Justitsministeren ser positivt på kvindefængsel

Velfærd

18/06/2014 08:10

Freja Eriksen

Seksuel chikane er et blandt flere forhold, som kvindelige indsatte er særligt udsatte for under afsoning i danske fængsler. Justitsminister Karen Hækkerup vil efter sommerferien indkalde forligspartierne for at drøfte, hvordan kvindelige indsatte kan sikres bedre. Én af mulighederne er at etablere et kvindefængsel

25 % af de kvindelige indsatte har oplevet seksuel chikane såsom uønskede kommentarer, tilråb og berøringer under afsoningen. Det viser et af resultaterne i en endnu ikke offentliggjort brugerundersøgelse, som Kriminalforsorgen har gennemført blandt de indsatte i danske fængsler og arresthuse.

Der er også udfordringer knyttet til at tilbyde de kvindelige indsatte relevant beskæftigelse og behandling, blandt andet fordi hensynet til at skærme kvinderne fra nogle af de mandlige indsatte kan betyde, at kvindernes tilbud begrænses.

På den baggrund vil justitsminister Karen Hækkerup efter sommerferien indkalde forligsparterne bag den seneste aftale om Kriminalforsorgens økonomi til en drøftelse af de konkrete muligheder for at skærme kvindelige indsatte bedre, herunder muligheden for at etablere et kvindefængsel.

Justitsminister Karen Hækkerup udtaler:

”Alle indsatte uanset køn skal have trygge rammer under deres afsoning. Derfor må vi skride til handling, når vi hører, at en betragtelig andel af de kvindelige indsatte bliver udsat for seksuel chikane. Chikane er i sig selv alvorligt, men de kvindelige indsatte risikerer også i de blandede fængsler at blive bragt i sårbare situationer, hvor de for eksempel prostituerer sig selv for at få rusmidler eller bliver afhængige af mandlig beskyttelse. Det er ikke acceptabelt.

Jeg ser derfor positivt på, at man opretter et fængsel kun for kvinder, og vil efter sommerferien indkalde til politiske drøftelser af, hvordan vi konkret kan løse problemet.

Etableringen af et kvindefængsel er selvfølgelig ikke uden ulemper. Den største vil nok være, at vi må gå lidt på kompromis med, at man afsoner tæt på sin bopæl og familie. Jeg mener dog, at fordelene er større end ulemperne, og man kan jo heldigvis forsøge at kompensere for nærhedsprincippet ved at prioritere gode besøgsfaciliteter og støtte transport til og fra børnene. Med til fordelene hører også, at vi med et kvindefængsel vil kunne skærme de kvindelige indsatte mere effektivt og give dem mere målrettede beskæftigelsestilbud, så de bliver klædt bedre på til et liv uden kriminalitet.”

Den nye brugerundersøgelse bekræfter en af de formodninger, som rapporten ”Perspektiver på kvinders dagligdag i danske fængsler” fra 2011 af Charlotte Mathiassen henviste til. Rapporten, som Kriminalforsorgen havde bestilt, pegede endvidere på, at kvindelige indsatte er stillet i en sårbar position i de kønsblandede fængsler, som de er i dag. Rapporten indikerede, at kvindelige indsatte er underlagt undertrykkende og udnyttende relationer, og at den kønsblandede afsoning skaber en institutionsbetinget afhængighed af mandlig beskyttelse.

Kriminalforsorgens brugerundersøgelse offentliggøres i løbet af de kommende dage.

Baggrund

Fakta om kvindelige indsatte (pr. 12. juli 2014):

Belæg

 • Der er i alt indsat 75 kvinder i de 4 statsfængsler, hvor kvinder afsoner.
 • De fordeler sig med henholdsvis 25 og 22 kvindelige afsonere i de åbne fængsler Statsfængslet ved Horserød og Statsfængslet Møgelkær og henholdsvis 19 og 9 kvindelige afsonere i de lukkede fængsler Statsfængslet i Ringe og Anstalten ved Herstedvester.
 • Herudover er der hensat 11 kvindelige afsonere i landets arresthuse samt i en enkelt arrestafdeling.Det samlede belæg af kvindelige afsonere udgør således 86.

Placering

 • På Anstalten ved Herstedvester placeres de kvindelige indsatte, der har behov for psykologisk/psykiatrisk behandling, på en skærmet afdeling.
 • På Statsfængslet i Ringe sker placeringen på skærmede afdelinger, hvor der som udgangspunkt kun placeres kvinder.
 • I Statsfængslet ved Horserød placeres kvinder på en særlig afdelingsfløj. Såfremt de ønsker behandling, placeres de på en skærmet afdeling
 • I Statsfængslet Møgelkær kan en del af de kvindelige indsatte placeres på en afdeling for sig, mens øvrige kvinder placeres på afdelinger med kønsfællesskab.
 • Kvindelige indsatte i arresthuse placeres på samme afdelinger som mandlige indsatte, dog søges det på Københavns Fængsler at placere de kvindelige indsatte på egen afdeling, når forholdene tillader det.

Beskæftigelse

 • På Anstalten ved Herstedvester, Statsfængslet i Ringe og Statsfængslet Møgelkær kan en del af de kvindelige indsatte vælge et beskæftigelsestilbud, der er forbeholdt kvinder. Der vil dog ikke være plads til, at alle de kvindelige indsatte på de nævnte fængsler beskæftiges i disse tilbud. Det nyeste tilbud er Møgelkærs, der adskiller sig fra de øvrige ved at give mulighed for en mere varieret og egentlig kompetencegivende beskæftigelse (flerårsaftaleprojektet).
 • På Statsfængslet ved Horserød er det alene kvinder i behandling (Projekt Menneske), der kan beskæftiges separat fra de mandlige indsatte.
 • De kvindelige indsatte kan i øvrigt deltage i uddannelse og anden beskæftigelse i fællesskab med de mandlige indsatte.
 • I 2014 tilbyder alle fængsler med kvindelige afsonere det norsk udviklede samtaleforløb ”Styrk og vind”, som er et kognitivt program målrettet kvindelige indsatte, ligesom der løbende arrangeres fritidstilbud, der er forbeholdt de kvindelige indsatte. Omfanget heraf varierer dog en del fra fængsel til fængsel.
   

Allerede nu er der fokus på forholdene for de kvindelige indsatte i Kriminalforsorgen, og i flerårsaftalen for 2013-16 er der bl.a. afsat midler til en afdeling med beskyttet beskæftigelse for kvinder i Statsfængslet Møgelkær. Fra flerårsaftalen for Kriminalforsorgens økonomi 2013-16 fremgår bl.a.:

Bedre beskyttelse af kvinder i fængsel

Kvinder afsoner i dag i fire fængsler. I Anstalten ved Herstedvester er der en egentlig kvinde-afdeling, hvor der er beskæftigelses- og fritidstilbud kun til kvinder, og på de øvrige tre fængsler kan kvinder placeres på skærmede afdelinger. Det er vigtigt, at forholdene for kvindelige afsonere er gode og sikre, og kriminalforsorgen vil arbejde for at sikre, at kvinder kan afsone adskilt fra mænd.

I tilknytning til kvindeafdelingen på Statsfængslet Møgelkær indrettes derfor arbejds- og uddannelsesmuligheder for kvinder, der ikke ønsker at være beskæftiget sammen med mandlige indsatte.”

Mest Læste

Annonce