Nye forberedende grunduddannelser skal blive en succes

Nye visionære uddannelsesmiljøer for unge voksne under 25 uden en ungdomsuddannelse skal udvikles i et tæt samarbejde mellem produktionsskoler, VUC’er og kommuner. Der er stor forskel på elever, der kommer fra produktionsskolerne og fra VUC'erne.

I oktober faldt den politiske aftale om den nye forberedende grunduddannelse (FGU) på plads. Nu skal alle involverede stå sammen om at skabe en stærk fortælling om og en vellykket udvikling af de nye uddannelsesforløb og nye institutioner. Det ser vi i VUC-sektoren meget frem til. 

Alle involverede skal stå sammen om at skabe en stærk fortælling

Vi er meget optaget af, at de unge i målgruppen for FGU får de bedste tænkelige tilbud, og at de dygtige undervisere og ledere, som skal flyttes fra VUC’erne får optimale forhold, så opgaven kan løftes.

VUC - Rigtig uddannelse til dem, der kan og vil – springbræt til fremtiden

Danske VUC’er inviterer til dialog om, hvordan vi i Danmark bedst kan sikre opkvalificeringen af de meget forskellige målgrupper, som VUC uddanner.

Læs mere her

Derfor vil vi i VUC-sektoren gå stærkt ind i arbejdet med at udvikle den nye uddannelse. Både hvad angår de strukturelle udfordringer, og især hvad angår det pædagogiske indhold af FGU’en, hvor vi har rigtig mange erfaringer, som vi er optaget af at bidrage med på optimal vis i grundlaget for de nye institutioner. 

VUC’ernes erfaringer er afgørende, når flere skal hjælpes videre til erhvervsuddannelserne

Et vigtigt formål med FGU er at få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Det har i flere år været et udtalt politisk ønske. Vi mangler dygtige faglærte medarbejdere på arbejdsmarkedet, og det skal FGU’en være med til at sikre. 

Det kræver konkret, at de unge på FGU-forløbene opnår almene kompetencer der sikrer, at de opfylder de formelle adgangskrav på 02-02 i dansk og matematik. Desuden er der en direkte sammenhæng mellem et solidt fagligt fundament og sandsynligheden for, at de unge gennemfører den erhvervsuddannelse, de starter på. 

Der skal udvikles en helt ny faglighed

Med erhvervsuddannelsesreformen fik danske VUC’er blandt andet den konkrete opgave at gennemføre de såkaldte EUD-forberedende forløb.  Alene i 2015 gjorde vi 11.600 unge klar til en erhvervsuddannelse via den almen voksenuddannelse (AVU). 

De erfaringer skal vi bringe i spil i det vigtige arbejde, der nu skal gøres med at udvikle indholdet af FGU. Der skal udvikles en helt ny faglighed, der skal bygge på det almene spor - som VUC i dag står for – kombineret med en praksisnær værkstedsundervisning.

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

I det arbejde spiller VUC-sektorens viden og erfaringer en helt afgørende rolle. Det er VUC’erne, som kan levere den almenfaglige og pædagogiske ekspertise, der sikrer, at FGU-forløbene kan understøtte de politiske mål for uddannelsen.

Der er brug for stærke, statslige selvejende institutioner – VUC’erne har vigtig viden og erfaringer

Foran står en vigtig proces med at opbygge de nye FGU-institutioner. Som led heri skal VUC’erne  virksomhedsoverdrage undervisere, ledere, administrative medarbejdere og bygninger. Og der skal nedsættes interim-bestyrelser, som skal stå for de første spadestik af FGU’en. VUC kan med vores baggrund som selvejende statslige institutioner bidrage aktivt og konstruktivt i den proces. Det skal foregå i et tæt, ligeværdigt samarbejde med produktionsskoler og kommuner. Det er vigtigt, at der bliver tale om et tæt samarbejde om gode og fagligt stærke lokale løsninger.

Danske VUC’er har dygtige undervisere og ledere, der kan bidrage til at udvikle læreplaner og udvikle den pædagogiske ledelse. Samtidig har VUC’erne erfaring med at drive statslige, selvejende institutioner med alt hvad det indebærer af forvaltningsmæssige lovkrav og administrative procedurer, ligesom VUC’erne driver og udvikler institutioner med flere afdelinger. VUC-sektoren består lige nu af 30 hovedinstitutioner med i alt 90 afdelinger – noget tilsvarende er ambitionen for de nye FGU-institutioner. 

Nye visionære uddannelsesmiljøer skal bygges ud fra et meget forskelligt elevgrundlag fra produktionsskoler og VUC’er.

De nye FGU-institutioner skal samle unge voksne under 25, som i dag går på produktionsskoler, Kombineret Ungdomsuddannelse, den almene voksenuddannelse på VUC og den erhvervsfaglige grunduddannelse. 

Det er værd at bemærke, at en meget stor procentdel af de kommende elever på FGU er unge, der er i dag går på VUC. I de store byer er tallet op mod 2/3, andre steder 50-60%. Alene det viser, hvor vigtigt det er med tæt inddragelse af ekspertiser og erfaringer på VUC’erne. 

Der skulle meget nødig ryge ”guld ud med badevandet” under en stor strukturel reform. 

Væsentligt er det her også, at være opmærksom på, at langt de fleste unge voksne i målgruppen for VUC er mellem 20 og 25 år med mange tosprogede iblandt, mens den anden storleverandør af unge voksne – produktionsskolerne – typisk skal aflevere mange under 20 år. 

