Her er den nye politiaftale

Politik

18/11/2015 10:28

Nick Allentoft

Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået en aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i perioden 2016-2019. Aftalen sikrer 1,9 mia. kr. ekstra til at løse de udfordringer, som dansk politi står over for i fremtiden.
En langtidsholdbar styrkelse af indsatsen mod terror, flere betjente til politiarbejde, styrket kontrol i grænseområderne og fremtidssikring af politiuddannelsen. Det er hovedelementerne i den aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2016-2019, som aftaleparterne i dag har lagt sidste hånd på.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

”Det er en vigtig aftale, vi er blevet enige om i dag. Den nye flerårsaftale giver gode rammer for politiets fremtidige arbejde med at sikre et trygt Danmark. Samtidig udgør aftalen et godt og solidt grundlag for at fortsætte den modernisering og effektivisering af politiet, der allerede er i gang.”   Justitsminister Søren Pind udtaler:   ”Med den aftale vi har indgået i dag sikrer vi, at Danmark får det hidtil stærkeste værn mod terror, og samlet set tilfører vi politiet næsten to milliarder ekstra over de kommende fire år.   Vi får flere betjente til at lave politiarbejde. Det gør vi ved dels at få flere betjente væk fra skrivebordene og ud af ATK-vognene, dels ved at indrette deres arbejdsdag smartere og udnytte tiden bedre, og dels ved at ansætte flere i politiet. Vi har et fælles mål om at sikre tryghed og orden i Danmark, som sikres med aftalen.”   Med aftalen afsættes der 600 millioner kr. om året til at sikre Danmark mod terror, der sikres flere betjente til politiarbejde, bemandingen i grænseområderne bliver øget, og politiuddannelsen bliver styrket. Derudover etableres en politiskole i det vestlige Danmark og der sikres et øget optag af politistuderende.   Samtidig videreføres politiets særlige indsatser mod indbrudskriminalitet, rocker- og bandemiljøet, organiseret og grænseoverskridende kriminalitet samt de tryghedsskabende indsatser i særligt udsatte boligområder.   Hovedelementer i den nye politiaftale - se alle fakta herunder   Massivt øget indsats mod terror Aftaleparterne er enige om at styrke terrorberedskabet ved at gennemføre de anbefalinger, som Rigspolitiet og PET er kommet med i forlængelse af terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015. Det handler om at styrke bevogtnings- og beredskabskapaciteten i politiet, styrke PET’s kapacitet til personbeskyttelse, etablere døgnbemandede situations- og operationscentre, styrke PET’s operations- og efterretningskapacitet og sikre bedre og mere materiel til bevogtning, indsats og beskyttelse.   Derudover videreføres initiativerne fra den tidligere regerings udspil ”Et stærkt værn mod terror” fra februar 2015. Dette inkluderer bl.a. en øget it- og analysekapacitet og en moderne analyseplatform, udbygning af beredskabsindsatsen i politiet og PET samt udvidelse af PET’s aktionsstyrke og livvagtsstyrke.   Udgiften til initiativerne udgør ca. 600 mio. kr. årligt.   Markant styrkelse af indsatsen i grænseområderne Den styrkede indsats i grænseområderne og ved færge- og lufthavne indebærer overordnet tre hovedindsatser: 1) Løft af politiets udlændingekontrolindsats, 2) mere synlig polititilstedeværelse i de grænsenære områder, og 3) styrket efterforskning og monitorering.   Samtidig styrkes SKATs indsats gennem flere toldere som en mobil indsats i grænseområderne, på havneområder og i tog, øget anvendelse af hunde i toldkontrollen, nyt mobilt scanningsudstyr og nye mobile toldkontorer.   Der afsættes ca. 50 mio. kr. i 2016 stigende til ca. 125 mio. kr. i 2019.   Derudover afsættes der en reserve på 200 mio. kr. i 2016 til ekstraordinære indsatser i grænseområderne.   