PISA Etnisk: Stadig forskel på elever med og uden indvandrerbaggrund

Velfærd

01/4/14 9:01

Freja Eriksen

Elever med anden etnisk baggrund end dansk halter stadig efter deres etnisk danske skolekammerater i matematik. Det viser resultater fra PISA Etnisk, der blev gennemført i 2012.

Elever med indvandrerbaggrund klarer sig fortsat markant dårligere end etnisk danske elever i matematik. Det fremgår af PISA Etnisk, der er en undersøgelse tilknyttet PISA-undersøgelsen. I forbindelse med dataindsamlingen i PISA 2012 er der testet elever fra et ekstra stort antal skoler med elever med indvandrerbaggrund for at få et mere stabilt datagrundlag til at vurdere disse elevers kompetencer.

I matematik scorer elever uden indvandrerbaggrund i gennemsnit 61 point højere end andengenerationsindvandrere og 80 point højere end førstegenerationsindvandrere. Op mod halvdelen af eleverne med indvandrerbaggrund har utilstrækkelige funktionelle matematikkompetencer, når de forlader grundskolen. For elever uden indvandrerbaggrund er det lidt over 13 procent.

Kun to til tre procent af elever med indvandrerbaggrund befinder sig i gruppen med de dygtigste elever, mens omkring 11 procent af eleverne uden indvandrerbaggrund hører til blandt de dygtigste. 

”Det er et stort problem, at så mange elever med anden etnisk baggrund end dansk forlader folkeskolen med så lave kompetencer. Det betyder, at de har svært ved at klare sig i uddannelse eller i arbejde efterfølgende. Derfor styrker regeringen den sammenhængende indsats, hvor vi tager hånd om børnene allerede i daginstitutionerne og følger op med en målrettet indsats gennem folkeskole og ungdomsuddannelse. Med folkeskolereformen vil alle elever få et markant timeløft i blandt andet dansk og matematik, en længere og mere varieret skoledag med faglig fordybelse og lektiehjælp, tydelige læringsmål for alle fag og et stort kompetenceløft af lærerne. Sammen med de nye læringskonsulenter, der blandt andet har særlig erfaring med undervisning af tosprogede elever, vil det styrke elever med anden etnisk baggrund, så de også bliver så dygtige som muligt,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

PISA Etnisk viser, at drenge klarer sig bedre end piger i matematik uanset etnisk baggrund. Kønsforskellen er størst mellem andengenerationsindvandrere med næsten 21 point. Forskellen mellem piger og drenge uden indvandrerbaggrund er knap 14 point.

”Der er kæmpe udfordringer med at få nydanske børn til at klare sig godt i skolen. Derfor er der fortsat et stort behov for at sætte ind med en målrettet indsats. Selvfølgelig i folkeskolen, men bestemt også før de nydanske børn når skolealderen. Regeringen er meget opmærksom på, hvor vigtig den tidlige og forebyggende indsats er. Derfor arbejder vi sammen med kommunerne – og dermed daginstitutioner – for at fremme børnenes sproglige og sociale udvikling allerede fra børnene er meget små. Samtidig sætter vi også fokus på det ansvar, der ligger hos de nydanske forældre. Når alt kommer til alt, så er opbakning fra mor og far jo helt afgørende, hvis de nydanske børn skal op på niveau med deres danske klassekammerater,” siger minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen.

FAKTA om PISA Etnisk

  • PISA Etnisk blev første gang gennemført i forbindelse med PISA 2009. PISA Etnisk 2012 er således den anden PISA Etnisk-rapport.
  • PISA Etnisk tester i forbindelse med hovedundersøgelsen i PISA 2012 en stor gruppe elever med indvandrerbaggrund med det formål at få mere sikkert data om denne gruppe elevers kompetencer og baggrund.
  • Gennem en særlig udtræksmetode og vægtning af elevbesvarelser sikrer konsortiet bag undersøgelsen, at hovedundersøgelsen er repræsentativ til trods for, at der er en overrepræsentation af elever med indvandrerbaggrund.

Førstegenerationselever defineres som elever, der er født i udlandet, og hvor begge forældre er født i udlandet. Andengenerationselever defineres som elever, der er født i Danmark, men hvor begge forældre er født i udlandet. Elever uden indvandrerbaggrund defineres som elever, hvor mindst en forælder er født i Danmark.

Annonce