Kommissorium for Produktivitetskommissionen

20/03/2012 15:03

Erhvervs- og Vækstministeriet

Dansk økonomi står over for en stor vækstudfordring. Danmark har de senere år tabt terræn i forhold til de rigeste OECD-lande. Siden 1970 har Danmark i flere peri-oder været blandt de fem rigeste lande i OECD - senest i 1998. Men siden er de rige-ste lande trukket fra Danmark. Det skyldes blandt andet, at lande som USA, Sverige, Holland, Tyskland og Storbritannien har haft en stærkere vækst i produktiviteten end Danmark siden midten af 1990’erne.

Hvis den hidtidige svage produktivitetsudvikling fortsætter, er der betydelig risiko for, at Danmark taber yderligere terræn i forhold til andre velstående lande og derfor får svært ved at fastholde en privat og offentlig velfærd af internationalt høj kvalitet.

Det er derfor en hovedopgave for regeringen at få lagt grundlaget for en stærk pro-duktivitetsudvikling i hele samfundet, både i eksportvirksomhederne, i hjemmemar-kedserhverv og i den offentlige sektor. Målet er, at det danske produktivitetsniveau på sigt skal ligge tæt på toppen i OECD.

Omkring en tredjedel af de beskæftigede er ansat i den offentlige sektor, men der er i dag kun begrænset viden om produktiviteten i denne sektor. Det er en væsentlig bar-riere i bestræbelserne på at sikre effektivitet og kvalitet i den offentlige servicepro-duktion.

Regeringen nedsætter derfor en produktivitetskommission med uafhængige eksperter og særligt sagkyndige, der skal analysere den danske produktivitetsudvikling og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i dansk erhvervs-liv og i den offentlige sektor i de kommende år.

Kommissionen får til opgave at
• Kortlægge årsagerne til den relativt lave danske produktivitetsvækst siden midten af 1990’erne. Kommissionen skal tage udgangspunkt i eksisterende viden og sup-plere med nye analyser.

• Udpege de væsentligste drivkræfter bag produktivitetsudviklingen og kortlægge de største barrierer, herunder særskilt belyse virksomhedernes anvendelse af viden og uddannelse, samt allokeringen af disse ressourcer i økonomien.

• Belyse sammenhængen mellem virksomhedernes/erhvervslivets produktivitet, omkostninger og konkurrenceevne

• Komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i den private sektor, herunder både i industrien, byggeriet og serviceerhvervene.

• Bidrage med ny viden om produktiviteten i den offentlige sektor og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke den, herunder i kommuner, regioner og staten. Målet er, at resurserne skal anvendes mere effektivt i den offentlige sektor fx gennem modernisering, digitalisering og bedre organisering.

• Vurdere effekterne af anbefalingerne og inddrage relevante internationale erfaringer.

Den samlede forslagspakke må ikke svække den strukturelle saldo i 2020 eller den finanspolitiske holdbarhed. I det omfang anbefalingerne indebærer offentlige merud-gifter, skal kommissionen pege på modgående finansiering i form af udgiftsreduktioner.

Kommissionen sammensættes af en formand og et antal medlemmer. Et sounding board med internationale eksperter skal bidrage til, at kommissionen baserer sit ar-bejde på udenlandske erfaringer og viden. Kommissionen bør desuden inddrage relevante eksperter i EU-kommissionen, OECD mv.

Det forudsættes, at Kommissionen inddrager særligt sagkyndige, organisationer mv. med henblik på at belyse specifikke udfordringer for dele af dansk erhvervsliv eller dele af den offentlige sektor og komme med relevante anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i den pågældende sektor.

Det er regeringens ønske, at kommissionen arbejder åbent med henblik på en løbende debat om kommissionens arbejde og temaer. Kommissionen skal derfor offentlig-gøre delrapporter undervejs i forløbet, herunder i 2012. Kommissionen kan desuden vælge at afholde konferencer mv. om konkrete temaer.

Produktivitetskommissionen er uafhængig. Kommissionen betjenes af et selvstændigt sekretariat. Kommissionen udpeger sekretariatschefen. Kommissionen kan rekvirere eksterne analyser i det omfang, kommissionen finder behov herfor og råder over eg-ne midler i det fornødne omfang.

Kommissionen skal afslutte sit arbejde senest ved udgangen af 2013.

Mest Læste

Annonce