Ny rocker- og bandepakke: Fast greb om banderne

Politik

29/10/2013 12:03

Freja Eriksen

Regeringen forstærker den massive indsats på rocker- og bandeområdet og præsenterer i dag en lang række nye initiativer, der skal styrke den samlede indsats mod rocker- og bandekriminalitet.

Regeringen har fra dag ét haft stærkt fokus på rocker- og bandekriminalitet. Regeringen vil ikke acceptere, at vores gader forvandles til kampplads for rivaliserende grupper inden for rocker- og bandemiljøet.

Regeringen vil med rocker- og bandepakken ’Fast greb om banderne’ skride endnu hårdere ind over for den hårde kerne, og forstærke arbejdet med at holde unge væk fra bandemiljøerne.

Blandt andet ønsker regeringen at skærpe straffen for besiddelse af skydevåben, regeringen vil gøre det lettere at bruge den såkaldte bandebestemmelsen, der kan give dobbelt straf for alvorlig rocker- og bandekriminalitet, ligesom regeringen ønsker at afskære f.eks. fængslede rocker- og bandemedlemmer fra udgang og prøveløsladelse, når deres gruppe deltager i en voldelig konflikt med en anden gruppe.

I det lovforslag, som sendes i høring i dag, ønsker regeringen også at forstærke den forebyggende indsats markant, ligesom regeringen vil styrke exit-indsatsen, så de, der reelt ønsker at forlade rocker- og bandemiljøet, får hjælp.

”Regeringen er fast besluttet på at forstærke den samlede indsats over for rocker- og bandekriminaliteten. Den hårde kerne, der har valgt kriminalitet som levevej, skal ikke forvente nogen form for tolerance. De skal væk fra gaden, så der bliver plads til at forstærke den forebyggende indsats. De rocker- og bandemedlemmer, der ønsker at forlade miljøet, skal til gengæld også have bedre mulighed for det”, siger justitsminister Morten Bødskov.

I begyndelsen af 2013 var især hovedstadsområdet vidne til nogle af de værste rocker- og bandeuroligheder i flere år. Politiet registrerede flere skudepisoder i første kvartal af 2013 end i hele 2012. Flere af disse episoder fandt sted i tæt befolkede områder og ved anvendelse af bl.a. maskinpistoler og på tidspunkter, hvor der var mange mennesker.

Regeringens forslag til ny rocker- og bandepakke: Fast greb om banderne

Justitsministeriet sender i dag et lovudkast om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven, lov om politiets virksomhed og lov om fuldbyrdelse af straf mv. i høring.

De initiativer, der beskrives nedenfor, skal ses i sammenhæng med den række øvrige initiativer, som regeringen allerede har iværksat. Dem kan der læses mere om her.

Strafskærpelser

 • Regeringen vil gøre det lettere at bruge den såkaldte bandebestemmelse, der kan give dobbelt straf for visse alvorlige forbrydelser (§ 81 a). Det skal ikke længere være en betingelse for at bruge bestemmelsen, at den aktuelle lovovertrædelse har baggrund i et ”gensidigt opgør”, som ”foregår”, og som led i hvilket der ”flere gange” er anvendt skydevåben mv. Det vil fremover være tilstrækkeligt, at den aktuelle lovovertrædelse har baggrund i en ”konflikt”, hvor der blot én gang tidligere er anvendt skydevåben mv. Den skærpede straftrussel skal imødegå, at konflikter optrappes eller genoptrappes.
 • Regeringen vil skærpe straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben omfattet af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, når skydevåbnet besiddes på offentligt tilgængeligt sted, og straffen skærpes yderligere, hvis der samtidig besiddes ammunition til skydevåbnet. Straffen hæves fra i dag at være mindst 1 års fængsel til fremover som udgangspunkt at være: fængsel i 1 år og 3 måneder i førstegangstilfælde, når der er tale om ulovlig besiddelse af skydevåben på offentligt tilgængelige steder uden ammunition og fængsel i 1 år og 6 måneder i førstegangstilfælde, når der er tale om ulovlig besiddelse af skydevåben på offentligt tilgængelige steder med tilhørende ammunition.
 • Regeringen vil skærpe straffen i tredjegangstilfælde eller derover for ulovlig besiddelse af knive på offentligt tilgængelige steder mv.
 • Regeringen vil skærpe straffen i tredjegangstilfælde eller derover for overtrædelse af det såkaldte zoneforbud.

Skærpede regler for udgang og prøveløsladelse mv.

