Bred aftale om kriminalforsorgen skal sikre færre ofre for kriminalitet

09/11/2012 10:36

Justitsministeriet

Regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og De Konservative er i dag blevet enige om en ny flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi. Med aftalen sikres etableringen af 200 nye fængselspladser med tilhørende bemanding. Derudover rummer aftalen klare målsætninger for at få flest mulig udlændinge i danske fængsler hjem til afsoning og oprettelse af en ny Task Force Hjemsendelse. Der indføres en skærpet kurs over for rockere og bandemedlemmer – bl.a.

sikrer aftalen, at der ud over de 200 nye pladser indrettes 48 særlige pladser til rockere og bandemedlemmer i Østjylland. Endelig indeholder aftalen en række markante tiltag for at få tidligere dømte ud af kriminalitet. Målet med aftalen er at sikre færre gengangere i fængslerne og dermed færre ofre for kriminalitet.

Regeringen har i dag indgået en bred politisk aftale med Enhedslisten, Liberal Alliance og De Konservative om kriminalforsorgens fremtidige økonomi for 2013-2016.

Alt for mange begår i dag ny kriminalitet efter at have været i fængsel. Aftaleparterne er enige om at vende udviklingen, så der kommer færre gengangere i fængslerne og dermed færre ofre for kriminalitet.

Aftalen skal sikre:

 • En langsigtet og robust løsning af problemet med manglende pladser i kriminalforsorgen.

 • En effektiv indsats over for indsmugling af ulovlige genstande og en forstærket indsats mod rocker- og bandegrupperingernes forsøg på at dominere i fængslerne.

 • En mere effektiv og målrettet indsats for hjemsendelse af de senere års stigende antal udlændinge i fængslerne.

 • Et markant løft til uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i fængslerne, så mulighederne for et liv uden for kriminalitet styrkes.

 • Bedre muligheder for kriminalforsorgens ansatte til at udføre deres arbejde med de indsatte.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

Vi har i dag lavet en aftale for kriminalforsorgen, hvor et bredt flertal i Folketinget står bag en ny politisk kurs, der skal sikre færre gengangere i fængslerne og dermed færre ofre for kriminalitet. Aftalen bygger på en god balance mellem hårde og bløde tiltag. Vi skal føre en hård kurs mod de hårdkogte kriminelle, og samtidig skal vi tilbyde en hjælpende hånd til dem, der gerne vil ud af kriminalitet.

På den ene side skærper vi kursen over for rockere og bandemedlemmer til gavn for de øvrige indsatte og sikkerheden i fængslerne. Der skal være nultolerance over for indsmugling af mobiltelefoner og narkotika. Og vi opretter en ny task force, Task Force Hjemsendelse, der skal sikre en mere effektiv og målrettet indsats for, at udvisningsdømte udlændinge bliver overført til deres hjemland for at afsone deres fængselsstraf.

På den anden side styrker vi de indsattes muligheder for at få uddannelse og beskæftigelse. Vi sikrer et styrket samarbejde med kommunerne, så der bl.a. etableres særlige udslusningskoordinatorer i kommunen. Og vi ønsker, at den forebyggende indsats bliver målrettet direkte mod den enkelte for at sikre den største effekt.

Det er ærgerligt, at Venstre og Dansk Folkeparti ikke ønsker at være med til at løse kriminalforsorgens massive udfordringer. Regeringen har fremlagt en robust løsning på udfordringerne. Regeringen har fremlagt finansiering, som et bredt flertal  i Folketinget er enige om. Alligevel vælger Venstre og Dansk Folkeparti ikke at være med i aftalen. Konkret kan jeg også konstatere, at Venstre og Dansk Folkeparti ikke ønsker at være med til at sikre, at flere udvisningsdømte bliver sendt hjem, og at vi nu øger sikkerheden i landets fængsler.

Jeg vælger at glæde mig over, at et bredt flertal af Folketingets partier nu står bag en aftale om kriminalforsorgen.”

Aftalen bygger på en god balance mellem hårde og bløde tiltag. Vi skal føre en hård kurs mod de hårdkogte kriminelle, og samtidig skal vi tilbyde en hjælpende hånd til dem, der gerne vil ud af kriminalitet.

Baggrund om den politiske aftale om kriminalforsorgen

Regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og De Konservative er med aftalen enige om, at kriminalforsorgen kan igangsætte nye aktiviteter for i alt ca. 900 mio. kr. i aftaleperioden, samtidig med, at der videreføres aktiviteter fra den tidligere flerårsaftale svarende til ca. 400 mio. kr. Aftalen indebærer en styrkelse af kriminalforsorgen med op imod 150 årsværk.

Kriminalforsorgen samlede økonomiske rammer fastsættes med aftalen til ca. 3 mia. kr. årligt i flerårsaftaleperioden.

