Regeringen skærper indsatsen mod spiritus- og narkobilisme

Politik

03/12/2013 09:30

Justitsminister Morten Bødskov lancerer nu en ny strategi mod spiritus- og narkobilisme. Strategien sætter ind over for personer, der bliver ved med at køre spiritus- eller narkopåvirket. Politiets adgang til at konfiskere køretøjet øges, og der skabes mulighed for straksfratagelse af kørekortet. Der vil fremover også blive stillet krav om kurser til personer, der har kørt narkokørsel.

Den nye strategi mod spiritus- og narkobilisme indeholder en række lovinitiativer og en skærpet politiindsats.
Justitsminister Morten Bødskov siger:
”Der findes ingen undskyldning for at køre bil i spirituspåvirket tilstand. I 25 procent af alle dødsulykker i 2010 og 2011 var der spiritus indblandet. Regeringen har en vision om at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken frem mod 2020. Og derfor skal vi fortsat sætte ind mod de personer, der ikke vil acceptere, at trafik og spiritus eller narko ikke må blandes sammen.
Regeringen lancerer nu en ambitiøs strategi, der skal styrke indsatsen mod spiritus- og narkobilisme. De konkrete tiltag er særligt målrettet dem, der gang på gang kører i påvirket tilstand og dermed bringer alles liv i fare.”
Strategien indebærer blandt andet fremsættelse af lovforslag om øget brug af konfiskation af køretøjet. I 2010 blev reglerne om konfiskation af køretøjet ved alvorlige overtrædelser af færdselsloven skærpet. Ordningen har været en succes, og derfor lægger regeringen op til at udvide ordningen til at gælde flere tilfælde af spiritus- og narkokørsel.
Derudover skal politiet have mulighed for på stedet at kunne fratage kørekortet i en kortere periode, hvis der er risiko for, at spiritus- eller narkobilisten igen vil køre bil umiddelbart efter løsladelsen fra blodprøveudtagning mv. Endelig skal man gennemgå et særligt kursus for generhvervelse af førerretten efter narkokørsel, ligesom det i dag er tilfældet efter spirituskørsel.
 
Skærpet politiindsats
Politiet vil fremover gennemføre flere udvidede kontroller på eksempelvis motorveje, hvor et større antal bilister udtages til rutinekontrol for bl.a. påvirkning af spiritus eller narkotika.
Derudover vil politiet udvikle et særligt analyseværktøj, der gør det muligt for den enkelte politikreds i højere grad at identificere og følge bl.a. de bilister, der gentagne gange kører narko- eller spirituskørsel. Det betyder, at politiet kan reagere hurtigere og mere effektivt over for gengangere – også hvis de flytter til en anden politikreds.
Endelig vil regeringen fortsætte den solide informations- og kampagneindsats, herunder Rådet for Sikker Trafiks arbejde med implementering af trafiksikkerhedsstrategier i danske virksomheder. Den klare folkelige opbakning til ikke at køre spiritus- eller narkopåvirket skal fastholdes og udbygges. Udover de ovenstående initiativer går regeringen nu videre med den konkrete udmøntning af de brugerfinansierede alkolåse. En række af elementerne i den nye færdselsstrategi indebærer ny lovgivning. Regeringen vil derfor sende et nyt lovforslag i høring.
 
Baggrund om de enkelte elementer i den nye strategi
Konfiskation
I 2010 blev reglerne om konfiskation af køretøjet ved alvorlige overtrædelser af færdselsloven skærpet. Der blev således indført en obligatorisk ordning, hvorefter der skal ske konfiskation af køretøjet ved spirituskørsel med en promille over 1,20 i gentagelsestilfælde, og hvor den pågældende er frakendt førerretten ubetinget for lignende forhold inden for de seneste tre år. De skærpede regler har vist sig at have en betydelig effekt.
Som led i den skærpede indsats, der navnlig er målrettet recidivister (gengangere), fremsætter regeringen nu et lovforslag om, at der også skal ske konfiskation, hvis:
Der er tale om promille på over 2,00 (også første gang)
Der ved kørsel nr. 2 er tale om en promille på over 1,20, og det nye forhold begås inden for 3 år efter en pådømt kørsel nr. 1 – uanset promillens størrelse ved kørsel nr. 1, og altså også selvom kørsel nr. 1 ikke i sig selv har udløst ubetinget frakendelse
Der ved kørsel nr. 2 er tale om en promille på over 1,20, og det nye forhold begås inden for 5 år efter en pådømt kørsel nr. 1 med en promille på over 1,20 (der har udløst en ubetinget frakendelse). Det vil i situationerne med andengangstilfælde være underordnet, om der er tale om to tilfælde af spirituskørsel, to tilfælde af narkokørsel eller en af hver af de pågældende overtrædelser, idet overtrædelserne fortsat vil have indbyrdes gentagelsesvirkning.
Straksfratagelse af kørekort
Regeringen fremsætter et lovforslag, som skaber klar lovhjemmel til, at politiet på stedet kan fratage kørekortet i en kortere periode i tilfælde, hvor politiet vurderer, at der er risiko for, at bilisten igen vil køre spiritus- eller narkokørsel umiddelbart efter løsladelsen fra blodprøveudtagning mv.
Skærpet indsats mod narkobilisme
Ved narkobilisme skal der fremover stilles krav om gennemførelse af et særligt kursus om alkohol, narkotika og trafik (A/N/T-kursus) som betingelse for generhvervelse af førerretten. Regeringen fremsætter derfor et lovforslag, hvor kravene til generhvervelse af førerretten for personer, der har kørt narkopåvirket, skærpes, og narkokørsel sidestilles således i højere grad end i dag med spirituskørsel.
 

Kontroller og bedre analyseværktøj
Som en del af regeringens trafiksikkerhedspakke fra august 2012 vil politiet fremover gennemføre flere udvidede kontroller på eksempelvis motorveje, hvor et større antal bilister udtages til rutinekontrol for bl.a. påvirkning af spiritus eller narkotika, brug af sele samt besiddelse af gyldigt kørekort mv.
Resultaterne fra disse kontroller vil danne grundlag for politiets vurdering af den bedst mulige tilrettelæggelse af den fremadrettede indsats – herunder målrettet indsats mod spiritus- og narkobilister. Politiet vil således mere generelt tilrettelægge kontrolindsatsen mere analyse- og risikobaseret for at opnå størst mulig effekt for de anvendte ressourcer. Politiet vil desuden bl.a. udvikle et særligt analyseværktøj, der gør det muligt for den enkelte politikreds i højere grad at identificere og følge den enkelte recidivist (genganger), så der hurtigere og mere effektivt kan reageres over for den pågældende, også hvis personen flytter til en anden politikreds.
 

Fortsat udvikling af præventivt arbejde og information
De mange års kampagner mod at køre bil med for meget alkohol i blodet har hjulpet. Tal fra Rådet for Sikker Trafik viser, at op mod 98 % af befolkningen er imod spirituskørsel. Og en stigende andel af danskerne er opmærksomme på at gribe ind over for potentiel spritkørsel. Informations- og kampagnearbejdet, herunder Rådet for Sikker Trafiks arbejde med implementering af trafiksikkerhedsstrategier i danske virksomheder, bør fortsættes på et højt niveau, dels for at nå de sidste dele af befolkningen, der endnu ikke accepteret budskabet, dels for at understøtte og fastholde holdningen blandt det store flertal om, at man ikke bør køre narko- eller spirituskørsel.

Mest Læste

Annonce