Regeringen nedsætter arbejdsgruppe til at se på dagpengesystemet for selvstændige

Politik

10/02/2016 14:07

Nick Allentoft

Kan principperne i det nye dagpengesystem, som i efteråret faldt på plads for lønmodtagere, også gælde for selvstændige? Det skal belyses og analyseres af en arbejdsgruppe, som regeringen netop har nedsat.
Dagpengereglerne for selvstændige, freelancere og honorarlønnede udestod, da regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti i oktober 2015 indgik aftale om et nyt dagpengesystem. Aftalepartierne var derfor enige om at følge Dagpengekommissionens anbefaling og nedsætte en arbejdsgruppe til at se på det komplekse område.

- Vi nedsætter en arbejdsgruppe til at fortsætte Dagpengekommissionens arbejde og analysere de særlige udfordringer, der i dag gælder for selvstændige i dagpengesystemet. Vi ønsker, at de bærende principper i det nye dagpengesystem for løn-modtagere i videst muligt omfang også kommer til at gælde for selvstændige, siger Jørn Neergaard Larsen.

- Arbejdsmarkedet er i dag kendetegnet ved, at mange i løbet af deres arbejdsliv skifter mellem at være lønmodtager og selvstændig, freelancer eller honorarmodtager. Disse skift udfordrer i høj grad enkeltheden og gennemskueligheden i vores dagpengesystem. Derfor er det vigtigt, at vi har et dagpengesystem, hvor det er tydeligt for alle, hvilke regler, rettigheder og pligter, der gælder, siger beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen.   Arbejdsgruppen nedsættes som et embedsmandsudvalg med en følgegruppe, der består af seks repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. På arbejdstagersiden udpeger LO, FTF og AC hver et medlem til følgegruppen, og på arbejdsgiversiden udpeger DA, KL og Danske Regioner hver et medlem. Der vil desuden være løbende dialog med relevante interessenter på området. I embedsmandsudvalget sidder Beskæftigelsesministeriet (formand), Skatteministeriet og Finansministeriet.   - Kompleksiteten i dagpengesystemet for selvstændige betyder, at arbejdsgruppens vigtigste opgave bliver at gennemføre en række tekniske analyser med udgangspunkt i det særlige regelsæt, der er i dag gælder for selvstændige. Principperne, der blev lagt fast med dagpengeaftalen i efteråret, tegner samtidig retningen for arbejdsgruppens arbejde, siger Jørn Neergaard Larsen.   Arbejdsgruppen skal analysere og komme med anbefalinger til fire centrale temaer, som Dagpengekommissionen lagde op til:   Drift af selvstændig virksomhed; definitionen af selvstændig virksomhed, selvstændig bibeskæftigelse og forsikringsstatus. De specifikke og særlige forhold for honorarmodtagere og freelancere. Ophør med selvstændig virksomhed; ledighedskriteriet. Selvstændiges optjening af ret til dagpenge; beskæftigelseskravet og beregning af dagpengesats. Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde og afrapportere til regeringen i 1. halvår af 2017. Afrapporteringen skal indeholde konkrete anbefalinger til et fremtidigt dagpengesystem for selvstændige, honorarlønnede og freelancere, som samlet skal være provenuneutrale.   Fakta om Arbejdsgruppe til analyse af dagpengesystemet for selvstændige, honorarmodtagere og freelancere   Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem af 22. oktober 2015, at Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, som skal se på dagpengesystemet for selvstændige.   Regeringen nedsætter på den baggrund en arbejdsgruppe bestående af et embedsmandsudvalg samt en følgegruppe med deltagelse af arbejdsmarkedets parter. Embedsmandsudvalget har deltagelse af Beskæftigelsesministeriet (formand), Finansministeriet og Skatteministeriet.   Følgegruppen nedsættes med i alt seks deltagere, der udpeges af arbejdsmarkedets parter. Fra arbejdstagersiden udpeger LO, FTF og AC hvert et medlem, og fra arbejdsgiversiden udpeger DA, KL og Danske Regioner hvert et medlem.   Embedsmandsudvalget og følgegruppen vil løbende mødes og drøfte udfordringer, analyser og løsningsforslag, ligesom følgegruppen vil blive inddraget i de konkrete anbefalinger, som arbejdet leder frem til. Beskæftigelsesministeren vil samtidig mødes med de involverede parter i følgegruppen og drøfte arbejdsgruppens analyser og anbefalinger.   Endelig vil embedsmandsudvalget inddrage en række interessenter, som ikke deltager i følgegruppen, men som har indsigt og interesse i arbejdsgruppens arbejde. Dette kan eksempelvis være a-kasser, faglige organisationer, brancheorganisationer mv.   

 

Mest Læste

Annonce