Nu max 28 elever i gymnasieklasserne

23/11/2012 13:16

Ministeriet for Børn og Undervisning

Nu er der ikke længere megaklasser i de gymnasiale uddannelser. Klassekvotienten er samlet set under 28 for de nystartede elever i dette skoleår. Det viser nye tal. Regeringen og Enhedslisten indgik med finansloven for 2011 en aftale om, at der maksimalt må være 28 elever i hver klasse.

Gymnasierne har nu lavet deres første opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient efter de nye regler om et fleksibelt klasseloft på maksimalt 28 elever i hver klasse. Resultatet viser, at de gennemsnitlige klassekvotienter samlet set for alle de gymnasiale uddannelser ligger under 28.

”Langt de fleste gymnasiale uddannelser lever op til aftalen om, at der maksimalt skal være 28 i hver klasse. Det betyder meget for den enkelte elev og hendes eller hans mulighed for at få mest muligt ud af undervisningen, at eleverne ikke sidder i for store klasser. Derfor fortjener skolerne ros for, at de på kort tid har tilpasset sig til klasseloftet,” siger Christine Antorini, børne- og undervisningsminister.

Opgørelsen omfatter 2.000 klasser med i alt cirka 55.000 elever på over 200 gymnasier. Selv om klasseloftet samlet set er overholdt, kan nogle institutioner have en højere gennemsnitlig klassekvotient i en eller flere uddannelser. Institutioner kan fravige loftet i særlige tilfælde, eksempelvis hvis elever ellers ville få lang transporttid til nærmeste alternative gymnasium. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fører tilsyn med institutionerne, og undersøgelsen viste, at der er behov for en videre dialog med cirka 10 institutioner om, hvordan de kan overholde klasseloftet.

Samtidig viser en analyse, at både institutioner og regioner generelt er tilfredse med arbejdet i fordelingsudvalgene. Analyserapporten indeholder en række anbefalinger om arbejdet i udvalgene. Fordelingsudvalgenes opgave er at fordele eleverne i de gymnasiale uddannelser efter, hvad der er muligt, og efter ønske om uddannelsesvalg, hvis der ikke er plads på elevernes 1. prioritet.

På baggrund af analysen er børne- og undervisningsministeren enig med Enhedslisten om, at der ikke er brug for lovændringer. Ministeriet for Børn og Undervisning vil i den kommende tid følge op på rapporten gennem bekendtgørelsesændringer og øget information og vejledning af de involverede parter.

Baggrund

Det såkaldte fleksible klasseloft på 28 elever i hver klasse i de gymnasiale uddannelser er indført fra og med skoleåret 2012/2013, hvor det gælder for uddannelsernes første årgang. Det skete på baggrund af Regeringen og Enhedslistens aftale fra december 2011 ”Aftale om rammerne for fleksibelt klasseloft på 28 elever i gymnasieklasserne”.

Klassekvotienter i gymnasiale uddannelser – første årgang (september 2012)

Uddannelse

Opgjort klassekvotient (gennemsnit)

Stx (alment gymnasium)

27,2

Hf (højere forberedelseseksamen)

27,2

Studenterkursus

24,5

Hhx (højere handelseksamen)

27,6

Htx (højere teknisk eksamen)

26,3

I alt

27,1

Med indførelsen af det fleksible klasseloft er klassebegrebet blevet præciseret, for at det kan opgøres ensartet på alle institutioner. Det betyder samtidig, at de opgjorte klassekvotienter ikke er sammenlignelige med tidligere års opgørelser af klassekvotienter. Det er imidlertid vurderingen, at klassekvotienterne er faldet i forhold til tidligere år.

Opgørelsen er baseret på en gennemsnitsberegning for første klassetrin i den enkelte gymnasiale uddannelse. I enkelte klasser kan der således af hensyn til elevernes valg af studieretning være mere end 28 elever, hvilket i givet fald skal opvejes af klasser med mindre end 28 elever på samme klassetrin af uddannelsen.

Fordelingsudvalgenes overordnede opgave er at varetage fordelingen af ansøgere, når antallet af ansøgere til en bestemt uddannelse ved en institution overstiger den fastsatte kapacitet for den pågældende uddannelse. Dette sker i alle udvalg i samarbejde med regionerne. I enkelte af udvalgene sidder erhvervsskolerne med.

Fordelingsudvalgenes opgaver er fastlagt i Bekendtgørelsen om optagelse på de gymnasiale uddannelser og i Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

 

Mest Læste

Annonce