad-og-komiteer/Sider/diabetesudvalgetsundhedsfagligt-
  raad.aspx
  11
  ”Regionsrådet yder endvidere sygehusbehandling til personer, der har bopæl i regionen, ved
  følgende private specialsygehuse m.fl.: Sankt Lukas Hospice, Diakonissestiftelsens Hospice, Sct.
  Maria Hospice, rehabiliteringscentrene for traumatiserede flygtninge OASIS, RCT i København
  og RCT-Jylland, Epilepsihospitalet i Dianalund, Sclerosecenter Haslev, Sclerosecenter Ry, PTU's
  RehabiliteringsCenter, Center for sundhed og træning i Middelfart, Center for sundhed og
  træning i Århus, Center for sundhed og træning i Skælskør, RehabiliteringsCenter for
  Muskelsvind, Vejlefjord og Center for Hjerneskade”.
  Regionen bedes venligst dokumentere at SDCC er omfattet er denne lov.
  19) Aktindsigt: Undertegnede ønsker aktindsigt i samarbejdet og al korrespondance mellem
  Region H og de jurister (advokatfirmaer mf.) som har været indblandet i denne sag, jf.
  Offentlighedslovens § 7.
  20) Godkendelse fra Ministeren: Undertegnede ønsker dokumentation for, at aftalen mellem
  Regionen og Novo Nordisk Fonden er godkendt af Sundhedsministeren, jf. Bekendtgørelse
  om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige
  myndigheder og private virksomheder, § 11, stk. 3.
  Undertegnede påstår at der på baggrund af de ovennævnte og udvalgte dele fra bilagene,
  forekommer betydelige indskrænkninger. Der foreligger en klar og tydelig fortolkning af
  udpluk fra bilagene, som Sundhedsministeren bør undersøge.
  21) Tilsyn: Hvis Statsforvaltningen træffer afgørelse om et tilsyn og en udtalelse, og finder
  Statsforvaltningen kontrakten i strid med de nationale love, og hvis Regionen ikke trækker
  aftalen tilbage, kan der sigtes for lovovertrædelse af Straffelovens § 146 som har følgende
  ordlyd:
  ”Begår nogen, der har domsmyndighed, eller hvem der tilkommer offentlig myndighed til at
  træffe afgørelse i retsforhold, der vedrører private, uretfærdighed ved sagens afgørelse eller
  behandling, straffes han med fængsel indtil 6 år. Stk. 2. Begås handlingen med forsæt til
  velfærdsfortabelse for nogen, er straffen fængsel indtil 16 år.”
  22) Afslutningsvis mener undertegnede, at denne gennemgang som på ingen måder er
  fuldstændig, giver en ide om at aftalen mellem Novo Nordisk Fonden og Regionen hverken
  er troværdig, lovlig eller helbredsfremmende eller til gavn for det demokratiske, danske
  samfund. Det er en trussel mod diabetespatienter i mange år. Aftalen vil være risikofyldt
  for diabetespatienter, og det er ikke gavnligt at gamble med både liv og jura, når vi som
  samfund har til opgave at rette os efter loven, og skabe de mest trygge rammer for syge
  patienter, som overhovedet muligt. På den baggrund mener undertegnede at
  Statsforvaltningen har pligt til at gribe ind i dette sagskompleks som undertegnede ikke kan
  varetage ene og alene. Undertegnede mener at det påhviler Statsforvaltningen at
  12
  gennemgå sagskomplekset i en helhed, og supplere denne indledningsskrivelse om aftalen
  mellem Regionen og Novo Nordisk Fonden.
  Der ønskes en samlet skriftlig besvarelse for ovennævnte spørgsmål til det næste
  Regionsrådsmøde. Undertegnede ønsker en bekræftelse på at det bliver omdelt til alle
  Regionrådets medlemmer, samt datoangivelse.
  Hvis der ønskes yderligere uddybninger eller dokumentation, bedes I venligst kontakte
  undertegnede på nedenstående oplysninger, på forhånd tak.
  Med venlig hilsen
  Negin Bazrafkan
  Eskildsgade 4, 1.sal, dør 3
  1657 København V
  Tlf: 42 83 03 04
  Email: [email protected]
  Og
  Emil Bier
  Randersgade 63
  2100 København Ø
  Tlf: 28 39 08 91
  Email: [email protected]

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også