Ny analyse afslører sløset kontrol med sociale ydelser

Social

26/10/12 12:06

Social -og Integrationsministeriet

En ny analyse fra Deloitte viser, at der hvert år uretmæssigt udbetales sociale ydelser for et milliardbeløb. Derfor tager regeringen nu initiativ til en mere effektiv kontrol med udbetalingen af de sociale ydelser. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup påpeger, at det er undergravende for velfærdssamfundet, når borgere uberettiget får sociale ydelser.

Hvert år udbetales der for meget i sociale ydelser til borgere, der ikke er berettiget til at modtage dem. Det viser ”Analyse af socialt snyd og fejludbetalte ydelser” udarbejdet af Deloitte. Ifølge analysen vil der kunne spares et milliardbeløb – alene hvis alle kommuner gør som de bedste kommuner faktisk gør det i dag.

Se også En dårlig dag for sociale bedragere

Ifølge analysen kan omfanget af fejl og snyd yderligere reduceres ved at organisere indsatsen på nye måder og ved at tilpasse lovgivningen. De nye metoder vil give en større effekt end den, man kan opnå ved blot at forbedre den eksisterende kontrol.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:

”Samfundet skal tydeligt vise, at vi ikke accepterer socialt bedrageri. Derfor skal vi få sat en effektiv stopper for uberettigede udbetalinger i det hele taget, hvad enten de skyldes bevidst snyd hos borgerne eller fejl fra myndighedernes side. Analysen viser, at hvis vi virkelig vil forbedre kontrolindsatsen, så skal vi gentænke hele den måde sagsbehandlingen og kontrollen er organiseret på.”

Fremtidens indsats skal være mere effektiv, helhedsorienteret og der skal være en mere retfærdig kontrol med udbetalingerne fra start og i den løbende sagsbehandling. Når pengene først er udbetalt er de nemlig ofte svære at inddrive igen.

Deloitte’s analyse viser, at kommunernes praksis har været præget af manglende systematik, manuelle sagsgange og manglende kommunikation mellem kommunens afdelinger. Med Udbetaling Danmark etableres der for første gang en landsdækkende myndighed på det sociale ydelsesområde, som også bliver udstyret med nogle bedre muligheder for at indhente og samkøre oplysninger. Udbetaling Danmark har formuleret en helhedsorienteret kontrolstrategi som skal danne grundlaget for en ensartet, systematisk og digitalt understøttet indsats på tværs af ydelsesområder og på tværs af kommunegrænser. Dette giver nogle væsentligt forbedrede forudsætninger for at målrette kontrolindsatsen, og det vil også komme kommunernes indsats til gode.
Analysen peger dog også på et behov for at gentænke indsatsen, som rækker udover etableringen af Udbetaling Danmark.

Karen Hækkerup siger:

”Der er behov for en ambitiøs og langsigtet indsats for at bekæmpe socialt snyd og fejludbetalinger. Analysen har givet os en masse ny viden, men der er behov for mere tilbundsgående analyser af, hvilke løsninger, der skal til for at forbedre indsatsen. Vi skal blandt andet have undersøgt, hvilke lovændringer der er brug for, hvordan vi bedst muligt bruger den it og de registre, vi har til rådighed og nye måder at samarbejde på.*

Som første skridt nedsættes der nu en tværministeriel arbejdsgruppe med Finansministeriet som formand, der frem mod næste sommer skal finde svar på, hvordan man mest effektivt kan nedbringe antallet af fejludbetalinger og snyd ved udbetalingen af ydelser til borgerne. KL og Udbetaling Danmark inviteres til at deltage i arbejdet, som bl.a. skal undersøge temaer som:

• Bedre datagrundlag i sagsbehandlingen
• Behovet for en bedre organisering af indsatsen på de sociale ydelsesområder.
• Mere effektive fællesoffentlige it-løsninger.
• Mulighederne for at tilpasse bl.a. ydelseslovgivningen, så man i højere grad tildeler og regulerer ydelserne baseret på eksisterende registerdata.

*Analyse af socialt snyd og fejludbetalte ydelser” er udarbejdet som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Analysen kortlægger kommunernes generelle kontrolindsats og går samtidig i dybden på fem ydelsesområder: boligsikring, børnetilskud, folkepension, sygedagpenge og kontanthjælp.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce