FAKTA: Det store TTA-projekt

29/11/2012 11:23

Beskæftigelsesministeriet

I marts 2008 indgik den tidligere regering en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om sygefravær. Et af initiativerne var at gennemføre et større tilbage-til-arbejdet (TTA)-projekt. Baggrunden for TTA-projektet

I marts 2008 indgik den tidligere regering en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om sygefravær. Et af initiativerne var at gennemføre et større tilbage-til-arbejdet (TTA)-projekt.

Det store TTA-projekt, som projektet er blevet kaldt, skulle med afsæt i eksisteren-de viden og tidligere, mindre projekter afprøve, om det er muligt at etablere en tid-lig, tværfaglig og koordineret indsats inden for eksisterende lovgivningsmæssige rammer og med udgangspunkt i jobcentrenes sagsbehandling i sygedagpengesager.

Projektet skulle inkludere en bred gruppe af sygemeldte, herunder både sygemeldte med fysiske og psykiske helbredsproblemer, og projektet skulle afprøves i kom-muner med forskellig størrelse og på tværs af landet.

Projektets evaluering skal bibringe viden om, hvorvidt en implementering inden for de nævnte rammer er mulig, og i så fald om det kan føre til en hurtigere og mere varig tilbagevenden til arbejdsmarkedet for de sygemeldte. Evalueringen skal også belyse de økonomiske konsekvenser af projektet.

TTA-indsatsen for sygemeldte: Tidlig, tværfaglig og koordineret indsats

I TTA-projektet bliver den sygemeldtes sag koordineret af en TTA-Koordinator, der er en erfaren sagsbehandler fra jobcentret, som har modtaget en særligt tilrette-lagt TTA-efteruddannelse. TTA-Koordinatoren indgår i et tæt samarbejde med et TTA-Team, der består af en psykolog og en fysio- eller ergoterapeut.

TTA-Koordinatoren og TTA-Teamet indgår herudover i et tæt samarbejde med en klinisk enhed, der består af en arbejds- /social-/almenmediciner og en psykiater. Det afhænger af den deltagende kommunes størrelse, hvor mange TTA-Koordinatorer, TTA-Teams og kliniske enheder, der indgår i TTA-indsatsen. Både TTA-Koordinatorerne, TTA-Teamet og den kliniske enhed skal sikre en struktureret og kvalificeret afklaring af den sygemeldte. Det er et væsentligt mål for afklaringen at fastslå, hvad der er den sygemeldtes ressourcer og barrierer i for-hold til at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. I den sammenhæng fokuseres der især på funktionsevne. Ud fra den tværfaglige afklaring vurderes det, hvad der i forhold til den enkelte sy-gemeldte er den bedste og mest hensigtsmæssige opfølgningsplan.

På en ugentlig, tværfaglig konference, hvor de forskellige fagligheder deltager, drøftes den sygemeldtes forhold, muligheder og relevante fremadrettede tiltag. Opfølgningsplanen fastlægges endeligt sammen med den sygemeldte.

Som en del af ovenstående proces foregår der en koordinering med og inddragelse af andre aktører, der har stor betydning, men som ikke er en del af det tætte, tværfaglige samarbejde. Det drejer sig om sygemeldtes arbejdsgiver, jobcentrets virksomhedskonsulenter, praktiserende læge, a-kasse og fagforbund.

Kernen i projektet er at sikre en koordineret, hurtig og tværfaglig afklaring og herefter at lægge en individuelt tilrettelagt opfølgningsplan. Imidlertid indgår der også mulighed for at benytte især TTA-Teamet som en del af den indsats, der vedrører selve opfølgningen, gennem for eksempel aktive tilbud.

Målgruppen: Sygemeldte med komplekse helbredsproblemer

Målgruppen er sygemeldte borgere, der visiteres til matchgruppe 2, hvilket vil sige personer, som vurderes at være sygemeldte i mere end tre måneder, og som aktuelt vurderes at kunne vende tilbage gradvist tilbage til arbejde eller modtage aktive tilbud. Målgruppen vil ofte indeholde sygemeldte med komplekse helbredsproblemer.

Gruppen omfatter både ledige og personer med et arbejde, samt personer med forskellige psykiske og fysiske helbredsproblemer.

Der er udtrukket ca. 13.000 sygemeldte til TTA-indsatsen, herudover har ca. 6.000 sygemeldte fungeret som referencegruppe.

22 kommuner har deltaget

Følgende kommuner har haft TTA-indsats i to år (1. april 2010 – 31. marts 2012): Frederiksberg, Ballerup/Herlev (i samarbejde), Esbjerg, Gladsaxe, Hvidovre, Høje-Taastrup, København, Roskilde, Silkeborg, Skanderborg, Vesthimmerland og Aarhus.

Følgende kommuner har haft TTA-indsats i et år (1. april 2011 – 31. marts 2012): Fredericia, Hedensted, Nordfyn, Nyborg, Viborg, Slagelse og Aabenraa.

Jobcenter Vallensbæk, der betjener både Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune, valgte ikke at igangsætte TTA-indsatsen, og medvirker derfor kun som kontrol i projektet.

Projektets længde: To år – mulighed for at få det forlænget med et halvt år

Kommunernes indsats har kørt fra 1. april 2010 – 31. marts 2012. Kommunerne fik mulighed for at forlænge TTA-indsatsen i seks måneder fra den 1. april 2012 – 30. september 2012. Følgende kommuner valgte ikke at forlænge:

Hedensted, Hvidovre, Silkeborg, Skanderborg og Viborg. De resterende kommuner deltog i forlængelsen.

Finansiering: Forebyggelsesfonden har finansieret TTA-projektet

Kommunernes TTA-indsats er finansieret af Forebyggelsesfonden, der havde afsat 240 millioner kroner til den ordinære projektperiode (1. april 2010 – 31. marts 2012). I forbindelse med den politiske beslutning om at forlænge projektet, blev der reserveret yderligere 50 millioner kroner til de deltagende kommuner. Herudover har kommunerne bidraget med medfinansiering i varierende grad.

Beskæftigelsesministeriet har afsat 32,5 millioner kroner til planlægning, koordine-ring og evaluering af projektet.

Mest Læste

Annonce