Styrket indsats mod overgreb mod børn vedtaget

15/5/13 11:17

Social -og Integrationsministeriet

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har sammen med alle Folketingets partier netop vedtaget et lovforslag, der skal sikre en stærk indsats mod overgreb mod børn og unge.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har sammen med alle Folketingets partier netop vedtaget det lovforslag, der blandt andet skal styrke kommunernes håndtering af underretninger om børn, så kommunen hurtigere kan gribe ind, hvis der er begrundet mistanke om, at et barn er udsat for overlast eller mistrivsel.

Loven betyder også, at kommunerne skal vurdere alle underretninger senest 24 timer efter, at de har modtaget underretningen. Kommunen skal vurdere om underretningen kræver akut handling af hensyn til barnets tarv. Der er nu også klare regler om, at kommunerne skal tale med børnene tidligt i sagsbehandlingen, det skal sikre, at børnene bliver hørt og hjælpes tidligt, så overgrebene bliver opdaget og stoppet hurtigst muligt.
Samtidig er de lovmæssige rammer på plads for børnehusene, hvor børn, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb får en højt kvalificeret og koordineret indsats samlet på ét, børnevenligt sted.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:
”Der har gennem de senere år været flere tragiske eksempler på, hvor galt det kan gå, når den kommunale sagsbehandling svigter over for udsatte børn og voksne Vi kan og skal som samfund ikke acceptere, at børn vokser op i en hverdag med utryghed, vold og seksuelle overgreb. Derfor er jeg utroligt glad for, at der er bred opbakning til de initiativer, der skal sikre, at vi tidligt opdager, hvis et barn er udsat for overgreb – og allerhelst at vi forhindrer, at det overhovedet sker.”

Loven træder i kraft d. 1. oktober 2013.

Karen Hækkerup fremsatte lovforslaget på baggrund af satspuljeaftalen for 2013. En del af aftalen var den såkaldte overgrebspakke – Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb. Overgrebspakken består både af det vedtagne lovforslag og af en række initiativer og konkrete kommunale projekter, der igangsættes over de næste år.

Fakta om pakken

Overgrebspakken - samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb 

Der er afsat 315 mio. kr. til overgrebspakken, der består af fire hovedtemaer:
1. Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt
2. Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats
3. Vurdering af alle underretninger inden for 24 timer samt styrket opfølgning
4. Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb

1. Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt

Styrkelse af uddannelses- og efteruddannelsesindsatsen for relevante faggrupper. Der iværksættes en kvalitetssikring og målretning af uddannelses- og efteruddannelsesindsatsen for de relevante faggrupper på området for udsatte børn og unge. Initiativet skal munde ud i konkrete forslag til, hvordan den eksisterende efteruddannelsesindsats for især sagsbehandlere på området for udsatte børn kan målrettes mere direkte den enkelte kommune og de særlige problemstillinger, der kan være lokalt. Der skal i den forbindelse bl.a. ses på, hvordan man i højere grad kan understøtte kompetenceudvikling lokalt for en hel medarbejdergruppe, frem for at enkelte medarbejdere sendes af sted på kursus.

Lovkrav om kommunale beredskaber samt understøttelse heraf.
Kommunerne skal have beredskaber for forebyggelse og håndtering af overgrebssager mod børn. Pædagoger, skolelærer og myndighedspersoner skal alle vide, hvordan de skal forholde sig ved mistanke om overgreb mod børn. Videnscentret SISO understøtter udviklingen af beredskaber, ligesom de bl.a. arbejder forebyggende på skoler og anbringelsessteder, understøtter kommunerne i udvikling af børnehusene samt sikrer vidensindsamling.

Etablering af børnehuse.
Børnehuse er et tværsektorielt samarbejde mellem sociale myndigheder, politi og sundhedsvæsen. Den faglige ekspertise opbygges og samles i børnevenligt indrettede lokaler. Et barn, der har været udsat for overgreb, kan på den måde få hjælp og behandling ét sted i stedet for at skulle pendle frem og tilbage mellem politi, sygehus og socialforvaltning. På den måde kommer der mere ro omkring en ellers svær og utryg situation. Med initiativet styrkes udmøntningen af initiativet fra satspuljeaftalen for 2012.

2. Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats

Brobygning mellem faggrupper.
Formålet er udbredelse af indsatser, der sikrer et tæt og hurtigere samarbejde mellem forskellige faggrupper, der arbejder med børn og unge i kommunen. Der udarbejdes først en landsdækkende kortlægning af kommunale strategier for tværfagligt samarbejde. Herefter indgås aftale med udvalgte kommuner om brobygningsinitiativer, fx socialrådgivere på skoler og i dagtilbud.