Pengene skal bl.a. bruges til:

Flere pladser – en langsigtet løsning af kriminalforsorgens kapacitetsbehov:

 • Aftaleparterne vil etablere 200 nye fængselspladser (150 lukkede pladser og 50 åbne pladser og pensionspladser).

 • Aftaleparterne er enige om, at det er målsætningen, at kapacitetsudnyttelsen over flerårsaftaleperioden gradvist tilpasses fra det nuværende niveau på ca. 98 pct. til et niveau på ca. 94 pct. fra 2016. Aftaleparterne er enige om at afvikle køen af dømte, der afventer afsoning i Grønland.
   

Styrket sikkerhed – forstærket indsats mod rocker- og bandegrupperinger i fængsler og arresthuse:

 • Aftaleparterne vil sikre en øget adskillelse af bandemedlemmer fra øvrige indsatte i fængslerne og konvertere 48 pladser til negativt stærke indsatte i Statsfængslet Østjylland.

 • Aftaleparterne er enige om, at indsatsen mod indsmugling af narkotika og mobiltelefoner i fængslerne skal intensiveres yderligere i forhold til den eksisterende indsats. Det centrale hold af 11 narkotikahundeførere udvides med yderligere 5 narkotikahunde og 5 hundeførere. For yderligere at styrke indsatsen mod ulovlige mobiltelefoner i fængslerne indkøbes 2 mobile scanneranlæg samt et antal håndholdte mobildetektorer til detektering af mobiltelefoner mv.

 • Aftaleparterne er enige om at styrke indsatsen for at sikre hjælp og støtte til personer, der vil ud af bande- og rockermiljøet, herunder ved at udbygge kriminalforsorgens efterretningssystem og klientsystem, som bl.a. bruges i forbindelse med afdækning og monitorering af bandetilhørsforhold og vurdering af om bandemedlemmer har et reelt ønske om at komme ud af miljøet. Aftaleparterne er endvidere enige om at styrke bande-exit området generelt og indføre individuelle mentorforløb for indsatte, som ønsker exit fra deres gruppering og som vurderes motiverede og egnede.
   

Flere udvisningsdømte udlændinge sendes til afsoning i hjemlandet

 • Aftaleparterne er enige om at etablere særlige udrejseafdelinger for udvisningsdømte udlændinge i yderligere to lukkede fængsler.

 • Aftaleparterne er enige om at forstærke indsatsen for at sikre, at udvisningsdømte udlændinge afsoner i deres hjemlande. Derfor styrkes den fremtidige myndighedsindsats i en ny Task Force Hjemsendelse. Task forcen skal sikre, at indsatsen for at overføre udenlandske indsatte til afsoning i deres hjemlande er hurtig og effektiv.

 • Aftalen fastsætter ambitiøse, konkrete og målbare mål for behandlingen af sager om strafafsoning i hjemlandet.
   

Færre gengangere i fængslerne

 • Med aftalen om satspuljen for 2012 blev uddannelsesindsatsen i kriminalforsorgen styrket markant. Aftaleparterne er enige om, at der i forlængelse af satspuljeinitiativerne skal satses yderligere på uddannelse af indsatte for at sikre færre gengangere i fængslerne. Det skal bl.a. ske ved nye modtagelsesafsnit, som skal afdække de indsattes udfordringer og kompetencer, styrket fokus på uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed samt nye uddannelsesafdelinger.

 • Aftaleparterne er enige om, at den forebyggende indsats skal målrettes den enkelte. En ny tilsynsmodel baseret på principper om inddeling i risikogrupper, så ressourcer og indsatser kan målrettes personer med størst risiko og behov for at falde tilbage til kriminalitet, vil blive udrullet i Kriminalforsorgen i Frihed, og modellen vil efterfølgende også blive afprøvet i fængsler og arresthuse.

 • Aftaleparterne er enige om at styrke samarbejdet med kommunerne, så der bl.a. etableres særlige udslusningskoordinatorer i kommunen, og reglerne og praksis strammes op for at sikre en bedre proces efter løsladelse.

 • Aftaleparterne er enige om, at også de erfarne fængselsbetjente, som ikke har gennemført den nye grunduddannelse, skal have et kompetenceløft, så de har redskaberne til at løse de udfordrende opgaver, som de stilles overfor hver dag.

 • På baggrund af uddybende analyser og kvalificeringer skal der gennemføres en række tiltag, som resulterer i en bedre og mere effektiv kriminalforsorg. Aftaleparterne er desuden enige om, at aflønningen af fængselsbetjentelever ændres, så de overgår til SU i skoleperioderne.
   

Øget brug af samfundstjeneste og fodlænke i udslusningen

 • Aftaleparterne er enige om at øge brugen af samfundstjeneste og fodlænke, samt at indføre mulighed for udslusning i fodlænke. Brug af alternativer til frihedsstraf og tidligere udslusning i eksempelvis fodlænke kan medvirke til at forebygge, at dømte falder tilbage til kriminalitet, hvormed der kommer færre ofre for ny kriminalitet.

Mest Læste

Annonce