Fremtidssikring af politiuddannelsen Et kriminalitetsbillede under forandring og nye krav til politiets omstillingsparathed betyder, at politiet skal være godt rustet til den fremadrettede opgavevaretagelse.   Optaget på politiskolen skal derfor øges ekstraordinært i 2016 og 2017 for at løfte politiets robusthed og synlighed. Samtidig skal der etableres en ny politiuddannelse i det vestlige Danmark som supplement til den nuværende politiskole i Brøndby. Politiets uddannelsesstruktur ændres til en 2-årig grunduddannelse med forbedrede efter- og videreuddannelsesmuligheder. Det vil danne grundlag for et generelt kompetenceløft hos politiet, og samlet set vil der være tale om en styrkelse af politiuddannelsen.   Aftaleøkonomien Med aftalen tilføres ca. 1,9 mia. kr. ekstra til politiet over de næste fire år. Derudover fyldes den såkaldte bevillingsskrænt op, så de seneste flerårsaftalers markante styrkelser af politiets indsatser mod indbrudskriminalitet, rocker- og bandemiljøet, organiseret og grænseoverskridende kriminalitet samt tryghedsskabende indsatser i særligt udsatte boligområder kan videreføres og videreudvikles.   Aftalen er finansieret dels af nye midler, dels af effektiviseringer inden for politiet. Blandt andet igangsættes tiltag til at udnytte betjentenes arbejdstid bedre ved eksempelvis øget brug af it, hvilket frigør ressourcer. Derudover ansættes andre medarbejdergrupper til  i højere grad at varetage administrative opgaver. Eksempelvis kan telefonbetjening i politiets servicecentre og alarmcentraler i højere grad varetages af administrative medarbejdere frem for politiansatte.     FAKTA Massivt øget indsats mod terror   Aftaleparterne er enige om, at der skal ske en markant styrkelse af indsatsen mod terror.    Styrkelsen skal ske ved at gennemføre de anbefalinger, som Rigspolitiet og PET er kommet med i forlængelse af terrorangrebene i København d. 14. og 15. februar 2015.    Med aftalen vil der således blive afsat for i størrelsesordenen 600 mio. kr. årligt til følgende initiativer:   Styrkelse af bevogtnings- og beredskabskapaciteten i politiet. Der tilføres væsentlige ressourcer til beredskabet for at styrke bevogtnings- og beredskabskapaciteten og for at nedbringe omfanget af overarbejde. Derudover gennemføres en række uddannelsesinitiativer, der skal styrke de politiuddannedes kompetencer.  Styrkelse af PET’s kapacitet til personbeskyttelse. Livvagtsstyrken i PET udvides, så der kan udføres personbeskyttelsesopgaver i det omfang, som trusselsbilledet tilsiger.   Etablering af døgnbemandede situations- og operationscentre. Der etableres i alt fire døgnbemandede situations- og operationscentre for bedre at kunne koordinere indsatsen efter terrorangreb.   Styrkelse af PET’s operations- og efterretningskapacitet. Der sker en styrkelse af den operations- og efterretningsmæssige kapacitet i PET, og en styrkelse af PET’s kildedækning i forhold til bandemiljøer, der kan påvirkes af militant islamisme (cross-over) mv.   Bedre og mere materiel til bevogtning, indsats og beskyttelse. Der etableres et nyt nationalt sikringskoncept, der baserer sig på anvendelse af moderne videoovervågningsudstyr, og andet teknisk udstyr. Endvidere afsættes midler til bedre beskyttelsesudstyr, der skal øge sikkerheden for den enkelte politibetjent, og opgradering af politiets våben og ammunition.       Derudover videreføres initiativerne fra den tidligere regerings udspil ”Et stærkt værn mod terror” fra februar 2015. Dette inkluderer bl.a. en øget it- og analysekapacitet og en moderne analyseplatform, udbygning af beredskabsindsatsen i politiet og PET samt udvidelse af PET’s aktionsstyrke og livvagtsstyrke.     