Regeringen nedsætter udvalg om regulering af elsektoren

14/6/12 10:28

Klima- og Energiministeriet

Regeringen nedsætter et eksternt udvalg, som skal stå for et dybdegående eftersyn af den danske elforsyningssektor. Som formand for udvalget har klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard udpeget Søren Bjerre-Nielsen, som er formand for Nationalbankens bestyrelse og repræsentantskab og tidl. koncerndirektør, CFO i Danisco a/s.

Eftersynet er en opfølgning på energiaftalen af 22. marts og skal sikre, at elsektoren fremadrettet har de rette incitamenter til at sikre grøn omstil-ling, omkostningseffektivitet, effektiv konkurrence og forbrugerbeskyttelse.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard siger:

”Der er behov for at tage den nuværende regulering af elforsyningssek-toren op til revision. Derfor er partierne bag energiaftalen enige om, at der skal foretages et dybdegående eftersyn af sektoren for at sikre, at re-guleringen understøtter en effektiv konkurrence på elmarkedet, og at energiaftalens målsætninger om grøn omstilling sikres – samtidig med at den nødvendige forbrugerbeskyttelse sikres. Det er en meget spændende men også kompleks opgave. Søren Bjerre-Nielsen har den erfaring og ik-ke mindst økonomiske indsigt, der skal til for at stå i spidsen for et sådan arbejde, og jeg ser frem til udvalgets anbefalinger til en fremtidig regule-ring af elsektoren”.

Arbejdet skal munde ud i en rapport med analyser af den nuværende re-gulering af elforsyningen ledsaget af konkrete anbefalinger til ændringer af lovgivningen. Udvalget skal afslutte sit arbejde i 2014.

Udvalgets øvrige medlemmer udpeges efter indstilling fra forskellige in-teressenter fra energisektor, erhvervsliv, forbrugere og grønne organisa-tioner. Udover formanden vil klima-, energi- og bygningsministeren også udpege en næstformand samt 2-3 eksperter med særlig indsigt i området.

Kommissoriet for reguleringseftersynet 2012 kan findes her.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce