21 anbefalinger skal øge produktiviteten

09/04/2013 09:19

Dansk Industri

DI’s produktivitetspanel er klar med 21 konkrete anbefalinger, der skal styrke Danmarks produktivitet. Blandt andet ved øget liberalisering af offentlige opgaver som eksempelvis affaldshåndtering.

Fjern danske særregler, afskaf unødvendig lovgivning og øg konkurrencen. Det er hovedtrækkene i DI’s produktivitetspanels første 21 konkrete anbefalinger til forbedring af danske virksomheders produktivitet.

– Der er talrige eksempler på danske særregler, som forringer virksomhedernes konkurrenceevne. F.eks. er de danske brandregler skrappere end i Sverige, og det har været en medvirkende årsag til, at virksomheden DSV har bygget et lager med 200 arbejdspladser i Sverige, hvor brandreglerne alene gjorde projektet 23,7 mio. kr. billigere. Det er jo indlysende helt unødvendigt, forklarer adm. direktør Karsten Dybvad, DI.

Billigere og bedre
Udover fjernelsen af en række særregler foreslår panelet, at langt flere offentlige opgaver bliver udbudt i fri konkurrence. Alene i vandsektoren kan øget konkurrence, hvor private virksomheder også kan byde på opgaverne, give en årlig besparelse på en mia. kr.

– Den nuværende struktur fremmer ikke udviklingen af nye løsninger. Det samme gør sig gældende indenfor affaldshåndteringen, vagtbranchen, driften af det kommunale vejnet og på de selvejende institutioner som f.eks. plejehjem, som vi også anbefaler at konkurrenceudsætte, siger Karsten Dybvad.

Gevinster for både forbrugerne og miljøet
RGS 90 er en af de virksomheder, der står klar til at modtage affald fra de private husholdninger. De modtager i forvejen affald fra erhvervskunder og noget af det affald, der indleveres på de kommunale genbrugspladser på virksomhedens 22 modtageanlæg. Adm. direktør Peter Basland, RGS 90 peger på gevinster for både forbrugerne og miljøet, hvis der åbnes for større konkurrence.

– Vi kan gøre det billigere, øge sporbarheden og få en bedre udnyttelse af affaldet, siger han.

21 bud på bedre produktivitet
DI’s produktivitetspanel består af virksom­hedsledere fra 22 virksomheder. Panelets møde torsdag den 4. april mundede ud i 21 anbefalinger. Panelet opfordrer politikerne til at afskaffe en række danske særregler og generelt rydde op i de lovkrav, der hæmmer konkurrencen. Herudover peger panelet på, at det vil løfte produktiviteten, hvis flere offentlige opgaver udbydes i fri konkurrence.

Konkurrencehæmmende regler bør fjernes

ENERGI OG MILJØ
Regulering af energiforsyning bør fremme brugen af smart grid
Danske særregler om transport af affald bør afskaffes

TRANSPORT
Afskaf dansk konkurssikring af flypassagerer
Undgå danske særregler for cabotagekørsel
Danske særregler i bus- og godskørselslov bør afskaffes

Grænsen for totalvægten for lastbiler skal hæves
Forsøgsordningen med modulvogntog bør gøres permanent
Danske særregler om godshåndtering i havne og terminalområder bør afskaffes

BYGGERI
Danske særregler om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand bør afskaffes

Danske særregler om brandkrav til lagre og andet erhvervsbyggeri bør afskaffes

Nationale komponentkrav for nye bygninger bør afskaffes
Skyggeregulering inden for byggeriet bør ikke finde sted

Nationale positivlister bør ikke hindre udenlandske aktørers adgang til nationale markeder
Modernisering af autorisationsordningerne for el, vvs og kloak

IT, TELE OG KOMMUNIKATION
Danske særregler inden for it, tele og ­kommunikation bør afskaffes

HÅNDHÆVELSE
Ens håndhævelse af reglerne i Europa
Øget liberalisering og konkurrenceudsættelse

Øget konkurrenceudsættelse af driften ­af det kommunale vejnet

Konkurrenceudsættelse af forbrændings­egnet affald

Mest Læste

Annonce