Udrejsecenter skal få flere asylansøgere til at rejse hjem

Politik

16/08/2013 11:20

Freja Eriksen

Sjælsmark Kaserne skal fremover huse et nyt udrejsecenter for afviste asylansøgere. Regeringen tager dermed et nyt skridt for at styrke arbejdet med at få flere afviste asylansøgere til at rejse ud af landet.

Med asylaftalen fra efteråret 2012 indgået mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance blev der afsat penge til en mere målrettet indkvartering af asylansøgere. Det betyder, at der ved indkvartering tages hensyn til, hvilken fase af asylsagsbehandlingen en ansøger befinder sig i. Nyankomne asylansøgere skal således indkvarteres i modtagecentre, mens afviste asylansøgere skal være i udrejsecentre.

Asylcentret Center Sandholm, der i dag er både modtage- og udrejsecenter, omdannes til modtagecenter, så det bliver muligt at tage bedre hånd om nyankomne asylansøgere, der ofte er i en meget sårbar situation. Det vil ikke mindst komme asylansøgerfamilier med børn til gode. Sjælsmark Kaserne i Hørsholm Kommune skal fremover fungere som udrejsecenter. 

Regeringen har iværksat en række tiltag for at få afviste asylansøgere til at rejse hjem, bl.a. ved at afviste asylansøgere kommer på kostordning og ikke længere modtager kontante ydelser samt ved at forstærke arbejdet med både frivillig og tvangsmæssig udsendelse. Tiltagene har allerede haft en positiv virkning. I 2013 er der udsendt markant flere asylansøgere end i foregående år.

For at styrke indsatsen yderligere tager regeringen nu endnu et skridt ved oprettelse af et udrejsecenter. I udrejsecenteret kan der arbejdes mere målrettet med at motivere asylansøgerne til frivilligt at vende hjem eller ved at udsende med tvang. Der vil blive oprettet særlige afsnit i udrejsecentret for kriminelle asylansøgere og personer på tålt ophold, hvor der vil være et særligt fokus på sikkerhed, adgangskontrol og overvågning.

Kriminalforsorgen vil stå for driften af Udrejsecenter Sjælsmark. Det forventes, at Kriminalforsorgen vil indgå i et tæt samarbejde med Røde Kors, som driver center Sandholm tæt på Sjælsmark, om varetagelsen af forskellige aktiviteter i centeret herunder aktiviteter og skolegang for børn.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Afviste asylansøgere skal rejse hjem, for de har ikke noget at gøre her i Danmark. Der er ingen fremtid i at sidde her i Danmark i et asylcenter.

Regeringen tager nu et nyt stort skridt for at få flere afviste asylansøgere til at rejse hjem. Indkvartering i udrejsecentret signalerer klart, at det her er sidste stop i Danmark, og at man nu skal rejse hjem.  Asylansøgerne vil bl.a. blive motiveret til udrejse ved at fjerne deres kontante ydelser til fordel for en kostordning og ved at modtage rådgivning om frivillig hjemvenden. Udsendelsesarbejdet vil komme op i et højere gear på denne måde, og derfor har jeg store forventninger til, at vi nu kan få sat yderligere skub i udsendelserne.”

Baggrund

Nærmere om udrejsecentrets beliggenhed, målgruppe og sikkerhed

Det vurderes, at der kan etableres 200 pladser med kort varsel i de bygninger, hvor der tidligere har været henholdsvis børnecenter og indkvartering af irakiske tolke, og at der i alt vil kunne etableres op til 600-700 pladser på sigt.

De indkvarterede på udrejsecenteret vil ikke modtage kontante ydelser og vil således være på cafeteria-ordning.

Der vil være pligt til undervisning med fokus på at øge mulighederne for reintegration i hjemlandet. Herudover vil der være mulighed for intern aktivering i form af varetagelse af nødvendige opgaver (f.eks. oprydning og rengøring af egne værelser og fælles arealer/udenomsarealer). Der vil endvidere være adgang til sundhedsbetjening på linje med det øvrige indkvarteringssystem. Endelig vil der være mulighed for at modtage rådgivning om mulighederne for genetablering i hjemlandet mv.

De tilbud, der gives i udrejsecenteret, er således fokuseret på at fremme hjemrejse og genetablering i hjemlandet.

Som følge af asylaftale af 19. september 2012 mellem regeringen og Enhedslisten og Liberal Alliance skal der ske en mere målrettet indsats overfor afviste asylansøgere, som ikke udrejser frivilligt efter endeligt afslag på asyl.

Afviste asylansøgere skal derfor have mulighed for at modtage uvildig rådgivning om mulighederne for genetablering i hjemlandet. Endvidere vil der  blive sat yderligere fokus på at styrke den enkelte asylansøgers mulighed for selvforsørgelse, beskæftigelse og uddannelse til gavn for vellykket tilbagevenden og reintegration i hjemlandet.

Beliggenhed

Sjælsmark Kaserne ligger tæt på Center Sandholm og giver gode muligheder for tæt koordination med Center Sandholm, hvor Rigspolitiet allerede har fast tilstedeværelse med personale. En del af bygningerne har frem til udgangen af 2012 været anvendt til indkvartering af uledsagede mindreårige asylansøgere, mens andre dele tidligere har været anvendt til indkvartering af irakiske tolke.