FAKTA  Fortsat stærke indsatser i særligt udsatte boligområder, mod rocker- og bandemiljøet, social dumping og indbrud    Med aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2016-2019 videreføres de seneste flerårsaftalers markante styrkelser af politiets indsatser mod indbrudskriminalitet og rocker- og bandemiljøet samt tryghedsskabende indsatser i særligt udsatte boligområder.     Indsats mod indbrudskriminalitet og rocker- og bandemiljøet  Indbrud i privat beboelse har igennem flere år været et højt prioriteret nationalt indsatsområde for politiet. Antallet af indbrud i privat beboelse er faldet med godt en tredjedel i forhold til 2009, hvor indbrudskriminaliteten toppede, men ligger stadig på et højt niveau. Indsatsen i Task Force Indbrud har ført til flere domme med markante fængselsstraffe. Politiets målrettede indsats skal fortsætte som led i bekæmpelsen af kompliceret og kredsoverskridende kriminalitet.   Politiet har sat massivt og bredt ind over for de rocker- og bandegrupperinger, der gennem deres kriminalitet samt indbyrdes konflikter og opgør skaber utryghed i befolkningen. Der er gennemført en målrettet indsats i forhold til en konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer. Et af de centrale pejlemærker for indsatsen har været, at der til enhver tid skulle være fængslet i alt 225 af de rockere og bandemedlemmer, der overvåges af politiet. I efteråret 2015 var der fængslet omkring 300.     Med Task Force Øst, Task Force Vest og Task Force Indbrud er der opnået resultater, som de enkelte politikredse ikke ville kunne opnå alene eller ved almindeligt samarbejde. Således har task force-enhederne medført en fokuseret og målrettet indsats mod kriminelle miljøer, hvor kriminalitetsbekæmpelsen er særligt vanskelig og ressourcekrævende. Desuden har de dedikerede ressourcer skabt en efterforskningsmæssig tyngde, som de enkelte politikredse hver for sig kun vanskeligt kan tilvejebringe. Task forceenhederne har derudover gennem en målrettet efterretningsindsats opbygget værdifuld viden om bestemte kriminelle miljøer og afdækket mønstre og sammenhænge i kriminaliteten og mellem de kriminelle aktører.    Politiet skal fortsætte og løbende videreudvikle indsatserne, der eksempelvis er opnået gennem de hidtidige task forces. Samtidig prioriteres inden for politiets samlede økonomi en styrket indsats mod indbrudskriminalitet svarende til i alt 20 mio. kr. frem mod 2019.     Indsats i særligt udsatte boligområder Den seneste flerårsaftale har muliggjort en styrket kriminalpræventiv indsats, konsekvent patruljering med fokus på en hurtig og effektiv indsats samt synlig tilstedeværelse i samarbejde med kommunerne og tæt kontakt med lokale unge gennem SSP-samarbejdet mv. Det har medvirket til, at relativt flere bliver stillet til regnskab for den kriminalitet, de begår, ligesom politiets tryghedsindeks viser, at trygheden i de særligt udsatte boligområder er blevet øget.     Indsats mod social dumping De senere års prioriteringer har muliggjort en styrket politiindsats mod social dumping og ulovlig cabotagekørsel, herunder bl.a. ved bistand til Arbejdstilsynet og SKAT i forbindelse med kontrolarbejdet vedr. social dumping. Politiets indsats mod social dumping og ulovlig cabotagekørsel videreføres i aftaleperioden.      FAKTA  Markant styrkelse af indsatsen i Danmarks grænseområder   Med aftalen styrkes politiets og SKATs kontrolindsats i Danmarks grænseområder. Det gælder både ved den tyske og den svenske grænse samt kontrollen i færge- og lufthavne.    Den styrkede kontrolindsats vil understøtte den generelle indsats mod grænseoverskridende kriminalitet og illegal indvandring.    Med aftalen afsættes ca. 46 mio. kr. i 2016, stigende til ca. 126 mio. kr. i 2019, til øget mandskab og nyt udstyr til politiets og SKATs kontrol- og efterforskningsaktiviteter i grænseområderne og i færge- og lufthavne.   