Hovedelementer i kommuneaftalen

10/06/2012 22:49

Finansministeriet

Aftale om kommunernes økonomi for 2013 indeholder følgende hovedelementer: En grøn aftale Enighed om af ambitiøs klimatilpasningsindsats, der sikrer klare rammer og nye værktøjer til kommunerne for at imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne: * Kommunerne løfter investeringer i klimatilpasning af spildevands-området med 2,5 mia. kr. i 2013.

* Forsyningsselskaberne får bedre muligheder for at understøtte kommunale indsatser, som styrker afledning og håndtering af regnvand.

* Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, og som skaber overblik og prioriterer indsatsen.

Herudover styrkes indsatsen i forhold til beskyttet natur og vandmiljø med godt 100 mio. kr. årligt i perioden frem mod 2015.

Læs hele aftalen her

Løft til kommunernes forebyggelses indsats

* Der afsættes 300 mio. kr. til at styrke kommunernes forebyggende indsatser over for ældre.

* Løftet vil styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering samt styrke indsatsen over for kronisk syge.


Bedre normeringer i dagtilbud

* Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013. Der er enighed om, at prioriteringen vil indebære en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud.

* Midlerne fordeles til alle kommuner, og der følges op på udviklingen i kommunerne fra 2012 til 2013.


Startskud til gennemgribende modernisering af den offentlige sektor

* Ny moderniseringsaftale om at frigøre 1½ mia. kr. til borgernær service frem mod 2014.

* Stærkt fokus på afbureaukratisering af statslige regelsæt, herunder en ny forenklingspakke som frigør ca. 190 mio. kr. i 2013 i kommunerne, fortsat indsats for modernisering af regler på beskæftigelsesområdet og enighed om at lette kommunernes ressourceforbrug ved gennemførelse af udbud.

* Udrulning af obligatorisk digital selvbetjening på en række kommunale områder, som vil frigøre ca. 550 mio. kr. på sigt.

* National implementering af telemedicinsk sårvurdering, som kan give årlig kommunal besparelse på godt 250 mio. kr.

Læs også: Bilag om digitalisering og velfærdsteknologi

Bilag 1: Bedre ressourceudnyttelse og moderniseringsaftalen

Regeringen og KL er enige om i fællesskab at frigøre ressourcer i kommunerne svarende til samlet 1½ mia. kr. i 2013 og 2014. Aftalen indebærer, at regeringen såvel som kommunerne hver vil gennemføre initiativer, der frigør i alt 750 mio. kr. frem til 2014.

Regeringen har fremlagt en række nye statslige initiativer, der i alt frigør 358 mio. kr. i kommunerne i 2013, jf. tabel 1. De frigjorte ressourcer forbliver i kommunerne og anvendes til at forbedre den borgernære service i overensstemmelse med de lokale behov.

Statslige initiativer til frigørelse af ressourcer til borgernær service i kommunerne i 2013 2013

Tabel 1: Mio. kr., 2013-pl

Afbureaukratisering, 193,8
Herunder blandt andet:
Forenkling af frit valg på hjemmehjælpsområdet 132,0
Lempelse af annonceringspligten for offentlige udbydere 10,2

Forenkling af regler på beskæftigelsesområdet
Suspension af strafrefusion 20,3

Digitalisering
Digital post 23,9
Digital selvbetjening 41,1
Det Fælles Medicinkort 6,1

Indkøb
Afledte muligheder af statslige indkøbsaftaler 72,4

Nye statslige initiativer i alt 357,5

Mest Læste

Annonce