Udvalg får to år til at evaluere undersøgelseskommissioner

Politik

31/08/2016 10:05

Nick Allentoft

Justitsminister Søren Pind har sendt et udkast til kommissorium for et udvalg om undersøgelseskommissioner til Folketinget. Se det her.
Undersøgelser af den offentlige forvaltning bør gennemføres så hurtigt og effektivt som muligt under iagttagelse af de nødvendige retssikkerhedsmæssige garantier, fordi det er af afgørende betydning, at forhold i den offentlige forvaltning kan undersøges på en måde, som understøtter den demokratiske kontrol med og tilliden til forvaltningen.   Regeringen vil på den baggrund nedsætte et udvalg, der skal have til opgave at foretage en erfaringsopsamling fra de otte undersøgelseskommissioner, der indtil videre har afsluttet deres arbejde, og at overveje, om der er behov for ændringer af denne undersøgelsesform.

”Der er behov for, at vi sikrer, at undersøgelser af den offentlige forvaltning kan gennemføres så hurtigt og effektivt som muligt. Derfor vil jeg tage initiativ til at nedsætte et udvalg, som skal se på, hvordan den nuværende ordning med undersøgelseskommissioner fungerer. I første omgang har jeg sendt et udkast til kommissorium for udvalget til Folketinget med henblik på en eventuel drøftelse af Folketingets rolle i forhold til udvalget,” siger Justitsminister Søren Pind.

Baggrund Lov om undersøgelseskommissioner blev fremsat og vedtaget i 1999 af alle Folketingets partier. En undersøgelseskommission nedsættes til at gennemføre en undersøgelse af nærmere bestemte forhold af almenvigtig betydning. Det vil almindeligvis sige tilfælde, hvor Folketinget eller regeringen har behov for at få belyst forhold vedrørende den offentlige forvaltnings, herunder ministres, ageren i en given sag.   Med indførelsen af lov om undersøgelseskommissioner i 1999 – der blev fremsat og vedtaget af alle partier i Folketinget – var det forudsat, at der bør nedsættes en undersøgelseskommission, hvis der til brug for undersøgelsen og klarlæggelsen af et faktisk begivenhedsforløb med henblik på vurdering af ministres eller embedsmænds ansvar er behov for f.eks. at indhente redegørelser eller foretage afhøringer.   Regeringen vil nu nedsætte et udvalg, der skal samle op på de hidtidige erfaringer fra undersøgelseskommissionernes arbejde, og som skal overveje behovet for at ændre undersøgelsesformen og i givet fald udarbejde forslag hertil.   Udvalget skal så vidt muligt færdiggøre sit arbejde i løbet af foråret 2018, men vil blive anmodet om at afgive en deludtalelse om erfaringerne fra de hidtil gennemførte undersøgelseskommissioner.  

Mest Læste

Annonce