Svar på henvendelse fra DenOffentlige.dk om inspirationsarrangementer mv.

Ledelse

16/06/2014 13:57

Nick Allentoft

OIM factbox

Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler Tre sagsbehandlere. (Navne kendt af redaktionen.) Koordineret med  Sagsnr.  2014 - 16584  Doknr.  146752  Dato 02-06-2014
Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne aftalte i sommeren 2013 syv principper for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor, som skal fremme en offentlig opgavevaretagelse og kultur med fokus på tillid, samarbejde, resultater, effektivitet, nytænkning, kvalitet og faglighed.    Aftalen understøttes af en række initiativer, herunder oprettelse af Center for Offentlig Innovation, gennemførelse af en stribe styringslaboratorier samt en kommunikationsindsats.    På www.modernisering.nu/7-principper kan der findes mere information om de enkelte initiativer, kommunikationsindsatsen og om partssamarbejdet om modernisering.    Inspirationsarrangementer: ”Vær med til at forny den offentlige sektor”   Som led i kommunikationsindsatsen planlægges og afvikles en række inspirationsarrangementerne under titlen ”Vær med til at forny den offentlige sektor” i løbet af første halvår 2014. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne, der står bag arrangementerne.    Formålet med arrangementerne er at starte en lokalt forankret debat om arbejdet med offentlig fornyelse. Desuden skal arrangementerne bidrage til at skabe opmærksomhed og drøftelser omkring de 7 principper for samarbejde om modernisering og inspirere til offentlig fornyelse.   Til hvert arrangement drøftes konkrete innovative tiltag fra offentlige arbejdspladser med de folk, der selv har arbejdet med at forny den offentlige sektor.   Der er planlagt i alt fem arrangementer – en i hver region. Der er indtil nu afholdt tre arrangementer.   Arrangementerne har været meget populære, og det første arrangement blev således ”udsolgt” på knap et døgn. Deltagerne har bestået af en bred skare af medarbejdere, tillidsrepræsentanter politikere, ledere på forskellige niveauer og. Økonomi- og indenrigsministeren, formænd og næstformænd fra Akademikerne, FTF og OAO, lokale borgmestre og regionsrådsformænd har deltaget i paneldebatter ved arrangementerne.   Center for Offentlig Innovation har også været til stede ved arrangementerne, og centerleder Pia Gjellerup fungerer som ordstyrer for arrangementernes paneldebat.   Praktisk information om inspirationsarrangementerne  
  • 24. marts
Det Danske Filminstitut, København 140 deltagere (fuldt booket) Tovholderorganisation: Økonomi- og Indenrigsministeriet  
  • 7. april
Landsbyen Sølund, Skanderborg: 251 deltagere Tovholderorganisation: KL  
  • 12. maj
IBC Innovationsfabrikken, Kolding: 168 deltagere   Tovholderorganisation: KL  
  • 16. juni
Aalborg Universitetshospital: 115 deltagere Tovholderorganisation: Danske Regioner  
  • 17. juni
Roskilde Sygehus: 115 deltagere  Tovholderorganisation: Danske Regioner   Udgifter og brug af medarbejderressourcer til inspirationsarrangementer og øvrig kommunikationsindsats i regi af partssamarbejdet om modernisering Udgifterne til de tre afholdte arrangementer forventes at udgøre i alt 112.956 kr. Disse udgifter dækker bl.a. leje af lokaler, teknisk assistance og forplejning til deltagere.  Udgifterne til de to resterende arrangementer er endnu ikke fastlagt og vil bl.a. afhænge af endeligt deltagerantal og valg af forplejning.   I tillæg til ovenstående udgifter er der udarbejdet deltagermateriale (”aktivitetspakker”) til arrangementerne, og udgifterne inkl. grafisk opsætning og tryk til deltagermateriale udgør for samtlige fem arrangementer 56.983 kr.    Det er ikke opgjort, hvor mange medarbejderressourcer, der er anvendt til at planlægge og afvikle arrangementerne. Det er forskelligt fra arrangement til arrangement, hvilke organisationer, der har investeret medarbejderressourcer i planlægning og afvikling. Fx brugte Økonomi- og Indenrigsministeriet som tovholder flere medarbejderressourcer i forbindelse med det første arrangement hos Det Danske Filminstitut, end ved andet arrangement, hvor KL var tovholder og var i tæt samarbejde med bl.a. Skanderborg Kommune om arrangementet.    I tillæg til udgifterne forbundet med inspirationsarrangementerne har der være udgifter på ca. 120.000 kr. forbundet med den øvrige kommunikationsindsats i regi af partssamarbejdet om modernisering. Disse udgifter omfatter udarbejdelse af en samlet visuel identiet for partssamarbejdet, logo, bannere til parternes hjemmesider (se fx banner på www.oim.dk), grafisk opsætning af startpakke og udarbejdelse af måltegnet skabelon (brevpapir) til brug for kommunikation i regi af partssamarbejdet. Medarbejderressourcer til denne bredere kommunikationsindsats, herunder til udarbejdelse af startpakke samt diverse artikler, debatindlæg og interviews indgår som almindelig drift hos de deltagende parter.   Hjemmesiden www.modernisering.nu/7-principper På hjemmesiden www.modernisering.nu præsenteres kommuner, regioner og statens arbejde med at modernisere den offentlige sektor. Man kan også læse om regeringens visioner for moderniseringen af den offentlige sektor, se de konkrete tiltag, som regeringen allerede har gennemført og læse eksempler på innovative moderniseringsprojekter. Hjemmesiden blev lanceret primo 2013 i sammenhæng med arbejdet med modernisering og altså i udgangspunktet uafhængigt af de aktuelle inspirationsarrangementer.   På undersiden www.modernsiering.nu/7-principper kan man bl.a. læse mere om partssamarbejdet om modernisering, om de 7 principper for samarbejde om modernisering, inspirationsarrangementerne og hente en startpakke til offentlig fornyelse.    Undersiden med de 7 principper, herunder inspirationsarrangementerne, blev lanceret i forbindelse med udsendelse af startpakken til offentlig fornyelse den 4. marts 2014. Tilføjelsen af undersiden har ikke i sig selv givet øgede driftsomkostninger af betydning og har primært krævet lidt ekstra redaktionelt arbejde bl.a. i forbindelse med inspirationsarrangementerne.      Tabel 1. Aktiviteten på hjemmesiden www.modernisering.nu målt på antal sidevisninger, brugere og gns. sessionsvarighed før og under lancering af inspirationsarrangementer og startpakke..

 

Note: Baseret på statistik fra Google Analytics. Definition af kategorier (sidevisninger, brugere m.v.) er Google Analytics standarddefinitioner.

  I tabellen sammenlignes perioden fra udsendelsen af startpakken til nu (04/03/14 til 26/05/14) med den forudgående periode (10/12/13 til 03/03/14). De to perioder er ikke nødvendigvis fuldstændig sammenlignelige, men sammenligningen giver alligevel en klar indikation af at promovering af siden har hævet aktivitetsniveauet. Det fremgår af tabellen, at der har været en væsentlig stigning i antallet af brugere og sidevisninger samt et mindre fald i den gennemsnitlige sessionsvarighed.   Der har især været stor aktivitet på siden i forbindelse med udsendelse af startpakken til ministerier, kommuner og regioner, de enkelte inspirationsmøder og kronikken, ”Ud med papirbunker og bureaukratibøvl”, som partnerne havde i Berlingske den 24. marts. Forklaringen på stigning i antallet af sidevisninger og brugere henføres til, at siden er blevet promoveret i forbindelse med disse tiltag og arrangementer.  

Mest Læste

Annonce