Finanslovforslag 2015: Bedre velfærd

Velfærd

26/8/14 12:24

Suleman Haider

Med forslaget til finanslov prioriterer regeringen den fælles velfærd. Der er blandt andet afsat penge til et massivt løft af behandling af kræft og kroniske sygdomme, og der over 2 mia. kr. til psykiatrien. Her kan du læse mere om regeringens fokus på mere velfærd.

Vi skal værne om vores stærke fællesskab. Det er derfor afgørende for regeringen, at vi hele tiden udvikler og forbedrer vores fælles velfærd. Vi mener, at en moderne og velfungerende offentlig sektor er en stor styrke for vores samfund – både for borgernes livskvalitet og for erhvervslivets konkurrencekraft. 

Men offentlig service på højeste niveau er ikke gratis. Det skal prioriteres og finansieres inden for rammerne af en holdbar og ansvarlig økonomisk politik. Vi kan ikke udvikle den offentlige sektor gennem nulvækst.

Derfor har regeringen sikret plads til, at det offentlige forbrug kan vokse med i gennemsnit godt 0,6 pct. årligt frem mod 2020. Samlet set indebærer det, at der vil være ca. 20 mia. kr. mere til offentligt forbrug i 2020, når der sammenlignes med en politik baseret på nulvækst. Regeringen vil prioritere disse midler til målrettede velfærdsforbedringer. 

Bedre velfærd

Sundhedssystemet skal styrkes, så vi kan anvende nye behandlingsformer i kampen mod kræft og andre livstruende sygdomme. Endnu flere danskere skal have en uddannelse, fordi uddannelse giver frihed og muligheder for den enkelte, styrker fællesskabet og samtidig er nøglen til at bryde den negative sociale arv. Og vi skal insistere på bedre kvalitet og fleksibilitet i vores dagtilbud og i vores ældrepleje. 

Med finanslovforslaget for 2015 sætter vi konkret og massivt ind på sundhedsområdet. Regeringen har fremlagt et ambitiøst sundhedspolitisk udspil, hvor vi vil investere i alt 5 mia. kr. frem til 2018, som skal målrettes de områder, hvor det danske sundhedsvæsen skal blive endnu bedre. Initiativerne i sundhedsudspillet vil blandt andet styrke kræftbehandlingen og gøre de praktiserende læger bedre i stand til at opdage kræft tidligere. Mennesker med en kronisk sygdom som fx diabetes eller gigt skal også mødes af en mere målrettet indsats. Samlet skal udspillet sikre, at sundhedsvæsenet kan måle sig med de bedste lande og sikre bedre overlevelse for patienterne. Dette vil også bidrage til at mindske uligheden i sundhed.

5 mia. kr. mere til sundhed

Sundhedsudspillet kommer oven i, at regeringen har sikret et markant løft af psykiatriområdet på i alt 2,2 mia. kr. fra 2015-2018, så problemer i sindet bliver taget lige så alvorligt og behandlet mindst lige så professionelt som andre sygdomme. Endelig har regeringen prioriteret knap 1 mia. kr. til den regionale sundhedsindsats samt 350 mio. kr. i 2015 og frem til den kommunale sundhedsindsats.

Mere og bedre uddannelse er afgørende for, at vi i Danmark kan sikre velstand og velfærd i fremtiden. Siden 2011 har regeringen prioriteret betydelige midler til uddannelsesområdet. Med finanslovforslaget for 2015 fortsætter vi satsningen ved at løfte investeringerne på uddannelsesområdet fra 2014 til 2015 med knap 1,5 mia. kr. Disse midler bidrager til at realisere regeringens målsætninger om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i 2015, og at 60 pct. skal gennemføre en videregående uddannelse i 2020.

Fortsat løft af uddannelsesområdet

På uddannelsesområdet har vi i 2014 også stået i spidsen for en reform af erhvervsuddannelserne, der sikrer et betydeligt kvalitetsløft. Med reformen gennemføres der grundlæggende ændringer og forbedringer af erhvervsuddannelserne, og der sættes ambitiøse målsætninger for erhvervsuddannelsernes fremadrettede udvikling.

Samtidig fortsætter vi satsningen på at levere forskning i verdensklasse. Med finanslovforslaget for 2015 udgør de offentlige forskningsmidler 21,4 mia. kr. i 2015. Det svarer til 1,09 pct. af BNP, og niveauet ligger dermed over regeringens ambitiøse målsætning om, at de offentlige forskningsmidler skal udgøre mindst 1 pct. af BNP.

Med finanslovforslaget gennemfører vi derudover en række initiativer, som gavner de danske yderområder. Vi lægger op til et fortsat fokus på bedre vilkår for socialt udsatte. Vi styrker indsatsen på kulturområdet. Og vi gennemfører en række grønne initiativer, der både gavner miljøet og samtidig styrker erhvervslivets førerposition inden for miljø og klima.

Endelig afsætter regeringen med finanslovforslaget for 2015 også en betydelig reserve på 1,5 mia. kr., som kan anvendes til målrettede forbedringer af vores velfærdssamfund. Denne reserve udmøntes som led i forhandlingerne om finansloven for 2015.

Disse prioriteringer af velfærden og dermed det stærke fællesskab er mulige, fordi regeringen har sikret, at der er penge til at løfte ressourcerne til offentligt forbrug frem mod 2020.