Derfor vil den succesfulde udvikling og etablering af nye uddannelsesmiljøer kunne ske ved en tæt kobling mellem erfaringer og viden fra produktionsskoler og VUC’er. Det er vi overbeviste om er en helt grundlæggende faktor for nyudviklede uddannelsesmiljøer i de FGU institutionerne.

Danske VUC’er har den helt vitale erfaring med den voksenpædagogiske tilgang og med at sikre den rette fokus på de mange tosprogede i målgruppen. Mange års arbejde med dansk som andetsprog er et godt eksempel på dette. 

En helt ny fælles pædagogisk, faglig og kulturel platform skal skabes

Et andet væsentligt forhold at holde sig for øje er, at der også er mange i målgruppen, som i dag uddanner sig videre på VUC’erne gennem en hf-uddannelse. De ender fx med at blive pædagoger og sygeplejersker i erhverv med efterspørgsel på arbejdskraft. 

Også derfor skal den almene faglighed, som er VUC’ernes styrkeområde, fortsat være stærk og tydelig i de nye uddannelsesmiljøer, der skal udvikles. Visionen må være at udvikle en helt ny fælles pædagogisk, faglig og kulturel platform for de nye forberedende grunduddannelser.

Emneord: Per Skovgaard Andersen, VUC, Voksenuddannelse, Forberedende ungdomsuddannelse, Produktionsskolen, Voksenundervisning, 231117, Forberedende grunduddannelse (FGU)
Danske HF & VUC på DenOffentlige.dk VUC er forkortelsen for ’Voksenuddannelsescenter’. Der er 30 VUC’er i hele landet med i alt 90 afdelinger. På VUC udbydes ungdomsuddannelse på gymnasialt niveau - toårigt HF og HF enkeltfag,...
Aktivitet: Artikler: 13 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 25.11.17 Kim Kabat, organisationspsykolog
  Godt at VUC skifter fortælling

  VUC har indtil nu haft en udpræget skeptisk position ift FGU. Derfor er det positivt at der skiftes spor og VUC erklærer sig som konstruktiv samarbejdspartner ift udvikling af FGU-skolerne. Særligt tilsagnet om at bidrage til udvikling af AGU-sporet, som er det almene spor, er positivt. Der er brug for alle gode kræfter og erfaringer dertil. Det er også super positivt at VUC erklærer, at de aktivt vil bidrage til positive virksomhedsoverdragelser. Den store usikkerhed omkring struktur, indhold og arbejdsvilkår kan bedre håndteres når VUC også taler FGU'en op.
  Men det er samtidig en realitet, at VUC parallelt med denne proces har en legitim egeninteresse i at begrænse de negative organisatoriske konsekvenser som tabet af gode medarbejdere, lokaler og økonomi medfører.
  Håber VUC fortsat formår at indgå positivt i FGU-processen trods de indbyggede interessemodsætninger.

 • 23.11.17 Tommy H. Widriksen
  FGU - det tunge løft

  FGU: "Den skal ”... tage udgangspunkt i produktionsskolernes særlige pædagogik kombineret med de almenfaglige elementer fra VUC,” - jeg tror vi skal passe på med at spille os selv gode i den kommende proces. Lad spille hinanden gode. Der er flere aktører og spiller vi ikke på samme banehalvdel risikere vi andre sætter dagsordenen, mens vi har skabt et uhensigtsmæssigt klima, som hverken er til gavn for vores personale, eleverne eller Danmark, som faktisk har brug for kloge hænder. Unge med grundlæggende færdigheder i almene fag. Personlig kompetence - sociale, samarbejdskompetence og handlekompetence. Tænker vi gør det bedst ved at anerkende der skal flere hjørnesten til et solidt fundament. Tommy H. Widriksen. Forstander. Produktionsskolen Sundet

 • 22.11.17 Henrik Bruun
  Nye forberedende grunduddannelser skal blive en succes.

  Det lyder lidt hult.
  Nå jeg sidder i passende afstand og læser dette indlæg, flyver mine tanker ind i et så kendt mønster, afledt af de elever vi hver eneste dag omgiver os med på et professionelt plan. Og med mindst lige så mange tanker omkring som VUC her viser de har, og med mindst lige så pædagogisk og profesionelt tilgang. FGU er netop tænkt som en styrket uddannelses mulighed for de unge, der har det svært i det ordinære uddannelsessystem. Og heraf er VUC ganske rigtigt en hjørnesten. Men dog kun en af de mange stærke hjørnesten, der skal hjælpe de unge frem i tilværelsen med den nye FGU. Det er vist ikke tanken at VUC eller andre skal være toneangivende, men netop via samarbejde og invitationen ind i den pædagogiske proces, at finde hinanden som fagfolk, på tværs af vores forskellighed og fortid, for dermed at opnå de, for den unge, bedste resultater.
  VUC kompetencer bliver lige så vigtige som produktionsskolens ansattes kompetencer eller de andre involveredes kompetencer i udvikling af FGU så den tilgode ser brugeren, “ de unge”. Så lad nu vær med at tale egen sag op. Lad os i fælles dialog gå ind i opgaven sammen. Og finde de muligheder vi sammen kan bygge en sund og god FGU på i et fælles pædagogisk syn. Altid set ud fra den unge.

  Forstander
  Henrik Bruun
  EFE Esbjerg

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også