Styrkelse af politiets indsats Den styrkede indsats indeholder overordnet tre hovedindsatser: 1) Løft af politiets udlændingekontrolindsats, 2) mere synlig polititilstedeværelse i de grænsenære områder, og 3) styrket efterforskning og monitorering.      Konkret vil politiets indsats blive styrket med bl.a. følgende tiltag:   Yderligere patruljering med fokus på udlændingekontrol og bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet.  Mere synlig polititilstedeværelse i de grænsenære områder som en del af det daglige beredskab. Det gør det muligt for politiet på baggrund af konkret mistanke at reagere på endnu flere oplysninger om f.eks. efterlyste personer eller mistænkelige køretøjer, der passerer grænsen.  Intensivering af efterforskning og monitorering af udenlandske kriminelle grupperinger på baggrund af konkret mistanke f.eks. i form af konkrete oplysninger om mistænkelige køretøjer eller ved forstærket observation af personer, grupper eller netværk, som mistænkes for at deltage i grænseoverskridende kriminalitet.   Øget og målrettet udlændingekontrol i færge- og lufthavne.  Opsætning af portaler ved centrale grænseovergange til kameraer med nummerpladegenkendelsesteknologi. Oplysningerne kan bl.a. bruges til at målrette politiets patruljering i grænsenære områder og styrke politiets efterforskning af grænseoverskridende kriminalitet.     Styrkelse af SKATs indsats  Med aftalen styrkes SKATs indsats på følgende områder:   Tilførsel af flere toldere som en mobil indsats i grænseområderne, på havneområder og i tog.  Øget analysebaseret toldkontrol gennem en markant styrkelse af SKATs effektivitet og kvalitet i arbejdet med risikoanalyser, efterretninger mv.  Øget anvendelse af hunde i toldkontrollen med henblik på at give SKAT større fleksibilitet og sikre, at der vil kunne gennemføres flere kontroller, hvor der kan være gavn af en hunds afsøgning.  Indkøb af nyt mobilt scanningsudstyr.  Nye mobile toldkontorer, der skal sikre en synlig, mobil og intelligent kontrol i de grænsenære områder, havne mv.   Tiltagene gennemføres inden for rammerne af Schengen-samarbejdet og reglerne om det Indre Marked.    Derudover afsættes i lyset af den aktuelle flygtninge- og migrantsituation en reserve på 200 mio. kr. i 2016 til evt. merudgifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.      FAKTA  Politiskole i det vestlige Danmark   Med aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2016-2019 etableres et nyt uddannelsescenter i det vestlige Danmark for at imødekomme politiets fremtidige uddannelsesbehov og samtidig bidrage til øget aktivitet i hele Danmark og en bedre balance mellem landsdelene.   Det nye uddannelsescenter i det vestlige Danmark vil rumme:  Grunduddannelse af politibetjente  Efter- og videreuddannelser i form af politifaglige specialuddannelser, specialiserede diplomuddannelser og lederuddannelser   Med etableringen af uddannelsescentret i det vestlige Danmark vil politiets uddannelsesaktiviteter fremover foregå på to uddannelsescentre – ét i Brøndby og ét i det vestlige Danmark.   Politiskolen vil som i dag organisatorisk være én enhed, men fremover med to geografisk adskilte uddannelsescentre. Samtidig vil rekrutteringen af nye politistuderende fortsat blive varetaget af Rigspolitiet i en ensartet landsdækkende proces.     Det forventes at det nye uddannelsescenter kan etableres i løbet af 2 år.    Der vil nu blive lavet en analyse af projektet, hvor der bl.a. skal ses på skolens størrelse, hvilke faciliteter der skal være på skolen og om der kan findes eksisterende bygninger eller skal bygges nyt. Først når den analyse er færdig, vil det blive besluttet, hvor skolen skal placeres.   

 

Mest Læste

Annonce