Målgruppe

  • Personer med endeligt afslag på asyl. Indkvartering på udrejsecentret vil skulle benyttes som målrettet motiverende foranstaltning for at sikre, at de pågældende i praksis kan udsendes inden for kortere tid.
  • Personer, som står umiddelbart over for en udsendelse.
  • Personer på tålt ophold.
  • Personer, der er udvist ved dom, men ikke frihedsberøvet (fx fordi de har udstået deres straf).

Sikkerhed

Der vil være døgnbemanding på centeret af hensyn til sikkerheden.

Der vil endvidere være hegn omkring centeret. Ligesom de enkelte grupper i centeret vil blive opdelt efter deres status i forhold til udsendelse.

Endvidere vil der være bemandet portfunktion med adgangskontrol samt elektronisk låsesystem og videoovervågning.

Håndteringen af disse sikkerheds- og ordensmæssige udfordringer vil blive koordineret med Rigspolitiet og Nordsjælland Politi.

Anvendelse af landsplandirektiv

Efter planlovens § 3 kan miljøministeren fastsætte bindende regler for anvendelsen af lovens beføjelser og for indholdet af planlægningen efter loven.

Planloven åbner således op for udarbejdelsen af et landsplandirektiv, der får retsvirkning som kommuneplan indeholdende nærmere angivne retningslinjer for anvendelsen af Sjælsmark Kaserne.

På den baggrund er det besluttet, at planlovens § 3 skal tages i anvendelse, således at Sjælsmark Kaserne kan anvendes til asylindkvartering.

Miljøministeriet har derfor sammen med Justitsministeriet igangsat en proces vedrørende udstedelsen af et landsplandirektiv for Sjælsmark Kaserne, med henblik på at denne kan tages i brug til asylindkvartering primo 2014 efter høringsproces af de berørte kommuner og andre høringsparter.

Planlovens § 3 har tidligere været anvendt til at regulere brugen af militære anlæg. I 2009 blev der udstedt to landsplandirektiver omhandlede Auderødlejren, der i dag anvendes som asylindkvartering, og Flyvestation Værløse. I 2013 er der med hjemmel i planlovens § 3 vedtaget tre landsplandirektiver om detailhandel.

Antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition

Antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition har været stigende over en årrække. Fra ultimo 2009 er antallet steget fra ca. 500 til ca. 1.700 i sommeren 2013. I løbet af 2013 har der i en periode været ca. 2.000 afviste asylansøgere i udsendelsesposition. Siden er det faldet til ca. 1.700 på nuværende tidspunkt, efter at regeringen har iværksat flere initiativer for at få nedbragt antallet.

Regeringens initiativer til udsendelse af afviste asylansøgere

Regeringens initiativer til udsendelse af afviste asylansøgere udover udrejsecentret:

Politiet udsender flere asylansøgere
I 2013 har politiet øget antallet af udsendelser af afviste asylansøgere markant. Alene i perioden januar-juli er der udsendt ca. 930 personer mens der i samme periode i 2011 blev udsendt ca. 420 personer og ca. 320 personer i 2012. 

Økonomisk støtte ved frivillig udrejse
Den midlertidige økonomiske støtteordning til asylansøgere, der vender frivilligt hjem, har på lidt over et halvt år fået ca. 440 ansøgere. Ca. 330 asylansøgere har fået godkendt deres ansøgning og ca. 160 er allerede rejst hjem. Grundet det høje ansøgertal har regeringen og aftaleparterne vedtaget at forlænge ordningen med yderligere et halvt år til udgangen af 2013.  Ordningen motiverer til frivillig hjemrejse ved at give asylansøgerne et bedre fundament at genopbygge deres liv på når de vender frivilligt hjem  i stedet for tvangsmæssigt . Frivillig hjemrejse er altid at foretrække – både for den enkelte asylansøger og for staten – idet der er store omkostninger forbundet med tvangsmæssig udsendelse. Dertil kommer, at der er betydelige omkostninger forbundet med at afviste asylansøgere sidder i danske asylcentre. I runde tal svarer støttebeløbet ved frivillig udrejse til, hvad det koster at have en asylansøger boende i et asylcenter i Danmark i en måned.

Styrkelse af tvangsmæssig udsendelse
For at fremme udsendelsen af afghanske statsborgere har Justitsministeriet den 1. december 2012 udstationeret en udlændingeattache til Kabul, der blandt andet skal styrke samarbejdet med de afghanske myndigheder i forhold til identifikation og udsendelse af afviste afghanske asylansøgere. Der er ligeledes fra dansk side bidraget til en kapacitetsudvidelse af den enhed hos de afghanske myndigheder, der identificerer afghanske statsborgere. Arbejdet har resulteret i at ca. 400 afghanske asylansøgere, der sidder i udsendelsesposition i Danmark, er blevet identificeret. For disse personer er der således skabt et grundlag for tvangsmæssig udsendelse, hvis personerne ikke frivilligt udrejser.

Læs mere i aftalen ”Øget fokus på udrejse – nye muligheder for asylansøgere".

Mest Læste

Annonce