Enigt Folketing beskytter børn, der vidner om seksuelle overgreb

Politik

11/02/2016 11:10

Nick Allentoft

Børn skal ikke sidde ansigt til ansigt med deres gerningsmand i retten. Derfor bliver aldersgrænsen for, hvornår børn kan afhøres på video i stedet for i en retssal, forhøjet.

Et enigt Folketing har i dag vedtaget justitsministerens lovforslag om at udvide brugen af videoafhøring, som er en særligt skånsom måde at afhøre børn, der formodes at være ofre for eller vidner til alvorlige forbrydelser som f.eks. seksuelle overgreb.

Justitsminister Søren Pind siger:

”Børn, der formodes at have været udsat for et seksuelt overgreb, skal behandles så skånsomt som muligt i retssystemet.

Derfor hæver vi aldersgrænsen i disse alvorlige sager, så alle børn under 15 år fremover bliver afhørt af politiet i et børnehus - optaget på video.  Også i særlige tilfælde helt op til og med 17 år. Når vi skærmer børnene fra at møde som vidner i retten, er vi med til at skåne barnet for yderligere traumatisering i disse forfærdelige sager.”

Fremover vil der kunne foretages videoafhøring af alle børn under 15 år i sager om seksualforbrydelser, incest eller vold begået inden for familien. Det vil også være muligt at videoafhøre andre børn og unge under 18 år, hvis særlige omstændigheder taler for det. I dag bliver videoafhøring som udgangspunkt kun brugt ved afhøring af børn under 13 år.

Justitsministeren har ligeledes fremsat et lovforslag for at skærpe straffen for seksuelle overgreb mod børn. Lovforslaget er ved at blive behandlet i Folketinget.

Baggrund

Videoafhøring indebærer, at barnet eller den unge under efterforskningen af en straffesag afgiver en forklaring, der optages på video og forevises som bevis under hovedforhandlingen i stedet for, at barnet eller den unge skal møde personligt i retten og afhøres dér. Videoafhøringen gennemføres hurtigst muligt efter politianmeldelsen i trygge rammer i et børnehus, hvor afhøringen foretages af en særligt uddannet videoafhører.

Videoafhøring bliver i dag som udgangspunkt kun brugt ved afhøring af børn under 13 år. Med vedtagelsen af lovforslaget vil der fremover herudover altid kunne foretages videoafhøring af børn i alderen 13-14 år i sager om seksualforbrydelser, incest eller vold begået inden for familien. Andre børn og unge under 18 år vil kunne videoafhøres, hvis særlige omstændigheder taler for det. Om det er tilfældet, vil bero på en konkret vurdering af overtrædelsens art, omstændighederne ved forbrydelsen og barnets eller den unges personlige forhold, herunder alder samt psykiske udvikling og tilstand.

Lovforslaget, der også på andre punkter forbedrer beskyttelsen af børn og unge, bygger på Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1554/2015 om videoafhøring af børn og unge i straffesager.

Læs lovforslaget her.

Læs Strafferetsplejeudvalget betænkning her.

Læs lovforslaget om skærpelse af straffen for bl.a. seksuelle overgreb mod børn her.

Mest Læste

Annonce