 • Regeringen ønsker at holde den hårde kerne væk fra gaden, når der verserer et bandeopgør. Derfor skærpes reglerne, så udgang og prøveløsladelse af potentielle ’soldater’ afskæres, når der foregår en voldelig konflikt mellem grupper af personer, og den indsatte har en stærk tilknytning til en af disse grupper.
 • Ved prøveløsladelser, hvor den pågældende har en stærk tilknytning til en gruppe af personer, som tilsammen står bag omfattende og alvorlig kriminalitet, og hvor vedkommende selv er idømt en længere fængselsstraf for visse former for grovere kriminalitet, vil regeringen endvidere gøre det muligt at forbyde kontakt til andre fra samme gruppering, så længe den pågældende er prøveløsladt.
 • Derudover vil de skærpede vilkår, der i dag anvendes over for rocker- og bandemedlemmer under udgang fra fængsel, blive udvidet, så de fremover også kan anvendes over for indsatte med en løsere tilknytning til rocker- og bandemiljøet. Dette indebærer f.eks., at en person med løsere rockertilknytning kan få forbud mod at opholde sig i en rockerborg under udgangen.
 • Regeringen vil desuden gøre det muligt at iværksætte en forsøgsordning med anvendelse af elektronisk overvågning under prøveløsladelse eller udgang, f.eks. ved hjælp af en såkaldt GPS-fodlænke.
 • Regeringen vil udvide mulighederne for at overføre negativt stærke indsatte mellem fængselsafdelinger eller arresthuse med henblik på at forebygge konflikter, styrke sikkerheden eller modvirke ny kriminalitet.
 • Regeringen vil ændre reglen i retsplejelovens § 769, stk. 2, om varetægtsfængsling efter dom, således at bestemmelsen bringes i overensstemmelse med de foreslåede regler om afskæring af udgang og prøveløsladelse under verserende voldelige konflikter.

Bedre værktøjer til de involverede myndigheder

 • Regeringen vil gøre det muligt i visse situationer at udvide zoneforbuddet fra 500 meter til 1.000 meter.
 • Regeringen vil forhøje grænsen for udbetaling af dusør til private personer, herunder meddelere, fra 10.000 kr. til 50.000 kr. og lette den administrative procedure for udbetaling.
 • Regeringen vil revidere en vejledning fra november 2003 om offentlige myndigheders udveksling af personoplysninger som led i den koordinerede myndighedsindsats over for rockeres kriminalitet, da det i praksis opleves, at der er i tvivl om, hvilke oplysninger der må udveksles som led i indsatsen over for rocker- og bandekriminalitet.
 • Regeringen vil udarbejde en ny vejledning til landets kommuner, der målrettet belyser og tydeliggør de muligheder, som planloven indeholder, og som dermed bl.a. vil kunne give kommunerne mulighed for at være på forkant i forhold til uønsket opførelse og anvendelse af bygninger mv. Det gælder ikke mindst i forhold til rockerborge.
 • Fremover skal retsmøder med henblik på at sikre bevis, der bl.a. må frygtes at gå tabt, afholdes hurtigere (anticiperet bevisførelse i retsplejelovens § 747, stk. 2). Det vil bl.a. kunne forbedre mulighederne for, at man når at afhøre vidner i sager med tilknytning til rocker- og bandemiljøet i retten, før de bliver truet til tavshed.

Styrkelse af den forebyggende indsats

 • Regeringen vil styrke indsatsen med gennemførelse af og opfølgning på såkaldte bekymringssamtaler med unge, som er i risiko for at blive rekrutteret til rocker- eller bandegrupper.
 • Regeringen vil oprette en task force under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, som skal styrke kommunernes arbejde med børn og unge, som er i særlig risiko for at blive rekrutteret til rocker- og bandegrupper.
 • Regeringen vil ændre reglerne, så det fremover bliver muligt for politiet under visse betingelser at videregive fortrolige oplysninger om personer, der er fyldt 18 år, til deres forældre m.fl. som led i en kriminalpræventiv indsats.
 • Regeringen vil udarbejde en ny vejledning om udveksling af oplysninger mellem politiet og kommunerne mv. i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde (SSP).

Styrkelse af exit-indsatsen

 • Regeringen vil oprette en pulje til finansiering af særlige exit-tiltag, herunder midlertidig og hurtig relokalisering, fjernelse af tatoveringer og psykologiske test af ikke-registrerede exit-kandidater.
 • Regeringen vil endvidere styrke exit-indsatsen gennem dedikerede ressourcer til politikredsenes lokale exit-enheder med henblik på bl.a. tættere samarbejde og sparring med kommunerne i forhold til udvikling og opfølgning på exit-programmer til egnede kandidater.
 • Regeringen vil etablere et nyt centralt exit-kontaktpunkt hos Rigspolitiet, som kan bistå kommuner, kriminalforsorgen, politikredsene og andre relevante offentlige myndigheder med rådgivning og sparring i den løbende exit-indsats.
 • Regeringen vil styrke evalueringsberedskabet samt sikre kvalitetssikring og koordinering af exit-sagerne med henblik på at sikre læring og løbende justering af exit-indsatsen.

 

Mest Læste

Annonce