Kommissorium for udvalg om evaluering af kommunalreformen

Politik

09/02/2012 10:07

konomi -og Indenrigsministeriet

Baggrund Kommunalreformen trådte i kraft 1. januar 2007. Med reformen blev den grundlæggende indretning af den offentlige sektor i Danmark reorganiseret. Der blev således etableret et nyt kommunalt og regionalt danmarkskort og gennemført en ny arbejdsdeling mellem stat, kommuner og regioner. Samtidig blev der gennemført en finansierings- og udligningsreform.

Kommunerne fusionerede, så der blev 98 kommuner frem for 271. De større kommuner har sikret grundlaget for en faglig bæredygtighed i forhold til kommunernes opgaveløsning og udfordringerne fremadrettet. De nye kommuner blev samtidig én hovedindgang for borgerne til det offentlige.

Amterne blev nedlagt, og der blev oprettet fem regioner, hvis primære opgave er at stå for driften og planlægningen af det offentlige sundhedsvæsen. De færre og mere fokuserede regioner har understøttet rammerne for planlægning af sund-hedsvæsenet, herunder i forbindelse med implementeringen af en ny sygehus-struktur.

Omlægningen i forbindelse med kommunalreformen indebærer nye snitflader mellem de tre forvaltningsled, og der er samtidig etableret nye samarbejdsorganer og nye redskaber til at sikre koordinering på tværs af stat, kommuner og regioner.

Overordnet har kommunalreformen sikret en mere klar ansvarsfordeling i den of-fentlige sektor, og reformen har konsolideret den decentrale danske model, hvor beslutningerne så vidt muligt træffes lokalt og tæt på borgerne.

Fem år efter kommunalreformens ikrafttræden er det relevant at vurdere, om der er områder, hvor der er behov for at justere arbejdsdelingen mellem stat, regioner og kommuner, samt om samarbejdet på tværs af de nye snitflader fungerer hen-sigtsmæssigt.

Det fremgår af regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen, at regeringen vil foretage en evaluering af kommunalreformen og den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat. Det skal bl.a. ske med særlig fokus på sund-hedsområdet, det specialiserede socialområde, miljøområdet og den regionale udvikling.

Endvidere fremgår det af regeringsgrundlaget, at forvaltningen af naturområder indgår i overvejelserne om en justering af strukturreformen.

Det er således hensigten at gennemføre et serviceeftersyn af den nuværende opgavevaretagelse i den offentlige sektor. Det er imidlertid ikke hensigten at foretage omfattende ændringer i opgavefordelingen mellem stat, kommuner og regioner og dermed skabe usikkerhed om den fremtidige opgaveplacering for medarbejdere og brugere i den offentlige sektor.

Opgavebeskrivelse
Formålet med evalueringen er at undersøge muligheder for bedre at understøtte en effektiv og moderne offentlig sektor, der leverer ydelser af høj kvalitet og er rustet til fremtidens udfordringer.

På denne baggrund nedsættes et udvalg om evaluering af kommunalreformen, som skal:

1. Vurdere den nuværende opgavefordeling mellem kommuner, regioner og stat samt overveje relevante justeringer af opgavefordelingen
2. Vurdere de eksisterende samarbejdsstrukturer og redskaber til koordination og styring mv. i den offentlige sektor samt overveje mulige justeringer heraf.

Vurderingen skal tage afsæt i en analyse af relevante snitflader og udfordringer relateret til den nye struktur på følgende opgaveområder:

• Det specialiserede socialområde samt specialiserede undervisningstilbud
• Natur- og miljøområdet
• Regional udvikling
• Sundhedsområdet

Endvidere skal udvalget analysere tværgående problemstillinger for kommuner og regioner og herunder vurdere muligheder for på tværs af de enkelte sektorområder at understøtte en omkostningseffektiv kommunal og regional opgaveløsning med indhøstning af stordriftsfordele mv.

Udvalget skal i dets vurderinger lægge vægt på at understøtte en høj kvalitet i de offentlige ydelser, effektivitet, styring og tværgående prioritering, en klar ansvars-fordeling mellem myndigheder og nærhed for borgerne.

Finansieringssystemerne bag kommunernes og regionernes opgavevaretagelse indgår ikke i evalueringen. Endvidere vil evalueringen tage udgangspunkt i den nuværende kommune- og regionsstruktur.

Det forudsættes, at forslag til justeringer fra udvalget holdes inden for de eksiste-rende økonomiske rammer.

Organisering og tidsplan
Udvalget nedsættes med én repræsentant for hver af følgende:

• Økonomi- og Indenrigsministeriet (formandskab).
• Finansministeriet
• Skatteministeriet
• KL
• Danske Regioner

Til udvalget nedsættes underarbejdsgrupper inden for hvert af de udvalgte fire opgaveområder, jf. bilag.

I underarbejdsgrupperne vil Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, Skatteministeriet, KL og Danske Regioner samt relevante sektorministerier deltage. Underarbejdsgruppernes arbejde indgår i en samlet afrapportering fra udvalget. Underudvalgenes arbejde skal derfor afsluttes senest 1. oktober 2012.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Finansministeriet. Underudvalgene sekretariatsbetjenes af sektorministeriet i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Finansministeriet. I underudvalgene har de relevante ressortministerier hovedansvaret for at bidrage til evalueringen.

Som led i arbejdet kan der, hvor det er relevant, afholdes møder, høringer el. lign., hvor faglige organisationer og brugerorganisationer m.fl. kan bidrage med vurderinger og synspunkter. Endvidere kan udvalget inddrage faglig ekspertise i sit arbejde og rekvirere analyser mv. Udgifter hertil afholdes inden for ministeriernes egne rammer.

Udvalgets arbejde koordineres med andre igangværende og planlagte udvalgsar-bejder på relevante områder, herunder fx udvalget om fremtidens psykiatri, Natur- og Landbrugskommissionen og arbejdet med en socialreform.

Udvalget nedsættes i februar 2012 og skal afslutte sit arbejde januar 2013.

Udvalget kan gøre status for arbejdet i maj 2012 forud for drøftelserne om kom-munernes og regionernes økonomi for 2012.

Bilag
• Evaluering af kommunalreformen på sundhedsområdet
• Evaluering af kommunalreformen på socialområdet og specialiserede undervisningstilbud
• Evaluering af kommunalreformen på natur- og miljøområdet
• Evaluering af kommunalreformen på området for regional udvikling
 

Mest Læste

Annonce