Samarbejde mellem politi og kommunale myndigheder.
Der indføres udtrykkelig lovhjemmel til, at der kan udveksles nødvendige, personfølsomme oplysninger mellem kommunale myndigheder og politi omkring bekymring for konkrete børn. Det skal være muligt for kommunen at have en såkaldt bekymringssamtale med politiet, hvor kommunen kan høre politiets umiddelbare vurdering af en konkret sag, og hvorvidt det vil være relevant at kommunen anmelder sagen til politiet.

Styrkelse af kommunernes faglige ledelse, organisering og styring af børneområdet.
Det eksisterende netværk for kommunale ledere for udsatte børn området, hvor ledere udveksler erfaringer og drøfter problemstillinger, gøres permanent. Ligeledes styrkes Social- og Integrationsministeriets task force vedr. udsatte børn området. Task forcen giver sparring til kommunerne i forhold til at styrke den kommunale sagsbehandling og organisering vedr. udsatte børn og unge.
Bedre håndtering af om lukkede familier.
Der udarbejdes et opdateret og lettilgængeligt vejledningsmateriale vedrørende lukkede familier og mellemkommunale underretninger i sager om såkaldte nomadefamilier. Materialet skal understøtte, at sagsbehandlerne er klædt bedre på både juridisk og socialfagligt i forhold til at kunne håndtere indsatsen overfor børn i familier, der ikke ønsker at samarbejde med socialforvaltningen.

3. Vurdering af alle underretninger inden for 24 timer, samt styrket opfølgning

Lovkrav om systematik i håndtering af underretninger: Alle underretninger med bekymring overfor børn skal vurderes inden for 24 timer. Alle underretninger skal registreres, og kommer der underretninger om børn, der allerede har en sag i kommunen, skal det sikres, at der følges op på de nye oplysninger.
Dette skal ske ved, at der gives en ’second opinion’ på de valgte foranstaltninger mv., når der kommer underretninger på børn og unge, hvor der allerede er et sagsarbejde i gang. Samtidig understreges underretningspligten overfor børn og unge, der har et bekymrende skolefravær, som formodes at skyldes sociale årsager. Kommunerne forpligtes endvidere til at indberette underretningsdata til en landsdækkende underretningsstatistik, så der opnås et national overblik over udviklingen og håndteringen af underretninger.
Bedre udveksling af oplysninger mellem kommuner. Der iværksættes implementeringsstøtte til udbredelse af bl.a. it-sagsbehandlingssystemet DUBU, som letter udveksling af oplysninger mellem kommuner (f.eks. om ’nomadefamilier’) og fremmer systematik i sagsbehandling.

4. Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb

Lovkrav om hurtig høring af barnet. Børn skal inddrages og høres tidligt i sagsforløbet. Kommunerne får pligt til at afholde børnesamtale allerede under den børnefaglige undersøgelse. Samtidig forpligtes kommunernes også til altid at afholde en børnesamtale uden forældrenes tilstedeværelse ved underretninger/mistanke om vold og overgreb fra forældrene.

Øget fokus på barnets tarv i samvær og kontakt med netværk. Kommunernes pligt til at beskytte anbragte børn i forbindelse med samvær med forældre og netværk i overgrebssager tydeliggøres. Børn skal ikke sendes på uovervåget samvær med forældre eller andre i netværket, der er mistænkt eller dømt for at stå bag overgreb, hvis der er mistanke om, at der vil foregå nye overgreb.

Oplysningskampagner om børns rettigheder, overgreb og underretningspligt. Nationale oplysningskampagner rettet mod hhv. børn om deres rettigheder og voksne om underretningspligten. Endvidere udarbejdes også undervisningsmateriale til folkeskolen, der også skal lære børn om deres rettigheder på det sociale område.

Baggrund
Gennem de senere år har der været flere chokerende eksempler på, hvor galt det kan gå, når den kommunale sagsbehandling svigter overfor udsatte børn og unge. Flere af sagerne har vist overgreb og svigt af børn gennem deres barndom i en sådan grad og af en sådan karakter, at det har været påkrævet, at der iværksættes en massiv, tidlig og forebyggende indsats. Derfor kommer social- og integrationsminister Karen Hækkerup med udspillet til en overgrebspakke. Udspillet bygger på de anbefalinger til forbedringer af indsatsen, som social- og integrationsministerens ekspertpanel om overgreb mod børn fremsatte umiddelbart før sommerferien. Ekspertpanelet har været sammensat af juridiske eksperter og fagfolk med praksiserfaring fra området.
Udgifterne til udspillet udgør 315 mio. kr. i 2013-2016. Udspillet finansieres i satspuljen for 2013.  

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce