Forhøjelse af méngraderne ved psykiske gener

25/06/2011 11:03

Beskæftigelsesministeriet

Som en del af regeringens veteranpolitik har en arbejdsgruppe bestående af lægefaglig ekspertise set på méntabellen for psykiske arbejdsskader. Arbejdsgruppen har anbefalet, at der indføres en ny og højere ménprocent for de særligt svære og alvorlige psykiske skader.

Méntabellen er en vejledende liste over forskellige skader, hvor man kan se, hvad en ’typisk’ skade normalt giver i varigt mén målt i procenter. Procentsatsen bruges til at udmåle en erstatning.

Méntabellen er systematisk opdelt i følgende hovedafsnit:

A.Hoved
B.Hvirvelsøjle og bækken
C.Brystkasse
D.Ekstremiteter (arme og ben)
E.Lunge- og hjertekarsygdomme og perifere karskader
F.Indre organer
G.Hudsygdomme
H.Vansir
I.Kræftsygdomme
J.Psykiske skader efter vold eller chok

De enkelte hovedafsnit er underopdelt.
Punkt J om psykiske skader efter vold eller chok har følgende indhold:

»Udsættelse for ubetydelig vold, trusler eller chok på grund af mindre psykisk traume antages ikke som eneste årsag at kunne medføre posttraumatisk belastningsreaktion og vil derfor sædvanligvis ikke give anledning til varigt mén på 5 procent eller derover.

Ved bedømmelsen tages der alene udgangspunkt i sværhedsgraden af den posttraumatiske belastningsreaktion.

J.1.Let posttraumatisk belastningsreaktion10 pct.
J.2.Moderat posttraumatisk belastningsreaktion15 pct.
J.3.Middelsvær posttraumatisk belastningsreaktion20 pct.
J.4.Svær posttraumatisk belastningsreaktion25 pct.«

Den nye ménprocent bliver punkt J.5: ”Svære symptomer på posttraumatisk belastningsreaktion og samtidige symptomer på anden psykisk sygdom som psykotiske symptomer og/eller svære symptomer på kronisk depression eller personlighedsændring.” Méngraden bliver 35 procent.

I dag er der mulighed for at fastsætte méngraden for de psykiske gener i intervallet 10-25 pct. Fremover vil méngraden kunne fastsættes i intervallet 10-35 pct. Man vil dog ligesom i dag kunne fravige den øvre (og nedre) grænse i særlige tilfælde.

Det varige mén vurderes skønsmæssigt ud fra følgerne af en skade.

Den nye méngrad gælder ikke kun for soldater. Den gælder for alle, som har fået psykiske mén på grund af deres arbejde. Det indgår som en del af en samlet revision af den vejledende méntabel og træder i kraft i løbet af 2. halvår 2011.

Konsekvenser for den enkelte
Eksempler
Eksempel 1: En veteran med en psykisk lidelse (posttraumatisk belastningsreaktion og anden psykisk sygdom) og intet tab af erhvervsevne.
                                                   Før              Efter
                                                   -- kr. --        -- kr. --
Méngodtgørelse for skade              191.500       268.100
Erhvervsevnetab                                     0                 0
Forsvarets særlige

erstatnings- og godtgørelsesordning 930.750  1.303.050
I alt                                             1.122.250  1.571.150

Eksempel 2: En håndværker, der mister højre tommelfinger. Tabet af erhvervsevne er under 15 procent, hvilket svarer til intet tab af erhvervsevne.
                                                         Før        Efter
                                                         -- kr. --  -- kr. --
Méngodtgørelse for skade                    191.500 191.500
Erhvervsevnetab                                           0           0
Forsvarets særlige

erstatnings- og godtgørelsesordning              0           0
I alt                                                   191.500 191.500

I ovenstående regneeksempler får personerne ikke erstatning for tab af erhvervsevne.

En statistisk analyse fra Arbejdsskadestyrelsen viser, at det gennemsnitlige tab af erhvervsevne er større ved psykiske gener end ved andre følger af en arbejdsskade sat i forhold til méngraden.

Med andre ord vil en person med posttraumatisk belastningsreaktion og anden psykisk sygdom typisk have sværere ved at passe et arbejde end en person med en fysisk skade – for eksempel en mistet tommelfinger. 2

Imidlertid får soldater, der vender hjem med skader – også psykiske skader – normalt tilbudt anden beskæftigelse i Forsvaret. Den gruppe af soldater har derfor som udgangspunkt ikke et tab af erhvervsevne, der kan udløse en erstatning.

Der er dog tilfælde, hvor soldaterne har et tab af erhvervsevne på grund af skaden. Så har de selvfølgelig ret til erstatning for tab af erhvervsevne.

Får en soldat fx fastsat sit tab af erhvervsevne til 65 pct., får han yderligere godt 3.800.000 kr. i erstatning (under forudsætning af en årsløn på 300.000 kr., som er oplyst af Forsvaret som retvisende for soldater).

Ændringen af méntabellen i sig selv giver ikke grundlag for at genoptage arbejdsskadesager, som er afgjort tidligere. Genoptages sagen af andre grunde (fx fordi den helbredsmæssige tilstand forværres) skal den nye méntabel anvendes, selvom sagen tidligere er afgjort efter den gamle tabel.

Méntabellen har virkning for afgørelser, der træffes på ikrafttrædelsesdagen eller senere – uanset hvornår skaden er indtruffet, eller hvornår skaden er sket. I tiden fra nu af, og indtil revisionen af méntabellen kan træde i kraft, vil der formentlig kun være meget få sager af denne alvorlige art for soldater – måske slet ingen.

Indtil revisionen af méntabellen træder i kraft, vil der allerede efter den gældende méntabel være mulighed for at fastsætte méngraden over 25 pct., når der foreligger særlige forhold. Da Arbejdsskadestyrelsens lægekonsulenter på dette område er inde over ménvurderingen i alle disse sager, og da de er orienteret om anbefalingen, er de opmærksomme på ændringen. Dermed vil der allerede nu være mulighed for at tilkende et varigt mén på 35 pct. i disse særlige situationer.

Mest Læste

Annonce