Justitsministeren vil afskaffe forældelsesfrister i sager om overgreb mod børn

Politik

14/06/2017 10:30

Nick Allentoft

Når et barn udsættes for overgreb, skal samfundet være bedre til at hjælpe barnet tilbage på fode igen. Justitsminister Søren Pape Poulsen sender lovforslag i høring, som skal sikre misbrugte børn og voldtægtsofre en mere retfærdig behandling i retssystemet.
Kort før jul lancerede justitsministeren udspillet ”Retfærdighed for ofre”. Udspillet har efterfølgende været drøftet med Folketingets øvrige partier, og justitsministeren er nu klar til at sende et lovforslag i høring, der skal udmønte retfærdighedsudspillet.

Med lovforslaget foreslår justitsministeren bl.a. at afskaffe forældelsesfristerne for gerningsmænds strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn og forældelsesfristerne for erstatningskrav mod offentlige myndigheder, som har svigtet i sager om overgreb mod børn. I forhold til det oprindelige udspil har ministeren valgt at udvide initiativet, så det omfatter krav mod myndigheder i sager om overgreb mod børn generelt og ikke alene seksuelle overgreb. Samtidig lægges der op til at forbedre adgangen til erstatning og godtgørelse for ofre for seksuelle krænkelser.

Justitsminister Søren Pape Poulsen udtaler: ”Når det utilgivelige sker, at børn udsættes for overgreb, har vi som samfund en forpligtelse til at sikre, at myndighederne bliver holdt op på deres pligt til at passe på vores børn. Det gælder, uanset om barnet har været udsat for seksuelle overgreb eller andre fysiske eller psykiske overgreb. Vi udvider derfor det oprindelige forslag, så forældelsesfristerne afskaffes i sager, hvor offentlige myndigheder har svigtet et barn, som har været udsat for overgreb.”       Lovforslaget indeholder følgende initiativer:   Gerningsmandens strafansvar skal ikke forældes i sager om seksuelle overgreb mod børn Gerningsmænd skal kunne drages til ansvar for seksuelle overgreb mod børn. Derfor skal forældelsesfristen for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelle overgreb mod børn afskaffes, sådan at der fremover altid vil kunne rejses en straffesag mod gerningsmanden.    72-timersreglen skal afskaffes for sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn Ofre for voldtægt eller incest og børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, skal ikke mødes af en tidsfrist for, hvornår de skal anmelde forbrydelsen for at få erstatning. Derfor skal 72-timersreglen i offererstatningsloven afskaffes for alle sager om voldtægt, incest og seksuelle overgreb mod børn.    Erstatnings- og godtgørelseskrav mod offentlige myndigheder for svigt i sager om overgreb skal ikke forældes Det skal altid være muligt at kræve erstatning fra en offentlig myndighed, som ikke har levet op til sit ansvar over for et barn, der er blevet udsat for overgreb. Derfor skal krav om erstatning og godtgørelse mod offentlige myndigheder, som har tilsidesat lovbestemte forpligtelser i sager om overgreb mod børn, fremover ikke kunne blive forældet.   Tortgodtgørelsen skal forhøjes for seksuelle krænkelser Ofrene skal have bedre adgang til at kræve en rimelig økonomisk godtgørelse. Derfor skal der indføres en nedre grænse på 150.000 kr. i sager om grove seksuelle overgreb mod børn. Samtidigt skal niveauet for tortgodtgørelsen for seksuelle krænkelser generelt forhøjes med ca. 1/3 sammenlignet med det niveau, som er forudsat i erstatningsansvarsloven fra 2002. Endvidere skal niveauet for tortgodtgørelse i sager om fuldbyrdet voldtægt forhøjes med yderligere ca. 1/3, så tortgodtgørelsen i sådanne sager som udgangspunkt vil være ca. 100.000 kr.    Læs lovforslaget som er sendt i høring her.   Læs mere om udspillet 'Retfærdighed for ofre' her.

Mest Læste

Annonce